Rēzeknes novada domes sēde (20.12.2012)

Publicēts 18.12.2012
Darba kārtībā:
1.   Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.93 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.68 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2012.gadam”” izdošanu
2.    Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pamatskolas nolikumā
3.    Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Rēznas pamatskolas nolikumā
4.    Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu vidusskolas nolikumā
5.    Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Maltas 2.vidusskolas nolikumā
6.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 3.decembra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta izveidi”
7.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbineku amatalgām”
8.    Par vienošanās par sadarbību starp Rēzeknes novada pašvaldību un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes un Viļānu novadu organizāciju darbības termiņa pagarināšanu
9.    Par kustamas mantas – automašīnas UAZ 39629 pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
10.    Par nekustamā īpašuma „Atpūta Griškāni 31” ar kadastra Nr.7856 001 0437 nosacītās cenas noteikšanu
11.    Par nekustamā īpašuma „Saulespuķes” ar kadastra Nr.7856 002 0112 nosacītās cenas noteikšanu
12.    Par nekustamā īpašuma „Vanagi” ar kadastra Nr.7850 008 0235 nosacītās cenas noteikšanu
13.    Par nekustamā īpašuma „Klusie ūdeņi” ar kadastra Nr.7894 002 0106 nosacītās cenas noteikšanu
14.    Par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu atsavināšanai Anatolijam Šalajevam Čornajas pagastā
15.    Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Alitai Ničiporčikai Ilzeskalna pagastā
16.    Par piekrišanu zemes iegūšanai Marijas Vasiļjevas īpašumā Lūznavas pagastā
17.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 18.oktobra domes lēmumā „Par valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītājiem darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadali 2012.gadā”
18.    Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu
19.    Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bērzgales pagastā
20.    Par zemes vienību izslēgšanu no Lūznavas pagasta pārvaldes bilances
21.    Par automašīnas HYUNDAI IX 35 izslēgšanu no Griškānu pagasta pārvaldes bilances
22.    Par bezcerīgo parādu par komunālajiem pakalpojumiem norakstīšanu Ozolaines pagastā
23.    Par bezcerīgo parādu par komunālajiem pakalpojumiem norakstīšanu Kaunatas pagastā
24.    Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu rezervēšanu privāto ūdeņu īpašniekiem un sadali 2013.gadā
25.    Par Adamovas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
26.    Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
27.    Par Ismeru – Žogotu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
28.    Par Kauguru ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
29.    Par Labvārža ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
30.    Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2013.gadam
31.    Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
32.    Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
33.    Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
34.    Par Stiebrāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
35.    Par Tiskādu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
36.    Par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2013.gadam
37.    Par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
38.    Par Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
39.    Par Vurvuļa ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu
40.    Par nekustamā īpašuma „Landsa” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 009 0070, 7870 005 0089, 7870 008 0083, 7870 009 0112, 7870 009 0110 un 7870 009 0113 apmežošanas ieceri Maltas pagastā
41.    Par samaksas samazināšanu Jāzepam Livziniekam par īpašumā piešķirto zemi Nautrēnu pagastā
42.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Čornajas pagastā
43.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Čornajas pagastā
44.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Sanitai Ivanovskai uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7886 001 0145 Sakstagala pagastā
45.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Lendžu pagastā”
46.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolaines pagastā”
47.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 4.augusta lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Pušas pagastā
48.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 15.novembra lēmumā „Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Kaunatas pagastā
49.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 010 0202 sadali Mākoņkalna pagastā
50.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78420050365 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Lubovu Punculi Audriņu pagastā
51.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0303 daļas  iznomāšanu, zemes nomas līgumu noslēgšanu  Dricānu  pagastā
52.    Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0476  daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Zinaīdu Reidzāni Dricānu pagastā
53.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 003 0130 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Irēnu Melderi Feimaņu pagastā
54.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0194 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aigaru Stiuku un Anželitu Tarvidu Griškānu pagastā
55.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7862 001 0401 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Vladislavu Verpakovski Kaunatas pagastā
56.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 012 0250, 7862 012 0251 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Gončarenko Kaunatas  pagastā
57.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 0140 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Jāni Pavloviču Kaunatas pagastā
58.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības kadastra apzīmējumu 7862 003 0044 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Robertu Podvinski Kaunatas pagastā
59.    Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētas zemes vienības 7868 005 0038 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ludmilu Volkovu Lūznavas pagastā
60.    Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības 7868 002 0076 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Irinu Sozoniku  Lūznavas pagastā
61.    Par pašvaldībai piederošu apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0217 un kadastra apzīmējumu 7868 004 0220 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Larisu Radiševiču Lūznavas pagastā
62.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0409 iznomāšanu, zemes nomas līgumu noslēgšanu  Lūznavas  pagastā
63.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1223 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Daci Tabūni – Zučiku Maltas pagastā
64.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 001 0183, 7870 001 0079, 7870 007 0193 iznomāšanu Gunāram Smeilim Maltas pagastā
65.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0676 iznomāšanu, zemes nomas līgumu noslēgšanu Maltas pagastā
66.    Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Eiženijai Ņikitinai un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 011 0027 iznomāšanu Artūram Ņikitinam Mākoņkalna pagastā
67.    Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0393 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Svetlanu Paškovu Ozolaines pagastā
68.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 005 0194 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valdi Zuju Pušas pagastā
69.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 005 0028 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valdi Zuju Pušas pagastā
70.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0308 iznomāšanu, zemes nomas līgumu noslēgšanu ar Ilonu Vilcāni Rikavas pagastā
71.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0193, 7894 002 0195 iznomāšanu, zemes nomas līgumu noslēgšanu  Strūžānu  pagastā
72.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7868 005 0180 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nataļju Losāni Lūznavas pagastā
73.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0216 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jūliju Taukaču Lūznavas pagastā
74.    Par 2009.gada 16.jūnija zemes nomas līguma Nr.106 grozīšanu ar Irinu Studenu Audriņu pagastā
75.    Par grozījumiem 2011.gada 21.septembra zemes nomas līgumā ar Robertu Apšenieku Dricānu pagastā
76.    Par grozījumiem 2011.gada 25.jūlija zemes nomas līgumā ar Voldemāru Silagaili Dricānu pagastā
77.    Par grozījumiem 2011.gada 20.jūlija zemes nomas līgumā ar Irēnu Strodi Dricānu pagastā
78.    Par grozījumiem 2012.gada 25.jūlija zemes nomas līgumā ar Irēnu Strodi Dricānu pagastā
79.    Par grozījumiem 2011.gada 24.oktobra zemes nomas līgumā ar Raimondu Vuli Dricānu pagastā
80.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 5.maija lēmumā „Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemesgabalu iznomāšanu Patapijam Višņakovam Kantinieku pagastā”
81.    Par grozījumiem 2012.gada 17.jūlija zemes nomas līgumā Nr.2012/31 ar Kornēliju Vincāni Lūznavas pagastā
82.    Par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma laušanu ar Tatjanu Ratniku Čornajas pagastā
83.    Par 2009.gada 18.marta zemes nomas līguma laušanu ar Gaļinu Maslobojevu Čornajas pagastā
84.    Par 2011.gada 12.septembra zemes nomas līguma Nr.120 laušanu ar Everitu Piziku Dricānu pagastā
85.    Par 2011.gada 9.septembra zemes nomas līguma Nr. 8- 8.1/1191 laušanu ar Aivaru Melni  Dricānu  pagastā
86.    Par 2007.gada 27. novembra zemes nomas līguma Nr.63 laušanu ar Semjonu Belovu Dricānu pagastā
87.    Par 2008.gada 24.jūlija zemes nomas līguma Nr. 68 laušanu ar Ņinu Tabūni uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1223 Maltas pagastā
88.    Par 2009.gada 19.janvāra zemes nomas līguma Nr.68 laušanu ar Ļubovu Zemļanuhinu Sakstagala pagastā
89.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Aināra Mangulsona
90.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Jāņa Pizāna
91.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Sergeja Lukina
92.    Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Mariju Mikažāni Lendžu pagastā
93.    Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Dmitrijam Birjukovam Vērēmu pagastā
94.     Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Alīnai Paritskai Silmalas pagastā
95.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Tatjanai Martinai Lūznavas pagastā
96.    Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Larisai Lukinovičai Lendžu pagastā
97.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
98.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
99.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
100.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
101.    Par projekta „Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11APIA/CFLA/066/032 līdzfinansējuma nodrošinājumu
102.    Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Bērzgales pagasta Bērzgales ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/070/022 līdzfinansējuma nodrošinājumu
103.    Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
104.    Par deputāta Viktora Miglāna pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0