Rēzeknes novada domes sēde (19.11.2020.)

Publicēts 19.11.2020

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 19.novembra saistošo noteikumu Nr.71 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
 2. Par masu informācijas līdzekļa “Rēzeknes novada pašvaldības informatīvais izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”” izslēgšanu no masu informācijas līdzekļu reģistra
 3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 19.novembra kārtības „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtība” apstiprināšanu
 4. Par Audriņu pamatskolas reorganizāciju
 5. Par tiesas sprieduma izpildi civillietā Nr.C26197916 pilnsabiedrības “Latgales būve” prasībā par parāda, nokavējuma procentu un līgumsoda piedziņu
 6. Par telpu Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nomas līguma Nr.8.7.2/529 ar M. B. pārjaunošanu ar SIA „PĒRLES RESTO”
 7. Par nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu ar D. G. Mākoņkalna pagastā
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ogupītes” Ilzeskalna pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
 9. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā
 10. Par nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni 272” Griškānu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu
 11. Par nekustamā īpašuma „Pakaviņi” Sakstagala pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu
 12. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Krasta ielā 3, Ratniekos, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai D. G.
 13. Par nekustamā īpašuma “Meža milzis” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai N. O.
 14. Par nekustamā īpašuma “Avenes” Feimaņu pagastā nodošanu atsavināšanai
 15. Par nekustamā īpašuma “Brūklenes” Feimaņu pagastā nodošanu atsavināšanai
 16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Liesmas”, Nautrēnu pagasts, nodošanu atsavināšanai I. R.
 17. Par nekustamā īpašuma “Pļava” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai J. B.
 18. Par nekustamā īpašuma “Notras” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai Ļ. M.
 19. Par nekustamā īpašuma “Rītausma 294” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai S. P.
 20. Par nekustamā īpašuma “Rītausma 282” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai R. R.
 21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Parka ielā 3, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai N. M.
 22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Miera ielā 2, Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A. Ž.
 23. Par nekustamā īpašuma “Dārziņš 28” Vērēmu pagastā nodošanu atsavināšanai F. G.
 24. Par nekustamā īpašuma “Plūmītes” Vērēmu pagastā nodošanu atsavināšanai V. T.
 25. Par Idzipoles ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2021.gadam
 26. Par Ilzas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2021.gadam
 27. Par Ismeru – Žogotu ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2021.gadam
 28. Par Lielā Kūriņa ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2021.gadam
 29. Par Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2021.gadam
 30. Par Pārtavas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2021.gadam
 31. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2021.gadam
 32. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2021.gadam
 33. Par Stiebrāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2021.gadam
 34. Par Tiskādu ezera trīsuļodu kāpuru rāmju limitu sadali komerciālajai zvejai 2021.gadam
 35. Par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2021.gadam
 36. Par Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2021.gadam
 37. Par Adamovas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam
 38. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam
 39. Par Kauguru ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam
 40. Par Micānu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam
 41. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam
 42. Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam
 43. Par Svātavas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam
 44. Par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam
 45. Par Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam
 46. Par Zeltiņu (Labvārža) ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam
 47. Par Pušas pagasta zemnieku saimniecības “Kristceļi” ūdenstilpes nomas līguma izbeigšanu
 48. Par nomas maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā “Feimaņu pagasta pārvalde”
 49. Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Čornajas pagastā
 50. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2082 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ozolaines pagastā
 51. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, robežu pārkārtošanu un starpgabala statusa noteikšanu Silmalas pagastā
 52. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0084 sadali Čornajas pagastā
 53. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 003 0299 un 7846 003 0185 sadali Čornajas pagastā
 54. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ieplakas” Čornajas pagastā
 55. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Strautiņi” Griškānu pagastā
 56. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lāsīte” Mākoņkalna pagastā
 57. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Grava” Vērēmu pagastā
 58. Par medību tiesību nodošanu “Mednieku biedrībai „Mežinieks”” Mākoņkalna un Maltas pagastos
 59. Par grozījumiem 2009.gada 1. janvāra lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.60 ar J. S. Silmalas pagastā
 60. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
 61. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu
 62. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai Ņ. S. (N. S.) īpašumā Audriņu pagastā
 63. Par individuālo aizsardzības līdzekļu atsavināšanu

Domes sēdes protokols

Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0