Rēzeknes novada domes sēde (20.02.2014)

Publicēts 17.02.2014
Darba kārtība:

1. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu
2. Par lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas zemes lietu speciālistam
3. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā
4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 24.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu” 1.pielikumā
5. Par pabalsta piešķiršanu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai Irēnai Jurkānei
6. Par pabalsta piešķiršanu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam Jāzepam Mazaļevskim
7. Par pabalsta piešķiršanu bijušajam Lūznavas pagasta padomes priekšsēdētājam Nikiforam Zimovam
8. Par apbūvētu zemesgabalu nodošanu atsavināšanai Jāzepam Ludboržam Nautrēnu pagastā
9. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas „2” – 10, Feimaņi, Feimaņu pagastā, nodošanu atsavināšanai Nikolajam Dobrecovam
10. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 1.augusta lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Nadežda” ar kadastra Nr.7846 003 0282 nosacītās cenas noteikšanu”
11. Par neapbūvēta zemesgabala „Vilciņi”, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads  atsavināšanas procedūras izbeigšanu
12. Par zemes vienību izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes bilances
13. Par zemes vienību izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes bilances
14. Par bezcerīgo parādu par telpu nomu norakstīšanu Rēzeknes novada pašvaldībai
15. Par Rēzeknes novada domes 2013.gada 19.decembra lēmuma „Par ūdens, kanalizācijas un atkritumu izvešanas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Audriņu pagastā” 5.punkta un lēmuma „Par cieto atkritumu pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Feimaņu pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu
16. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2014.gadam
17. Par Gailumu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu
18. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
19. Par Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
20. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 16.janvāra lēmumā „Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam”
21. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „LAUKU PAKALPOJUMI” Salāja ezerā
22. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0604 Ozolaines pagastā
23. Par mantojamās zemes platības un robežu precizēšanu Arnoldam Lempam Silmalas pagastā
24. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2010.gada 3.jūnija lēmuma „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0159, 7894 002 0352, 7894 002 0193 platību un robežu precizēšanu Strūžānu pagastā” grafiskajā pielikumā
25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 003 0310 piekritību pašvaldībai Audriņu pagastā
26. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 006 0086, 7858 006 0267 un 7858 006 0386 piekritību pašvaldībai Ilzeskalna pagastā
27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0227 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Kaunatas pagastā
28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0488 piekritību pašvaldībai Ozolaines  pagastā
29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0320 statusa noteikšanu Silmalas pagastā
30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 001 0023 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Ilzeskalna pagastā
31. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 006 0041 sadali Gaigalavas pagastā
32. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 003 0104 sadali Stoļerovas pagastā
33. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0047 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Tālivaldi Kopelu Bērzgales pagastā
34. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Laimoni Kroiču Bērzgales pagastā
35. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 008 0045 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Baranovski Čornajas pagastā
36. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0221 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Buļi Čornajas pagastā
37. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 001 0038 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Buļi Čornajas pagastā
38. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0149 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Cjunski Čornajas pagastā
39. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0273 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Cvetkovu Čornajas pagastā
40. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0152 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mihailu Gorodničiju Čornajas pagastā
41. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0427 domājamās daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Natāliju Lukašovu un Jevgeņiju Lobzovu Čornajas pagastā
42. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0207 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Grigoriju Morozovu Čornajas pagastā
43. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību daļu ar kadastra apzīmējumiem 7846 001 0113, 7846 001 0112, 7846 004 0035, 7846 004 0033 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Tatjanu Paramonovu Čornajas pagastā
44. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0214 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Stefanu Reinikovu Čornajas pagastā
45. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0170 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „M Systems” Čornajas pagastā
46. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 004 0071 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Oļegu Baboviču Feimaņu pagastā
47. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0129 iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar Vilni Volku Gaigalavas pagastā
48. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0586 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Vaišļi Griškānu pagastā
49. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 006 0317, 7860 006 0367, 7860 006 0363 daļas un 7860 006 0066 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Kurašovu Kantinieku pagastā
50. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0116 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sergeju Petakovu Kantinieku pagastā
51. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0092 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andreju Višņakovu Kantinieku pagastā
52. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0106 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ignatu Minkovu Kaunatas pagastā
53. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 004 0116 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Olgu Bogdanovu Maltas pagastā
54. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1057 iznomāšanu, zemes noma līguma noslēgšanu ar Irēnu Čubari Maltas pagastā
55. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 007 0108 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  Gunāru Zundu Maltas pagastā
56. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7872 009 0084  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Groševu Mākoņkalna pagastā
57. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2650 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dimitriju Fedotovu Ozolaines pagastā
58. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 001 0080  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Inesi Zuju Pušas pagastā
59. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0224 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Krivenko Sakstagala pagastā
60. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 001 0080 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ruslanu Maksimovu Sakstagala pagastā
61. Par pašvaldībai piekrītošas apbūvētas zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 7888 012 0132 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Kirjanu Dmitrijevu Silmalas pagastā
62. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0242 iznomāšanu Stefanam Reinikovam Čornajas pagastā
63. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 001 0004  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aloizu Rumaku Feimaņu pagastā
64. Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 006 462 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Samantu Ignatjevu Ilzeskalna pagastā
65. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 005 0023; 7860 006 0149 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Marutu Čati Kantinieku pagastā
66. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0370 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Kurašovu Kantinieku pagastā
67. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0085 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Katkovski Kaunatas pagastā
68. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0189 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Daini Gudriku Lendžu pagastā
69. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0193 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Anafu Beitāni Kaunatas pagastā
70. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 0092 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Ainu Brokāni Kaunatas pagastā
71. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7862 005 0136 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Leonardu Čudaru Kaunatas pagastā
72. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 0144, 7862 002 0235, 7862 005 0071, 7862 006 0335 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Ivaru Keiseli Kaunatas pagastā
73. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, ar  kadastra apzīmējumiem 7862 013 0047  iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Borisu Lotko  Kaunatas pagastā
74. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7862 001 0234, 7862 001 0389 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Valēriju Mihailovu Kaunatas pagastā
75. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 005 0386, 7862 7862 005 0133 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Aleksandru Skrebeļi Kaunatas pagastā
76. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7862 005 0392 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Stanislavu Viļumu Kaunatas pagastā
77. Par 2008.gada 26.novembra zemes nomas līguma pagarināšanu ar Alekseju Maslobojevu Čornajas pagastā
78. Par zemes nomas līguma Nr.18 pagarināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0196 ar Tālivaldi Grišānu Kaunatas pagastā
79. Par grozījumiem Ampleja Piļščikova zemes nomas līgumā Feimaņu pagastā
80. Par grozījumiem 2011. gada 7.septembra zemes nomas līgumā Nr.3 ar Rutu Bernāni Ilzeskalna pagastā
81. Par grozījumiem 2008.gada 1.decembra zemes nomas līgumā Nr.58 ar Antonu Dubiloviču Sakstagala pagastā
82. Par 2010.gada 2.februāra zemes nomas tipveida līguma Nr.82 grozīšanu ar Nikolaju Šalajevu Silmalas pagastā
83. Par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma laušanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0134 ar Georgiju Dervanovu Čornajas pagastā
84. Par 2009.gada 21.janvāra zemes nomas līguma laušanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 008 0109 ar Olimpiju Maslobojevu Čornajas pagastā
85. Par 2009.gada 20.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma laušanu ar Jevgeniju Cināni Ozolaines pagastā
86. Par 2009.gada 07.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma laušanu ar Arseniju Smirnovu Ozolaines pagastā
87. Par 2009.gada 26.maija zemes nomas līguma laušanu ar Ināru Elksni Strūžānu pagastā
88. Par Teklas Rudzītes nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
89. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Aivara Elkšņa
90. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Ļubovas Gavrilovas
91. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Jāņa Jakuškina
92. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Andra Kastanauska
93. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Oksanas Ščukinas – Kilaitenes
94. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība zemnieku saimniecības „Pakalnu Māliņi”
95. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība zemnieku saimniecības „Pakalnu Māliņi”
96. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ēvaldam Zaharenko Strūžānu pagastā
97. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Jurim Trauliņam Strūžānu pagastā
98. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Jeļenai Boļšakovai Strūžānu pagastā
99. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Ilgu Džuli Strūžānu pagastā
100. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Andri Švilpu Dricānu pagastā
101. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Uldi Sīli Strūžānu pagastā
102. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Juzefu Truboviču Strūžānu pagastā
103. Par Rēzeknes novada domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma „Par dzīvojamās telpas īrēšanu Marijai Meteļkovai Strūžānu pagastā” atcelšanu
104. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ēvaldam Ceirulim Strūžānu pagastā
105. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Igoram Gruznovam Strūžānu pagastā
106. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Larisai Kukuškinai Strūžānu pagastā
107. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ļubovai Kurmeļovai Strūžānu pagastā
108. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Aleksandram Kononovam Strūžānu pagastā
109. Par atteikumu piešķirt sociālo dzīvokli Zinaīdai Gruznovai Strūžānu pagastā
110. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF – projekta „Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” realizācijai
111. Par aizņēmuma ņemšanu autobusa iegādei Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
112. Par atbalstu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā” īstenošanu
113. Par Rēzeknes novada bērnu – jauniešu sporta skolas projekta „Rēzeknes novada bērnu un jauniešu sporta skolas basketbola formu un aprīkojuma iegāde” pārņemšanu, piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru
114. Par biedrības „Skudreņis” projekta „Jo krāsaināk, jo labāk!” pārņemšanu, piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru
115. Par biedra naudas maksu „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”
116. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu „VEREM” RSEZ SIA

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0