Rēzeknes novada domes sēde (19.01.2017.)

Publicēts 16.01.2017

Darba kārtība:

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Dokumentu aprites kārtībā

2. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pamatskolas nolikumā

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 18.jūlija lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas izveidošanu”

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 15.maija lēmumā “Par publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidi un dokumentu apstiprināšanu”

5. Par Ozolaines bāriņtiesas locekles Ināras Virzas atbrīvošanu no amata un Ozolaines bāriņtiesas locekles Santas Jakušānes ievēlēšanu

6. Par nekustamā īpašuma „nosaukums” ar kadastra Nr.(..) nosacītās cenas apstiprināšanu

7. Par nekustamā īpašuma “nosaukums” Kantinieku pagastā nodošanu atsavināšanai L.Z.

8. Par nekustamā īpašuma “nosaukums” Stoļerovas pagastā nodošanu atsavināšanai A.A.

9. Par piekrišanu zemes iegūšanai RSEZ SIA “NewFuels” īpašumā “Kalējos” Vērēmu pagastā

10. Par piekrišanu zemes iegūšanai RSEZ SIA “NewFuels” īpašumā “Granulās” Vērēmu pagastā

11. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 6.novembra lēmumā “Par piekrišanu zemes iegūšanai R. Z. īpašumā Ozolaines pagastā”

12. Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības no Adamovas speciālās internātpamatskolas bilances uz Vērēmu pagasta pārvaldes bilanci

13. Par Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

14. Par automašīnas VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs DK 5893, izslēgšanu no Gaigalavas pagasta pārvaldes bilances

15. Par bezcerīgā parāda norakstīšanu A. M. Audriņu pagastā

16. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „GSK R” Rāznas ezerā

17. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Dirvani” Rāznas ezerā

18. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam

19. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam

20. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam

21. Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam

22. Par Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam

23. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017.gada 5.janvāra lēmumā „Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam”

24. Par samaksas samazināšanu A. I. par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā

25. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Mākoņkalna pagastā” un Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.aprīļa lēmumā „Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Mākoņkalna pagastā”

26. Par Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagasta padomes 2009.gada 18.jūnija lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Saules kalns” Ozolaines pagastā

28. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „nosaukums” Sakstagala pagastā”

29. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “MK Rikava” Dricānu pagastā

30. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „DRAUGS 1” Mākoņkalna pagastā

31. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „DRAUGS 1” Lūznavas pagastā

32. Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līgumā ar V. S. Kantinieku pagastā

33. Par 2007.gada 23.novembra Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.13 grozījumiem ar J. K. Silmalas pagastā

34. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A. V. un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 002 0141 iznomāšanu J. V. Rikavas pagastā

35. Par 2009.gada 29.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.46 izbeigšanu ar A. B. Ozolaines pagastā

36. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā

37. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar D. K. Lūznavas pagastā

38. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J. L. Lūznavas pagastā

39. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. P. Nautrēnu pagastā

40. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu V. S. Stružānu pagastā

41. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu I.B. Stružānu pagastā

42. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu

43. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V. P. Stružānu pagastā

44. Par aizņēmuma ņemšanu Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas Dricānos pārbūvei par feldšeru punkta ēku

45. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām”

46. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Stāvlaukuma un gājēju celiņa ierīkošana pie Meirānu ezera pludmales”

47. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Krēslu iegāde Nautrēnu pagasta sporta hallei – kultūras namam”

48. Par biedrības “Griškānu pagasta sieviešu klubs “Smaids”” projekta “Tautas tērpu iegāde Griškānu pagasta dejot un dziedāt gribētājiem” atbalstu

Protokols

Pieņemtie lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0