Rēzeknes novada domes sēde (18.07.2013)

Publicēts 19.07.2013
Darba kārtība:
1.    Par Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvās komisijas izveidošanu
2.    Par Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas izveidošanu
3.    Par Rēzeknes novada pašvaldības Avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas izveidošanu
4.    Par Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fonda padomes izveidošanu
5.    Par Rēzeknes novada pašvaldības Denacionalizācijas komisijas izveidošanu
6.    Par Rēzeknes novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas izveidošanu
7.    Par Rēzeknes novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu
8.    Par Rēzeknes novada pašvaldības Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidošanu
9.    Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālo jautājumu komisijas izveidošanu
10.    Par Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomes izveidošanu
11.    Par finansu līdzekļu piešķiršanu SIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanai
12.    Par nekustamo īpašumu daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centram”
13.    Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Lendžu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0211 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
14.    Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Lendžu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7866 004 0100 iznomāšanu, rīkojot nomas tiesību izsoli
15.    Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Lendžu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7866 005 0087 iznomāšanu, rīkojot nomas tiesību izsoli
16.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības Lendžu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0167 iznomāšanu, rīkojot nomas tiesību izsoli
17.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības Lendžu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7866 005 0075 iznomāšanu, rīkojot nomas tiesību izsoli
18.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības Lendžu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0161 daļas iznomāšanu, rīkojot nomas tiesību izsoli
19.    Par neapbūvēta zemes gabala nodošanu atsavināšanai  A.Č. Ozolaines pagastā
20.    Par piekrišanu zemes iegūšanai  O.F. īpašumā Strūžānu pagastā
21.    Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu pasākumam neformālās apmācības „Atklāj sevi” Feimaņu pamatskolā
22.    Par Niedrāju ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu
23.    Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0032 Dricānu pagastā
24.    Par grozījumiem Pušas pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumā „Par Pušas pagasta padomei piederošo zemes īpašumu un lietojumu sarakstu”
25.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0257 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.J. Dricānu pagastā
26.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0476 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.L. Dricānu pagastā
27.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0299 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.Z. Dricānu pagastā
28.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0260 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.B. Griškānu pagastā
29.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0328 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.I. Griškānu pagastā
30.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 005 0429, 7862 005 0430, 7862 005 0096, 7862 002 0308 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.B. Kaunatas pagastā
31.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1150 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Z.M. Lendžu pagastā
32.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0409 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar T.B. Lūznavas pagastā
33.    Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0374 daļu iznomāšanu, zemes nomas līgumu noslēgšanu Lūznava pagastā
34.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0409 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar D.M. Lūznavas pagastā
35.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0409 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.N. Lūznavas pagastā
36.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1223 iznomāšanu P.G. Maltas pagastā
37.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1219 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.T. Maltas pagastā
38.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0277 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.Č. Mākoņkalna pagastā
39.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0277 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.K. Mākoņkalna pagastā
40.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.K. Mākoņkalna pagastā
41.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0277 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar R.K. Mākoņkalna pagastā
42.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.K. Mākoņkalna pagastā
43.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0277 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.K. Mākoņkalna pagastā
44.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 008 0277, 7872 008 0472 daļu iznomāšanu N.S. Mākoņkalna pagastā
45.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0277 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.Š. Mākoņkalna pagastā
46.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0277 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.Š. Mākoņkalna pagastā
47.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0277 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.T. Mākoņkalna pagastā
48.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar R.T. Mākoņkalna pagastā
49.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0277 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.T. Mākoņkalna pagastā
50.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 008 0277, 7872 008 0472 daļu iznomāšanu L.V. Mākoņkalna pagastā
51.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.V. Mākoņkalna pagastā
52.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.Z. Mākoņkalna pagastā
53.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1468 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.B. Ozolaines pagastā
54.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0200 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Z.Z. Ozolmuižas pagastā
55.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7880 004 0512 un 7880 004 0513 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.Z. Pušas pagastā
56.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78880010272 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA ”Marketeks” Silmalas pagastā
57.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0294 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0346 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.A. Vērēmu pagastā
58.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0335 un 7896 004 0353 daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar P.O.  Vērēmu pagastā
59.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0180 iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar A.V. Čornajas pagastā
60.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0039 iznomāšanu A.M. Dricānu pagastā
61.    Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 78880030194, 78880060042, 78880110037, 78880130091 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA ”Marketeks” Silmalas pagastā
62.    Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās un rezerves zemes fonda zemes vienības SIA „Marketeks” Kaunatas pagastā
63.    Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās un rezerves zemes fonda zemes vienības A.B.  Kaunatas pagastā
64.    Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības SIA „MARKETEKS” Maltas pagastā
65.    Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības SIA „STARWOOD7” Maltas pagastā
66.    Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās un rezerves zemes vienības SIA „Marketeks” Silmalas pagastā
67.    Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās un rezerves zemes fonda zemes vienības A.B.  Stoļerovas pagastā
68.    Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības un rezerves zemes fonda zemes vienības SIA ,,Marketeks” Stoļerovas pagastā
69.    Par Rēzeknes novada domes 2013.gada 4.aprīļa lēmuma „Par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1241 iznomāšanu A.R. Maltas pagastā” atcelšanu
70.    Par Rēzeknes novada domes 2013.gada 21.marta lēmuma „Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 002 0137 iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.G. Maltas pagastā” atcelšanu
71.    Par grozījumiem 2009.gada 30.jūnija lauku apvidus nomas līgumā Nr.14 ar I.M.  Griškānu pagastā
72.    Par 2009.gada 5.janvāra Zemes nomas līguma laušanu ar Z.A. Ozolaines pagastā
73.    Par D.K. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
74.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no K. B.
75.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no D. Č.
76.    Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu A.V. Strūžānu pagastā
77.    Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu O.D. Strūžānu pagastā
78.    Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas M.Z. Audriņu pagastā
79.    Par atteikumu sociālā dzīvokļa izīrēšanai J.F. Strūžānu pagastā
80.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
81.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
82.    Par atbalstu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā” īstenošanā
83.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 19.maija lēmumā „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritorijām Verēmu pagastā”
84.    Par finansējuma piešķiršanu 10V profesionālās ievirzes izglītības programmas realizācijai Maltas Mūzikas skolā
85.    Par valsts nekustamo īpašumu Rēzeknes novada Bērzgales pagastā apsaimniekošanu un bezatlīdzības lietojumu
86.    Par Monvīda Švarca deleģēšanu attīstības padomes locekļa pienākumu pildīšanai Latgales plānošanas reģionā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0