Rēzeknes novada domes sēde (19.05.2011.)

Publicēts 19.05.2011
Darba kārtībā:
Par Elvīras Pizānes un Imanta Skudras pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresā un biedru sapulcē
Par lēmumu par nosaukumu apstiprināšanu un lēmumu par numuru piešķiršanu pieņemšanas tiesību nodošanu attiecīgo Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem
Par lēmumu par adreses piešķiršanu vai maiņu un lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā pieņemšanas tiesību nodošanu attiecīgo Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem
Par lēmumu par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu pieņemšanas tiesību nodošanu attiecīgo Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem
Par Makašānu amatu vidusskolas nosaukuma maiņu
Par Rēzeknes novada attīstības programmas darbā ar jauniešiem 2011.-2016.gada stratēģijas apstiprināšanu
Par grozījumiem vienošanās par sadarbību starp Rēzeknes novada pašvaldību un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes un Viļānu novadu organizāciju
Par projekta „Makašānu Amatu vidusskolas ūdenssaimniecības rekonstrukcija Rēzeknes novada Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” TEP apstiprināšanu un finansējuma apjomiem
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rēzeknes novada Vērēmu pagasta Sondoru un Šķeņevas ciemos” īstenošanai
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritorijām Vērēmu pagastā
Par telpu nomas maksas un biroja pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bērzgales pagastā
Par gāzes padeves un komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Silmalas pagastā
Par autotransporta pakalpojumu, biroja pakalpojumu un rehabilitācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Maltas speciālajai internātpamatskolai
Par kustamās mantas – automašīnas VW SHARAN atsavināšanu
Par atļauju nojaukt nedzīvojamās ēkas un inženierbūves Gaigalavas pagastā
Par nedzīvojamo ēku un inženierbūvju izslēgšanu no bilances Gaigalavas pagastā
Par dzīvokļa īres parādu norakstīšanu Nagļu pagastā
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Rikavas pagastā
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Ozolaines pagastā
Par ziņu anulēšanu par Pjotra Beļuzova deklarēto dzīvesvietu Rikavas pagastā
Par ziņu anulēšanu par Jekaterinas Laicānes deklarēto dzīvesvietu Maltas pagastā
Par ziņu anulēšanu par Igora Papova, Ludmilas Reinikovas, Pētera Reinikova, Valērija Sarkinsjana, Mihaila Dervanova deklarēto dzīvesvietu Kaunatas pagastā
Par ziņu anulēšanu par Lubovas Elksne deklarēto dzīvesvietu Strūžānu pagastā
Par nosaukuma „Vītolkalns” apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0511 Audriņu pagastā
Par nosaukuma „Lēpes” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0092 Dricānu pagastā
Par nosaukuma „Aksil” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu Maltas pagastā
Par nosaukuma „Āmuļi” likvidēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0254 Vērēmu pagastā
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0495 Kaunatas pagastā
Par adreses „Rukmaņi” piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7856 003 0013 Griškānu pagastā
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0353 Vērēmu pagastā
Par adreses maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7876 003 0005 Ozolaines pagastā
Par adreses maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1960 Ozolaines pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0050 platības precizēšanu Čornajas pagastā
Par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0510 Rikavas pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7876 004 0112, 7876 004 0076 Ozolaines pagastā
Par zemes vienības kadastra apzīmējuma 7850 001 0060 dzēšanu no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas Dricānu pagastā
Par Alda Zīmeļa zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0214 Lūznavas pagastā
Par Jāņa Stikuta zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0381 Lūznavas pagastā
Par Aivara Zepa zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 78680040145 Lūznavas pagastāPar Pētera Romančuka zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0381 Lūznavas pagastā
Par Nikolaja Bizunova zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 005 0047 Lūznavas pagastā
Par Ivana Patapova zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0188 Sakstagala pagastā
Par Venerandas Geinc zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0319 Strūžānu pagastā
Par Valentīnas Tutānes zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0191 Dricānu pagastā
Par Zojas Gruznovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0240 Silmalas pagastā
Par Valentīnas Eisakas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7854 006 0088 Gaigalavas pagastā
Par Nellijas Ziemeles zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0161 Gaigalavas pagastā
Par Stefānijas Volkas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0129 Gaigalavas pagastā
Par Vitolda Tārauda zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7850 004 0030, 7850 004 0032 Dricānu pagastā
Par Jevgēnijas Viļumas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0091 Dricānu pagastā
Par Aleksandra Kupcova zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0604 Maltas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem un zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Gaigalavas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem un zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Gaigalavas pagastā
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Marijai Vekličai un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1265 iznomāšanu Mihailam Vekličam Ozolaines pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Strūžānu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 6.janvāra lēmumā „Par Ivana Vančenko zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma noslēgšanu Silmalas pagastā”
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 001 0238 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Nautrēnu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgajām zemēm ar kadastra apzīmējumiem 7886 003 0254, 7886 003 0255, 7886 003 0256, 7886 002 0084, 7886 007 0098, 7886 002 0077, 7886 002 0497, 7886 005 0169 Sakstagala pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 003 0274, 7888 004 0259, 7888 015 0269 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Silmalas pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 005 0187, 7850 005 0341 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Dricānu pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6876 004 0179, 6874 004 0041 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Nautrēnu pagastā
Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7852 005 0229, 7852 006 0341 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Feimaņu pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 002 0060, 7870 0070 0307 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Maltas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0080 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolmuižas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0395 ieskaitīšanu rezerves fondā Gaigalavas pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6876 005 0212, 6876 006 0367, 6874 005 0253, 6874 005 0261 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Nautrēnu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0178 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Lūznavas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 006 0390 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Feimaņu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 007 0072 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Mākoņkalna pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7844 001 0111, 7844 002 0235, 7844 004 0400 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Bērzgales pagastā
Par Arvīda Turlaja nekustamā īpašuma „Zaļumiņi” sadali Mākoņkalna pagastā
Par Pētera Dimzuļa nekustamā īpašuma „Dravas” sadali Rikavas pagastā
Par Alekseja Sjatkina nekustamā īpašuma „Gabrovo” sadali Ozolaines pagastā
Par Ēvalda Melņa  nekustamā īpašuma „Celmiņi” sadali Nautrēnu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 005 0161 sadali Ozolaines pagastā
Par nekustamā īpašuma „Vējauzas” ar kadastra numuru 6876 001 0079 sadali Nautrēnu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes ar kadastra numuru 7850 007 0336 sadali Dricānu pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Feofanijas Pozdņakova nekustamā īpašuma „Gailīši” sadalīšanai Lūznavas pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Marinas Tetarenko nekustamā īpašuma „Avoti” ar kadastra numuru 7842 005 0260 sadalīšanai Audriņu pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Sarkaņkalns” Dricānu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 17.februāra lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Laime” Ozolaines pagastā”
Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Vadimam Šaripovam Vērēmu pagastā
Par nekustamā īpašuma „Ceriņmojis” ar kadastra Nr.7894 002 0058 nosacītās cenas noteikšanu
Par nekustamā īpašuma „Zeltkalniņi” ar kadastra Nr.7888 005 0101 nosacītās cenas noteikšanu
Par dzīvokļa ar kadastra Nr.7882 900 0054 Upes ielā 4-5, Rikava, Rikavas pagasts nosacītās cenas noteikšanu
Par piekrišanu zemes iegūšanai Izolijas Lipskas īpašumā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Silviju Gutāni Nautrēnu pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Bogdanovu Dricānu pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mihailu Mihailovu ēku ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2481 018 uzturēšanai Ozolaines pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0054 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vjačeslavu Malecu Lūznavas pagastā
Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 7868 001 0381 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Romančuku Lūznavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0195 iznomāšanu Sergejam Tarasovam Strūžānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0213 iznomāšanu Ivaram Rjabovskim Nautrēnu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 004 0074 iznomāšanu Lūcijai Kosmačovai Feimaņu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 005 0137, 7886 005 0136 iznomāšanu Kārlim Dukaļskim Sakstagala pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0420 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Gribustu Maltas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0366 iznomāšanu Daniilam Smirnovam Audriņu pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu Valērijam Zelenkovam Feimaņu pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā apbūvētā zemesgabala iznomāšanu Jāzepam Utānam Feimaņu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 007 0267, 7850 007 0423, 7850 007 0337 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Astrīdu Začesti Dricānu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 005 0047 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jefrosiniju Bizunovu Lūznavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0254 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Kosokovsku Lūznavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0723, iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nataļju Smirnovu Lūznavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0643 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ļubovu Krutovu Audriņu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0214 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aldi Zīmeli Lūznavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0160, iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sergeju Polovinkinu Lūznavas pagastā
Par grozījumiem 2006.gada 15.maija zemes nomas līgumā ar Vitoldu Čeksi Ozolmuižas pagastā
Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līgumā Nr. 163 ar Kalifoniju Masioni Sakstagala pagastā
Par 2009.gada 27.jūnija zemes nomas līguma laušanu ar Andreju Šariginu Rikavas pagastā
Par 2007.gada 3.septembra zemes nomas līguma laušanu ar Genādiju Cvetkovu Rikavas pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 4.novembra lēmumā „Par 2007.gada 1.oktobra zemes nomas līguma Nr.41 izbeigšanu ar Irinu Ivanovu Audriņu pagastā”
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ritai Požogai Nagļu pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Andrejam Kopilovam Silmalas pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Inārai Poļakovai Silmalas pagastā
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Jeļenu Popovu Strūžānu pagastā
Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
Par atbalstu biedrības „Sovim ļaudim” projektam Bērnu un jauniešu atpūtas vietas ierīkošana un Dekteru ciema centra labiekārtošana”
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam
Par tehniski ekonomiskajā pamatojumā izvirzītās prioritārās programmas atbalstu
Par investīciju projekta finanšu plānu apstiprināšanu
Par galvojumu ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0