Rēzeknes novada domes sēde (19.01.2012.)

Publicēts 19.01.2012
Darba kārtībā:
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošo noteikumu Nr.67 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novada pašvaldībā 2012.gadā” izdošanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošo noteikumu Nr.68 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2012.gadam” izdošanu
Par jaunu amata vienību klasificēšanu un grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 16.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu” 1.pielikumā
Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes nolikumā
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Mediķu iela 5-15, Veczosna, Lūznavas pagasts, izsoles atzīšanu par nenotikušu
Par pašvaldības nekustamās mantas – „Mašīnu noliktava”, Čornajas pagasts izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projektā „Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršotā rekostrukcija” realizācijai
Par Černostes, Ismeru – Žogotu, Dubuļu, Rušonas, Umaņu, Idzepoles, Micānu un Sedzera ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2012.gadam
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Šmauksteli
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vasīliju Jegorovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aivaru Purviņu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Manefu Bogdanovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Lavrenu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Grigoriju Zinovjevu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Artūru Drozdu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Limani
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jevgeņiju Kušakovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Grigoriju Kaļininu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Olgu Kaļininu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Juriju Iļjinu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Matrjonu Rodičevu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Pētri Strodu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ilmāru Ratniku
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vladislavu Ratniku
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Zunda
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Feliksu Gudrenieku
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ilzi Kravali
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Švagri
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Andri Kozulu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Dzintaru Kozulu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Juriju Vlasovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaja Larionova
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Dreļu
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.jūlijā lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Oskariņš” ar kadastra Nr.7888 005 0189 nosacītās cenas noteikšanu”
Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Annai Ivanovskai Pušas pagastā
Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Sergejam Andronovam Sakstagala pagasta
Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Svetlanai Tihamirovai Audriņu pagastā
Par samaksas samazināšanu Voldemāram Čodaram par īpašumā piešķirto zemi Nautrēnu pagastā
Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0806 platības precizēšanu Rikavas pagastā
Par Inetas Lāces mantojamās zemes ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0186 robežu precizēšanu Dricānu pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 001 0022, 7858 001 0085, 7858 001 0094, 7858 002 0028, 7858 003 0100, 7858003 0055 platību precizēšanu Ilzeskalna pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 006 0361, 7860 006 0308, 7860 006 0110 platību un robežu precizēšanu Kantinieku pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 003 0063 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Kantinieku pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 15.decembra lēmumā „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0114 robežu precizēšanu Silmalas   pagastā”
Par Anatolija Kamkovska zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0095 Strūžānu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Čornajas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs  Lūznavas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Čornajas pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 005 0200, 7858 006 0495 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ilzeskalna pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0316 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Stoļerovas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0273 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ilzeskalna pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6876 003 0110 , 6874 004 0049, 6876 006 0150, 6876 005 0413, 6876 005 0047, 6876 004 0188, 6876 001 0101, 6874 003 0073, 6876 002 0057, 6876 002 0205, 6874 003 0338, 6874 003 0285, 6876 003 0108, 6876 005 0315, 6876 005 0369, 6874 001 0130, 6876 005 0081, 6874 004 0077 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Nautrēnu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6874 005 0067, 6874 005 0277, 6876 005 0190, 6874 003 0138, 6876 005 0258, 6874 001 0196, 6876 003 0125, 6876 004 0170 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Nautrēnu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0072 izlēgšanu no rezerves zemes fonda un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Dricānu pagastā
Par nekustamā īpašuma „Lapas 1” izveidošanu apvienojot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7872 010 0067, 7872 010 0116 Mākoņkalna pagastā
Par Antona Kairiša nekustamā īpašuma „Bērzaļi” sadali Pušas pagastā
Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.novembra lēmumā „Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 005 0097 sadali Stoļerovas pagastā”
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 004 0232, 7886 004 0233 iznomāšanu Pēterim Golosujevam Sakstagala pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0565 iznomāšanu Klintai Keidānei Sakstagala pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0476 iznomāšanu Anastasijai Meļko Sakstagala pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0258 iznomāšanu Edgaram Elksnim Ilzeskalna pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0036  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Biriņu Lūznavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0146 iznomāšanu Venerandai Trimalniekai Strūžānu pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0353 daļas iznomāšanu Irinai Boldovai Vērēmu pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0353 daļas iznomāšanu Ainai Stukļai Vērēmu pagastā
Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0200 daļas iznomšānu, nomas līguma noslēgšanu ar Intu Līpuri Ozolmuižas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 004 0119 iznomāšanu Jānim Seņkānam Stoļerovas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7892 005 0183, 7892 005 0023,7892 005 0024, 7892 005 0025, 7892 004 0125, 7892 004 0112 iznomāšanu Anitai AugstkalneiStoļerovas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7892 001 0118, 7892 001 0121, 7892 001 0125, 7892 002 0048, 7892 002 0097, 7892 002 0269, 7892 002 0297, 7892 002 0316, 7892 002 0334, 7892 002 0352, 7892 002 0353 7892 002 0355, 7892 002 0380, 7892 003 0170 iznomāšanu SIA „Kopdarbs” Stoļerovas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0187 iznomāšanu Jelizavetai Šilovai Kantinieku pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0204 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Robertu Rakviču Gaigalavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0037 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Biriņu Lūznavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 003 0199 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valdi Zuju Pušas pagastā
Par 2007.gada 6.novembra zemes nomas līguma pagarināšanu ar Jāni Kupču Strūžānu   pagastā
Par grozījumiem Jeļenas Cvekas 2009.gada 1.janvāra zemes nomas līgumā Silmalas pagastā
Par 2011.gada 14.aprīļa zemes nomas līguma laušanu ar Konstantīnu Jefimovu Ilzeskalna pagastā
Par 2009.gada 27.jūnija zemes nomas līguma laušanu ar Pēteri Skrauču Rikavas pagastā
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AB CORs” nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Aiņa Mūrnieka
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „FORESTS – I”
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Aigaru Pekšu Lendžu pagastā
Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar Venerandu Trimalnieku Strūžānu pagastā
Par Irēnas Kļavinskas izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres līguma Nr.29-2004 Lendžu pagastā
Par telpu nomas līguma izbeigšanu ar IK „AKES” Pušas pagastā
Par 2011.gada 28.septembra Dzīvojamās telpas īres līguma atzīšanu par spēku zaudējušu
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Jānim Čerskim Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Jāzepam Nauduševičam Griškānu pagastā
Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, neatliekami sniedzamās palīdzības kārtībā, apstiprināšanu
Par grozījumu personu reģistrā, pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (neatliekami sniedzamās palīdzības kārtā)
Par amatu savienošanu Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes vadītājai Lienei Līcei
Par Rēzeknes novada Ilzeskalna pagasta Diršu ciema nosaukuma maiņu
Par plānotā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” pieņemto lēmumu precizēšanu
Par Rēzeknes novada teritorijas Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam izstrādes termiņa pagarināšanu
Par atbalstu dalībai projektā „Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās ēkas rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un vides pieejamības nodrošināšana”
Par atbalstu dalībai projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisijas samazināšanai Rēzeknes novada pašvaldības ēkās, pielietojot augstus siltumefektivitātes principus un izmantojot videi draudzīgus materiālus”
Par atbalstu dalībai projektu konkursā „Jauniešu apmaiņas” projektam „New Latvia in the Experienced Europe”
Par priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa Nr.742 objekta un adreses maiņu Lūznavas pagastā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0