Rēzeknes novada domes sēde (20.10.2011.)

Publicēts 20.10.2011
Darba kārtībā:
 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 20.oktobra saistošo noteikumu Nr.57 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.51 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2011.gadam”” izdošanu
 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 20.oktobra saistošo noteikumu Nr.58 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” izdošanu
 3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 20.oktobra saistošo noteikumu Nr.59 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”” izdošanu
 4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 20.oktobra saistošo noteikumu Nr.60 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” izdošanu
 5. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 20.oktobra saistošo noteikumu Nr.61 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”” izdošanu
 6. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 20.oktobra saistošo noteikumu Nr.62 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”” izdošanu
 7. Par pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 2011.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu
 8. Par pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” RSEZ komercdarbības atbalsta fonda 2011.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu
 9. Par grozījumiem Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesas nolikumā
 10. Par grozījumiem Gaigalavas pamatskolas nolikumā
 11. Par grozījumiem Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta nolikumā
 12. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Rēzeknes novadā
 13. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku pamatalgām”
 14. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7846 007 0053 „Mašīnu noliktava” atsavināšanu Čornajas pagastā
 15. Par kustamās mantas – automašīnas AUDI 6 izsoles atzīšanu par nenotikušu
 16. Par kustamas mantas – automašīnas AUDI 6 atkārtotu pārdošanu izsolē ar lejupejošu soli
 17. Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Annai Rogozinai Lūznavas pagastā
 18. Par nekustamā īpašuma „Dainas 145’ ar kadastra Nr. 7876 001 1424 nosacītās cenas noteikšanu
 19. Par dzīvojamās mājas Saules ielā 30 A pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 20. Par Lidijas Balabukhas nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu Lūznavas pagastā
 21. Par Ādolfa Dukaļska nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu Sakstagala pagastā
 22. Par dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Pušas pagastā
 23. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju Rēzeknes novada Kaunatas ciemā
 24. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju Rēzeknes novada Dubuļu ciemā
 25. Par precizējumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra lēmumā „Par tehniski ekonomisko pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Bērzgales pagasts” un Rēzeknes novada domes 2011.gada 2.jūnijā lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta projekta pieteikuma „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Bērzgales pagasta Bērzgales ciemā” sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu saskaņošanu un finansējuma nodrošināšanu”
 26. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 19.augusta lēmumā „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Čornajas pagastā”
 27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0032 platības precizēšanu Dricānu pagastā
 28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 002 0112 platības precizēšanu Griškānu pagastā
 29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0462 platības precizēšanu Mākoņkalna pagastā
 30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0229 platības precizēšanu Pušas pagastā
 31. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0143 platības precizēšanu Rikavas pagastā
 32. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7882 007 0545, 7882 007 0546 platības precizēšanu Rikavas pagastā
 33. Par Andra Jakoviča mantojamās zemes robežu precizēšanu Rikavas pagastā
 34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0094 Strūžānu pagastā
 35. Par Ineses Avdejevas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0187 Čornajas pagastā
 36. Par Ainas Slišanes zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0326, 7868 002 0541 Lūznavas pagastā
 37. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Rubuļņīkam uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7878 001 0098, 7878 001 0068 Ozolmuižas pagastā
 38. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Griškānu pagastā
 39. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 006 0084 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Mākoņkalna pagastā
 40. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0171 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Sakstagala pagastā
 41. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 005 0429 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Nautrēnu pagastā
 42. Par jaunizveidotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0097 statusa un lietošanas mērķa noteikšanu Gaigalavas pagastā
 43. Par Ineses Borgas nekustamā īpašuma „Borgi” sadali Lendžu pagastā
 44. Par Aldas Batarevskas nekustamā īpašuma „Krasovskis 1” sadali Kaunatas pagastā
 45. Par Lidijas Silovas nekustamā īpašuma „Ilgas” sadali Kaunatas pagastā
 46. Par Nikolaja Jerjominova nekustamā īpašuma „Birztala” sadali Pušas pagastā
 47. Par Ļubovas Kurenkovas nekustamā īpašuma „Mellenes” sadali Rikavas pagastā
 48. Par Nikolaja Belova nekustamā īpašuma „Alkšņu mājas” sadali Silmalas pagastā
 49. Par Allas Blinovas nekustamā īpašuma „Stārķi 1” sadali Silmalas pagastā
 50. Par Jāņa Šepovalova nekustamā īpašuma „Pakalni” sadali Vērēmu pagastā
 51. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Tamāras Černecovas nekustamā īpašuma „Aizezeri” sadalīšanai Verēmu pagastā
 52. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Arāji” Griškānu pagastā
 53. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Lapas” Mākoņkalna pagastā
 54. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0032 un zemes vienību daļu ar kadastra apzīmējumiem 7844 001 0105 un 7844 004 0170 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ingemāru Kuzminu Bērzgales pagastā
 55. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0049 iznomāšanu Jāzepam Buļam Čornajas pagastā
 56. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0093 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Pelšu Dricānu pagastā
 57. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 005 0481,7850 008 0060,7850 008 0061,7850 004 0196 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Imantu Gērikas Dricānu pagastā
 58. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0251 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Trīs Lāči” Dricānu pagastā
 59. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0053 iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar Andri Netli-Galeju Gaigalavas pagastā
 60. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0117 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Kārli Pleišu Gaigalavas pagastā
 61. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0054 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Grabusti Lūznavas pagastā
 62. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 008 0068 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar AnatolijuKraini Maltas pagastā
 63. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0200 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ludmilu Abajevu Ozolmuižas pagastā
 64. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0200 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Afromejevu Ozolmuižas pagastā
 65. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0200 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Svetlanu Afromejevu Ozolmuižas pagastā
 66. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0200 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ļubovu Beļajevu Ozolmuižas pagastā
 67. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0200 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Terēziju Čugunu Ozolmuižas pagastā
 68. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0200 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Ignatjevu Ozolmuižas pagastā
 69. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0200 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Alekseju Karziņinu Ozolmuižas pagastā
 70. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0200 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Kauperu Ozolmuižas pagastā
 71. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0200 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Silviju Klušu Ozolmuižas pagastā
 72. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0200 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Koršikovu Ozolmuižas pagastā
 73. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0200 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ilmāru Līpuru Ozolmuižas pagastā
 74. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0200 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ivanu Orlovu Ozolmuižas pagastā
 75. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0200 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Ščemelevu Ozolmuižas pagastā
 76. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0200 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Tauriņu Ozolmuižas pagastā
 77. Par pašvaldības piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0479 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juriju Horjkovu Ozolaines pagastā
 78. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 004 0054 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Venerandu Klešniku un Antonu Mežoru Ozolaines pagastā
 79. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0806 iznomāšanu Aināram Jakuškinam Rikavas pagastā
 80. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0836 iznomāšanu Laurim Jaudzemam Rikavas pagastā
 81. Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7896 003 0272 iznomāšanu Ludmilai Staršijai Vērēmu pagastā
 82. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7844 002 0100, 7844 001 0111 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ingemāru Kuzminu Bērzgales pagastā
 83. Par rezerves zemes fonda zemes vienību iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Liānu Percevu Dricānu pagastā
 84. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0178 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Veltu Calpanovu Gaigalavas pagastā
 85. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0171 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Bārbalu Galeju Gaigalavas pagastā
 86. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0037 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Netli-Galeju Gaigalavas pagastā
 87. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0054 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viju Netli-Galeju Gaigalavas pagastā
 88. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 007 0169, 7854 006 0150 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Kārli Pleišu Gaigalavas pagastā
 89. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 008 0183, 7854 009 0176, 7854 005 0296 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valdi Stanku Gaigalavas pagastā
 90. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0150 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Slaviku Lendžu pagastā
 91. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 004 0256, 7868 004 0260 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aļonu Kurakinu Lūznavas pagastā
 92. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 004 0268, 7868 004 0274 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Neščadimu Lūznavas pagastā
 93. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0148 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Tatjanu Spirkovu Lūznavas pagastā
 94. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 004 0091, 7868 004 0202, 7868 004 0133, 7868 004 0118, 7868 004 0089, 7868 004 0213 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kadiķis D” Lūznavas pagastā
 95. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 008 0319, 7872 008 0320 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Krilovu Mākoņkalna pagastā
 96. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 001 0240 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Daci Bilinsku Nautrēnu pagastā
 97. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0996 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juriju Horjkovu Ozolaines pagastā
 98. Par rezerves fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7882 003 0147, 7882 007 0828 iznomāšanu Laurim Jaudzemam Rikavas pagastā
 99. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0587 iznomāšanu Aleksandram Gubko Vērēmu pagastā
 100. Par 2007.gada 30.jūlija zemes nomas līguma Nr.3 pagarināšanu ar Pēteri Kazuli Pušas pagastā
 101. Par grozījumiem 2010.gada 25.oktobra zemes nomas līgumā ar Annu Ivanovska Pušas pagastā
 102. Par 2004.gada 21.aprīļa zemes nomas līguma laušanu ar Andreju Černoguzovu Čornajas pagastā
 103. Par 2009.gada 27.jūnija zemes nomas līguma laušanu ar Alekseju Platonovu Rikavas pagastā
 104. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Irēnas Klomānes
 105. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Lūcijas Spergas
 106. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Staņislava Dērvinieka
 107. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Pētera Andrijevska
 108. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ilonas Īristes
 109. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Nikolaja Volkova
 110. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Raita Rancāna
 111. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Nikolaja Volkova
 112. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Igora Čereškeviča
 113. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Artura Mulera
 114. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Jāņa Bautra
 115. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ērika Jonāna
 116. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Valentīnas Savickas
 117. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Jāņa Birzes
 118. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Alberta Mežala
 119. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Jāņa Stupāna
 120. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no RIKAVA AGRO
 121. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MYRTILLUS”
 122. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no zemnieku saimniecības „PAKALNU MĀLIŅI”
 123. Par Vasīlijam Ovsjankinam nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
 124. Par Jurim Apinim nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
 125. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Igoru Žuku Strūžānu pagastā
 126. Par dzīvojamās telpu īres līguma izbeigšanu ar Juri Suraku Strūžānu pagastā
 127. Par dzīvojamās telpu īres līguma pārslēgšanu ar Irinu Kiļuhu Sakstagala pagastā
 128. Par dzīvojamās telpu īres līguma pārslēgšanu ar Maiju Vazerko Sakstagala pagastā
 129. Par dzīvojamās telpu īres līguma pagarināšanu ar Jekaterinu Marmiļovu Strūžānu pagastā
 130. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Sergejam Šitam Maltas pagastā
 131. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ritai Zarubinai un Vitai Zarubinai Kaunatas pagastā
 132. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ļubovai Kurmeļovai Strūžānu pagastā
 133. Par atteikumu īrēto dzīvojamo telpu apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Jūlijai Stirānei Strūžānu pagastā
 134. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Aleksandram Kovaļkovam Strūžānu pagastā
 135. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Jānim Čerskim Strūžānu pagastā
 136. Par piekrišanu dzīvojamo telpu apmaiņai Sņežanai Ļvovai Strūžānu pagastā
 137. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
 138. Par grozījumiem personu reģistra, pašvaldības sociālo dzīvokļu izīrēšanai, apstiprināšanu
 139. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
 140. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0