Rēzeknes novada domes sēde (21.04.2011.)

Publicēts 21.04.2011
Darba kārtībā:
Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 3.marta saistošo noteikumu Nr.54 „Par papildinājumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas”” precizēšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošo noteikumu Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem” piemērošanu
Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Rēzeknes novadā
Par grozījumiem Rēzeknes novada Ozolaines un Gaigalavas bāriņtiesu nolikumos
Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas vidusskolas nolikumā
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Mākoņkalna pagasta ciemā Lipuški” II kārtas būvniecība Mākoņkalna pagastā realizācijai
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa rekonstrukcijas darbi Mākoņkalna pagastā” Mākoņkalna pagastā realizācijai
Par bezcerīgo parādu par komunālajiem pakalpojumiem norakstīšanu Kaunatas pagastā
Par bezcerīgo parādu par komunālajiem pakalpojumiem norakstīšanu Stružānu pagastā
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Griškānu pagastā
Par Stiebrāja, Sedzera un Adamovas ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2011.gadam
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Zundu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Kravaļu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ligitu Meļko
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Janīnu Svikšu
Par zemnieku saimniecības „Bērzu mājas” rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksas atvieglojumiem
Par samaksas samazināšanu Jurim Barkanam par īpašumā piešķirto zemi Nautrēnu pagastā
Par ziņu anulēšanu par Edgara Puķes deklarēto dzīvesvietu Griškānu pagastā
Par ziņu anulēšanu par Rolanda Rancāna deklarēto dzīvesvietu Dricānu pagastā
Par ziņu anulēšanu par Irinas Sokolovas, Sergeja Sokolova, Jevgēnija Sokolova deklarēto dzīvesvietu Maltas pagastā
Par ziņu anulēšanu par Oļģerta Baranovska deklarēto dzīvesvietu Čornajas pagastā
Par ziņu anulēšanu par Viktora Baranovska deklarēto dzīvesvietu Čornajas pagastā
Par nosaukuma „Puduri” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0127 Dricānu pagastā
Par nosaukuma „Šaudiņi 2” un ”Šaudiņi 3” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu Maltas pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes rajona Strūžānu pagasta padomes 2003.gada 9.jūnija lēmumā „Par lauku māju nosaukumu piešķiršanu”
Par adreses „Ezerkrasts” piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0127 Čornajas pagastā
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0492 Kaunatas pagastā
Par adreses „Rubeņi” piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7854 006 0009 Gaigalavas pagastā
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0226 Kaunatas pagastā
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0146 Silmalas pagastā
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7886 001 0090 Sakstagala pagastā
Par adreses „Atpūta Griškāni 110” piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0508 Griškānu pagastā
Par adreses „Jurjevka” piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0015 Griškānu pagastā
Par adreses „Mežaroze 1” piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7876 003 0368 Ozolaines pagastā
Par adreses „Vējiņi” piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0970 Ozolaines pagastā
Par adreses piešķiršanu adresācijas objektam ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0150 001 Silmalas pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 006 0204, 7886 005 0194, 7886 005 0195, 7886 006 0169 platību un robežu precizēšanu Sakstagala pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0414 platības precizēšanu Silmalas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 003 0038 platības precizēšanu Kantinieku pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 003 0035, 7860 003 0037 zemes platības precizēšanu Kantinieku pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 002 0030 platības precizēšanu Nautrēnu pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0347 un 7896 004 0349 platību precizēšanu Vērēmu pagastā
Par Jāzepa Mazura zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0258, 7894 002 0037 Strūžānu pagastā
Par Jura Strucka zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0182 Dricānu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Leonam Zīmelim uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1015 Griškānu pagastā
Par Olgas Artiomas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0160 Lūznavas pagastā
Par Marinas Kropas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0254 Lūznavas pagastā
Par Jevgeņijas Kaļiņinas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7868 001 0267, 7868 001 0612 Lūznavas pagastā
Par Ritvara Drauļa zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0193 Lūznavas pagastā
Par Jeļenas Overinas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 006 0020 Čornajas pagastā
Par Edgara Overina zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7846 007 0341, 7846 009 0111Čornajas pagastā
Par Jāņa Kazuša zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0036, zemes lietojuma sadali Lendžu pagastā un atsevišķa zemesgabala izveidošanu ēku uzturēšanai
Par Mārītes Žavaronkovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0246 Dricānu pagastā
Par Jāzepa Aukstara zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0030 Gaigalavas pagastā
Par Antona Sondora zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0029 Gaigalavas pagastā
Par Janīnas Lambas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0478 Dricānu pagastā
Par Antona Brenča zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0420 Maltas pagastā
Par Ināras Adijanovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0302 Strūžānu pagastā
Par Veras Siņicinas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0265 Strūžānu pagastā
Par Lidijas Duminas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0351 Strūžānu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Ozolaines pagastā
Par Rēzeknes rajona Kantinieku pagasta padomes 2007.gada 19.oktobra lēmuma „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.20 Rikavas pagasts
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0070 piekritību pašvaldībai Ozolmuižas pagastā
Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Bērzgales pagastā
Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Dricānu pagastā
Par zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Lendžu pagastā
Par zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Maltas pagastā
Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Silmalas pagastā
Par zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Stoļerovas pagastā
Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgajām zemēm ar kadastra apzīmējumiem 7866 005 0044, 7866 005 0045 Lendžu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgajām zemēm ar kadastra apzīmējumiem 7852 006 0446 Feimaņu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 003 0280 noteikšanu par starpgabalu Vērēmu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 005 0050 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Jāņasēta” un pievienošanu pie nekustamā īpašuma „Smilškrasti” Pušas pagastāPar zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0305, 7896 004 0433,7896 004 0353 apvienošanu, mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu Vērēmu pagastā
Par Rutas Terentjevas nekustamā īpašuma „Ordo” sadali Ozolmuižas pagastā
Par Viktora Bartkeviča nekustamā īpašuma „Ontonu Sāta” sadali Pušas pagastā
Par Annas Babres nekustamā īpašuma „Babri” sadali Bērzgales pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Pie mājas” Griškānu pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Freidi” Griškānu pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Lejmājas” Silmalas pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0202 sadalīšanai Ozolmuižas pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību AS „Latvijas valsts meži” nekustamā īpašuma „Valsts mežs 7868 004 0181” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0182 sadalīšanai Lūznavas pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Tatjanas Meļnikovas nekustamā īpašuma „Starici” ar kadastra numuru 7858 006 0071 sadalīšanai Ilzeskalna pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Jāņa Kazuļa nekustamā īpašuma „Ceriņi” sadalīšanai Griškānu pagasta
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 008 0130 iznomāšanu Marijai Dervanovai Čornajas pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu Grigorijam Snicarevam Strūžānu pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu Verai Siņicinai Strūžānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0195 iznomāšanu Klintai Jeršovai Strūžānu pagastāPar pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu Nikolajam Čerņavkam Feimaņu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0393 iznomāšanu Intai Lipskai Dricānu pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu Ludmilu Osipovu Audriņu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0182 iznomāšanu Jurim Struckim Dricānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0054 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vladimiru Špeļu Lūznavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 004 0103 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Antonu Romanu Nautrēnu pagastāPar rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6876 002 0040, 6876 002 0202, 6876 004 0187, 6876 004 0072 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Belinski Nautrēnu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0107 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Edgaru Špundzānu Gaigalavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0227 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sandru Špundzāni Gaigalavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7878 004 0248 un 7878 004 0162 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Gunāru Andersonu Ozolmuižas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0246 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mārīti Žavoronkovu Dricānu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 004 0200 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību „Sauleskalns” Nautrēnu pagastā
Par grozījumiem 2007.gada 3.decembra zemes nomas līgumā Nr.170 ar Viju Čehoviču Čornajas pagastā
Par 2008.gada 23.oktobra zemes nomas līguma Nr.29 grozīšanu ar Oskaru Trūpu Silmalas pagastā
Par 2007.gada 17.septembra zemes nomas līguma Nr.16 laušanu ar Haritinu Tihomirovu Ozolmuižas pagastā
Par 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līguma Nr.17 laušanu ar Antoņinu Lebusi Pušas pagastā
Par Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa lēmuma „Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu Aleksandram Žukovam Audriņu pagastā” atzīšanu spēku zaudējušu
Par smilts – grants atradnes „Pļuskova” izstrādes atļaujas izsniegšanu Jurim Deglim Rēzeknes novada Rikavas pagastā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Pāvela Pušņakova
Par dzīvojamās telpu īres līguma pārslēgšanu ar Antoņinu Vorkali Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpu īres līguma noslēgšanu ar Mariju Mikižāni Lendžu pagastā
Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Andrejam Kopilovam Silmalas pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ilgai Uržai Lūznavas pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Svetlanai Mačukānei Lūznavas pagastā
Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Andželai Bazulei Strūžānu pagastā
Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Alesjai Stirānei Lūznavas pagastā
Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
Par ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros projekta „Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršotā rekonstrukcija” piedalīšanos un nepieciešamā finansējuma apmēru
Par ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros projekta „Gaigalavas kultūras nama telpu vienkāršotā rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana” piedalīšanos un nepieciešamā finansējuma apmēru
Par Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā 2010.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0