Rēzeknes novada domes sēde (18.08.2011.)

Publicēts 18.08.2011
Darba kārtībā:
Par priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa Nr.756 objekta un adreses maiņu Stoļerovas pagastā
Par pedagogu darba samaksas noteikumu piemērošanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Oskariņš” ar kadastra Nr.7888 005 0189 nosacītās cenas noteikšanu”
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 007 0118 platības precizēšanu Maltas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0146 platības precizēšanu Dricānu pagastā
Par zemes robežu un platības precizēšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6874 003 0086, 6874 003 0087, 6874 003 0088, 6874 004 0100 Nautrēnu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību un robežu precizēšanu Kantinieku pagastā
Par zemes robežu un platību precizēšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7870 006 0036, 7870 006 0106, 7870 006 0025 Maltas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0297 Strūžānu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0217 un 7894 002 0218 Strūžānu pagastā
Par Viktora Zahara zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7894 002 0275, 7894 002 0276 Strūžānu pagastā
Par Afanasijas Konstantinovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7894 002 0285, 7894 002 0286 Strūžānu pagastā
Par Emīlijas Peckas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7882 002 0025 Rikavas pagastā
Par Mečislava Poršuto zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7868 001 0374, 7868 001 0382 Lūznavas pagastā
Par Kazimira Viļuma pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes vienības ar kadastra numuru 6874 003 0332 sadali, zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Nautrēnu pagastā
Par Nikolaja Smirnova zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0197, zemes vienības sadali un atsevišķa zemesgabala izveidošanu ēku uzturēšanai Lendžu pagastā
Par Staņislavas Šantares zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7866 005 0026 Lendžu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 4.novembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Vērēmu pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Rikavas pagastā”
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 7.jūlija lēmuma „Par Ludmilas Romanovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0223 Lūznavas pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušuPar Lūznavas pagasta padomes 2011.gada 16.jūnija lēmuma (protokols Nr.13,20.§) „Par Aloiza Jaudzema zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0091, 7868 006 0092 Lūznavas pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0191 ieskaitīšanu pašvaldības piekritīgajās zemēs un mantojamās zemes platības kompensēšanu Andrim Jakovičam Rikavas pagastā
Par Viktora Šmauksteļa nekustamā īpašuma ”Ignata māja” ar kadastra numuru 7870 003 1195 sadali Maltas pagastā
Par Ņinas Dreimanes nekustamā īpašuma „Dreimaņi 1” sadali Rikavas pagastā
Par Venerandas Žogotas nekustamā īpašuma ”Rijnieki” ar kadastra numuru 6876 005 0240 sadali Nautrēnu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 17.marta lēmumā „Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0223 sadali Strūžānu pagastā”
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Vilhelma Salimona Cunska nekustamā īpašuma „Ārāji” sadalīšanai Griškānu pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Gailīši” Lūznavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7892 002 0362, 7892 002 0098 iznomāšanu Tamārai Monastirskai Stoļerovas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0836 iznomāšanu Leonardam Mihalovskim Rikavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 003 0034 iznomāšanu Aleksandram Pavlovam Rikavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0193 iznomāšanu Marijai Kupčai Strūžānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0298 iznomāšanu Aleksandram Gudkovam Strūžānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7880 004 0537, 7880 005 0160 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ainu Vocišu Pušas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0503 iznomāšanu Valērijam Jasinskim Rikavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 001 0374, 7868 001 0382 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Oļegu Paršuto Lūznavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0193 iznomāšanu Semjonam Belovam Strūžānu pagastāPar pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 787894 002 0285, 7894 002 0286 iznomāšanu Liānai Jačeikinai Strūžānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7894 002 0275, 7894 002 0276 un zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0225 iznomāšanu Viktoram Zaharam Strūžānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0195 iznomāšanu Mārītei Kirilko Strūžānu pagastā
Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 002 0025 iznomāšanu Emīlijai Peckai Rikavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0638 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Janīnu Koļesņiku Lūznavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0726 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jevģēniju Solovjovu Lūznavas pagastā
Par 2007.gada 05.novembra zemes nomas līguma pagarināšanu ar Pēteri Iruku Strūžānu pagastā
Par 2009.gada 26.marta zemes nomas līguma grozīšanu ar Anatoliju Kamkovski Strūžānu pagastā
Par grozījumiem Edvardas Dzindzukas 2009.gada 26.janvāra zemes nomas līgumā Strūžānu pagastā
Par 2009.gada 18.jūnija zemes nomas līguma laušanu ar Janīnu Rutuli Nagļu pagastā
Par 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līguma laušanu ar Kalifoniju Masioni Sakstagala pagastā
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Irinu Hodovcevu Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Mihailu Nikulinu Strūžānu pagastā
Par Aivara Dzeņa nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Par finansējuma sniegšanu Vladam Smirnovam dalībai pludmales volejbolā
Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu atbalstu Valsts izglītības attīstības aģentūras projektu konkursam inovāciju īstenošanai izglītībā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0