Rēzeknes novada domes sēde (21.01.2010)

Publicēts 21.01.2010
 1. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas” precizēšanu
 2. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu
 3. Par pašvaldības kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas” izveidi
 4. Par pašvaldības kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas” nolikuma apstiprināšanu
 5. Par pašvaldības kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas” uzraudzības padomes iecelšanu.
 6. Par Rēzeknes novada Nagļu pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināšanu
 7. Par Čornajas pirmskolas izglītības iestādes vadītājas Silvijas Karčavas atbrīvošanu no amata
 8. Par Kaunatas vidusskolas direktora Alfrēda Truskovska atbrīvošanu no amata
 9. Par Rēzeknes novada Kaunatas pagasta bāriņtiesas locekles Līgas Gaveikas atbrīvošanu
 10. Par 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Pedagogu darba samaksas noteikumu piemērošanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” (protokols Nr.18, 35.§) grozījumiem
 11. Par 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par mērķdotācijas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtību” (protokols Nr.18, 36.§) grozījumiem
 12. Par mērķdotāciju sadalīšanu sanatorijas internātpamatskolām
 13. Par Viraudas ezera (Lendžu pagastā) zivju tīklu limitu sadali 2010.gadam
 14. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali 2010.gadam
 15. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā zemnieku saimniecībai „Bērzu mājas” Rāznas ezerā
 16. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā individuālajam komersantam „EZERKRASTI PLUS” Rāznas ezerā
 17. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Sfēra R” Rāznas ezerā
 18. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā individuālajam komersantam „Ievas II” Lubāna ezerā
 19. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kalniņi SA” Lubāna ezerā
 20. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā individuālajam komersantam „Dienvidvējš” Lubāna ezerā
 21. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā zemnieku saimniecībai „Dirvani” Lubāna ezerā
 22. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā individuālajam komersantam „Klusie ūdeņi” Lubāna ezerā
 23. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā individuālajam komersantam „Tumsa” Lubāna ezerā
 24. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā individuālajam komersantam „Ezervējš” Lubāna ezerā
 25. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā individuālajam komersantam „Zvejsala” Lubāna ezerā
 26. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā zemnieku saimniecībai „Paeglīši” Lubāna ezerā
 27. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā zemnieku saimniecībai „Dīķmalas” Lubāna ezerā
 28. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā zemnieku saimniecībai „Mālnieki” Lubāna ezerā
 29. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā zemnieku saimniecībai „Lejas” Lubāna ezerā
 30. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā zemnieku saimniecībai „Silamala” Lubāna ezerā
 31. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „EKO punkts” Rāznas ezerā
 32. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu zemnieku saimniecībai „Bērzu mājas” Rāznas ezerā
 33. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu individuālajam komersantam „EZERKRASTI PLUS” Rāznas ezerā
 34. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Sfēra R” Rāznas ezerā
 35. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aivaru Šarkovski
 36. Par individuālā komersanta „Svēteļu dīķi” ūdenstilpes nomas līguma un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma grozījumiem
 37. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Zieduleja” Feimaņu pagastā
 38. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Feodora” Feimaņu pagastā
 39. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Dzērvītes” Maltas pagastā
 40. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Karaši” Audriņi pagastā
 41. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Reiguļi” Kantinieku pagastā
 42. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Andri” Pušas pagastā
 43. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Stella” Kantinieku pagastā
 44. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Apeine” Kantinieku pagastā
 45. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Kadiķi” Sakstagala pagastā
 46. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Silagaiļi” Čornajas pagastā
 47. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 7888 014 0164 Silmalas pagastā
 48. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Kolorīts 1” Sakstagala pagastā
 49. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Lazdu kalns”   Audriņu pagastā
 50. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7856 003 0600 Griškānu pagastā
 51. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Piegulbēni” Bērzgale pagastā
 52. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 7856 003 0229 Griškānu pagastā
 53. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ceplis” Ilzeskalna pagastā
 54. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Dravas” Ilzeskalna pagastā
 55. Par samaksas samazināšanu Lonijai Dembovskai par īpašumā piešķirto zemi
 56. Par samaksas samazināšanu Anitai Babānei par īpašumā piešķirto zemi
 57. Par samaksas samazināšanu Inārai Tuncei par īpašumā piešķirto zemi
 58. Par samaksas samazināšanu Pēterim Eisulim par īpašumā piešķirto zemi
 59. Par samaksas samazināšanu Andrim Kairišam par īpašumā piešķirto zemi
 60. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Vels” Griškānu pagastā
 61. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Sumarokovi” Mākoņkalna pagastā
 62. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Vjačeslava Lukšas nekustamā īpašuma “Lukšas” sadalīšanai Stoļerova pagastā
 63. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 002 0138 platības precizēšanu Feimaņu pagastā
 64. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 002 0034, 68 74 003 0182, 6876 002 0098, 6876 005 0306, 6876 006 0208 platības precizēšanu Nautrēnu pagastā
 65. Par nekustamā īpašuma “Marcini” zemes vienības platības precizēšanu Maltas pagastā
 66. Par nekustamā īpašuma “Rododendri” zemes vienības platības precizēšanu Sakstagala pagastā
 67. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Inārai Stepiņai Pušas pagastā
 68. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jāņa Šneveļa Griškānu pagastā
 69. Par zemes vienības 2,1 ha platībā Griškānu pagastā ieskaitīšanu rezerves zemes fondam
 70. Par zemes vienības 0,1 ha precizēšanu Griškānu pagastā un ieskaitīšanu valstij piekrītošajās zemēs
 71. Par zemes vienības Čornajas pagastā ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
 72. Par papildinājumiem Nautrēnu pagasta pārvaldes 2003.gada 10.aprīļa lēmumā “Par zemes piešķiršanu lietošanā”
 73. Par Bērzgales pagasta padomes 2008.gada 29.aprīļa lēmuma „Par pagasta ielu saraksta papildināšanu” (protokolu Nr.8) atcelšanu daļā
 74. Par atkritumu savākšanas pakalpojumu sniegšanu Silmalas pagastā
 75. Par atkritumu savākšanas, ūdensapgādes un kanalizācija, gāzes pakalpojumu sniegšanu Vērēmu pagastā
 76. Par ūdensapgādes, atkritumu apsaimniekošanas un kanalizācijas lietošanas pakalpojumu sniegšanu Čornajas pagastā
 77. Par atkritumu savākšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Ozolmuižas pagastā
 78. Par piedalīšanos projektā “Griškānu pagasta autoceļa “Janapole – Janapoles ciems” (km 0,712), “Staroščiki – Tuči – Janapole” (km 0,250), “Dreizi – Vinga” (km 0,787) un Jaunās ielas (km 0,200) rekonstrukcija” Griškānu pagastā
 79. Par mērķdotācijas izlietojumu novada infrastruktūras attīstībai Kantinieku pagastā
 80. Par mērķdotācijas izlietojumu novada infrastruktūras attīstībai Rikavas pagastā
 81. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām” precizēšanu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0