Rēzeknes novada domes sēde (21.06.2012)

Publicēts 21.06.2012
1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 21.jūnija saistošo noteikumu Nr.82 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” izdošanu
2. Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.aprīļa lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr.77 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada teritorijā”” izdošanu” un Rēzeknes novada domes 2012.gada 17.maija lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 17.maija saistošo noteikumu Nr.80 „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr.77 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada teritorijā” atcelšanu” izdošanu” atcelšanu
3. Par valsts nekustamo īpašumu Rēzeknes novada Bērzgales pagastā un Kaunatas pagastā iegūšanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā
4. Par nekustamā īpašuma „Fazenda” ar kadastra Nr. 7878 002 0270 nosacītās cenas noteikšanu
5. Par nekustamā īpašuma „Kupsiņi – 1” ar kadastra Nr. 7886 006 0017 nosacītās cenas noteikšanu
6. Par nekustamā īpašuma „Nazarovi” ar kadastra Nr. 7870 007 0118 nosacītās cenas noteikšanu
7. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 16.februāra lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Vilciņi” ar kadastra Nr.6874 004 0115 nosacītās cenas noteikšanu”
8. Par 2007.gada 2.maija pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu grozīšanu ar Kasparu Sarmuli
9. Par 2007.gada 2.maija pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu grozīšanu ar Ziedoni Sarmuli
10. Par kustamās mantas – AUDI 100 izsoles atzīšanu par nenotikušu
11. Par kustamās mantas – AUDI 100 pārdošanu par brīvu cenu
2
12. Par kustamas mantas – automašīnas „VW Sharan Highline” nodošanu bezatlīdzības lietošanā Rikavas pagasta pārvaldei
13. Par piekrišanu zemes iegūšanai Elenas Koverinas īpašumā Ozolaines pagastā
14. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu
15. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā” realizācijai
16. Par Terentija Muravjova nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
17. Par Latvijas Pareizticīgo baznīcas nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina anulēšanu
18. Par sadzīves atkritumu savākšanu, ūdensapgādes un kanālizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Griškānu pagastā
19. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu pasākumam „Latgales novada salidojums – sacensības jaunsargiem” Feimaņu pamatskolā 2012.gada 2. – 3.jūlijā
20. Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem Pleikšņu ciemā, Robežu ielā 13a, 13b, 13v, 14, Saules ielā 30
21. Par Adamovas, Dubuļu, Svātovas ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2012.gadam
22. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Kravali
23. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Kravali
24. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Kārli Treiju
25. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Juri Dikuļi – Dikaļu
26. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Juri Kolītu
27. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ludmilu Kaļininu
28. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aldai Plisko uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7852 001 0208 Feimaņu pagastā
29. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Lazdiņam uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7880 003 0180, 7880 003 0307, 7880 003 0315 Pušas pagastā
30. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Anatolijam Samuilovam uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 006 0029 Maltas pagastā
31. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Sakstagala pagastā
32. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Sakstagala pagastā
33. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz 2008.gada 1.septembrim veikta priekšapmaksa par izpērkamo zemi un zemes robežu plāns reģistrācijai iesniegts pēc 2009.gada 31.augusta, un līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes izpirkšanu īpašumā par samaksu Mākoņkalna pagastā”
34. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 001 0120 un 7870 001 0189 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Maltas pagastā
35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Lugovaja” Griškānu pagastā
36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Vizbulītes” Vērēmu pagastā
37. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu7842 003 0343 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ulitu Kuzminu Audriņu pagastā
3
38. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 001 0188 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Patapiju Višņakovu Audriņu pagastā
39. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 003 0198, 7846 003 0091 un zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7836 003 0036 iznomāšanu Jāzepam Buļam Čornajas pagastā
40. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību daļu ar kadastra apzīmējumiem 7836 003 0106, 7846 005 0085 iznomāšanu Pēterim Buļam Čornajas pagastā
41. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0036 iznomāšanu Kalistratam Čehovičam Čornajas pagastā
42. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 003 0054, 7846 004 346 iznomāšanu Aleksandram Cvetkovam Čornajas pagastā
43. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0330 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Edvīnu Fedoroviču Dricānu pagastā
44. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0458 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Māri Kazuševu Dricānu pagastā
45. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0330 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ināru Platonovu Dricānu pagastā
46. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 006 0419, 7858 006 0494 iznomāšanu Mārim Kotānam Ilzeskalna pagastā
47. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0256 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aigaru Ozoliņu Ilzeskalna pagastā
48. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1040 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Alekseju Ivenkovu Lendžu pagastā
49. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0155 un 7868 002 0123 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Avotiņu Lūznavas pagastā
50. Par pašvaldībai piekrītošās apbūvētas zemes vienības 7868 006 0071 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Beļaku Lūznavas pagastā
51. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0373 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jadvigu Masaļsku Lūznavas pagastā
52. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0114 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ernu Zepu Lūznavas pagastā
53. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 001 0120 un 7870 001 0189 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Gribustu Maltas pagastā
54. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 001 0254 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ivanu Kudrjavcevu Maltas pagastā
55. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0684 iznomāšanu Ļubovai Razumejevai Maltas pagastā
56. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0800 iznomāšanu Aleksandram Smirnovam Maltas pagastā
57. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0175 iznomāšanu Jānim Brokānam Ozolaines pagastā
58. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0510 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Ivanovsku Pušas pagastā
4
59. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 006 0172 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jeļenu Gribovsku Pušas pagastā
60. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0245 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Antonu Sondoru Gaigalavas pagastā
61. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0164 iznomāšanu Andrejam Višņakovam Kantinieku pagastā
62. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0255 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ingu Andrejevu Lūznavas pagastā
63. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0326, 7868 002 0541 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Zaharu Lūznavas pagastā
64. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0518 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Ivanovski Pušas pagastā
65. Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0158 iznomāšanu Valērijam Jasinskim Rikavas pagastā
66. Par 2007.gada 15.jūnija zemes nomas līguma pagarināšanu ar Jāzepu Buli Čornajas pagastā
67. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 1.marta lēmumā „Par zemes nomas līgumu laušanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1217 Maltas pagastā”
68. Par grozījumiem 2011.gada 2.decembra zemes nomas līgumā Nr.26 ar Modri Samušu Mākoņkalna pagastā
69. Par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma laušanu ar Antoņinu Gedušu Čornajas pagastā
70. Par 2009.gada 22.aprīļa zemes nomas līguma laušanu ar Nodari Karčavu Čornajas pagastā
71. Par 2007.gada 27.novembra zemes nomas līguma Nr.54 laušanu ar Jāni Slaviku Dricānu pagastā
72. Par 2007.gada 22.oktobra zemes nomas līguma Nr. 80 laušanu ar Anatoliju Samuilovu uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 0138; 7870 006 0029 Maltas pagastā
73. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Jānim Trūlim Mākoņkalna pagastā
74. Par Rēzeknes novada domes 2011.gada 20.oktobra lēmuma „Par rezerves fonda zemes vienību iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Liānu Percevu Dricānu pagastā” atcelšanu
75. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumā „Par Balinovas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu”
76. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Marijas Kozlovas
77. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Larisas Kirijenko
78. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Arvīda Bondara
79. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Artūra Kaupera
80. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Annas Pinkas
81. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Pētera Karnevska
5
82. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Spīdolas Geidānes
83. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Varvaras Teņkovas
84. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Vijas Gabrānes
85. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Merteks”
86. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Baibu Kozuli Lendžu pagastā
87. Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu ar Irinu Kononoviču Lūznavas pagastā
88. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Jānim Adijānam Lendžu pagastā
89. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mārtiņam Ragozinam Strūžānu pagastā
90. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” īstenošanai
91. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rēzeknes novada Verēmu pagasta Sondoru un Škeņevas ciemos” īstenošanai
92. Par finansiālu atbalstu biedrībai Valodu un Kultūras centrs „Pasaule mūsu mājās” spēļfilmas „Vīna vosora deļ vysu” uzņemšanai
93. Par atzinības izteikšanu Maltas 1.vidusskolas direktorei Marijai Podniekai
94. Par piedalīšanos projektā „Gaigalavas saieta nama telpu vienkāršotā rekonstrukcija 2.posms ” un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0