Rēzeknes novada domes sēde (18.04.2019)

Publicēts 17.04.2019

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada domes deputātu viedokli par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvāto administratīvi teritoriālo reformu

2. Par pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” pārskatu par 2018.gadu

3. Par pašvaldības SIA “Strūžānu Siltums” pārskatu par 2018.gadu

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 18.aprīļa saistošo noteikumu Nr.37 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”” izdošanu

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 18.aprīļa saistošo noteikumu Nr.38 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.69 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”” izdošanu

6. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”” precizēšanu

7. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.31 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” precizēšanu

8. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.33 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.59 „Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”” precizēšanu

9. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.34 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” precizēšanu

10. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 4.aprīļa saistošo noteikumu Nr.36 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 16.oktobra saistošajos noteikumos Nr.45 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā”” precizēšanu

11. Par Rēzeknes novada bāriņtiesu reorganizāciju

12. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā “Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”

13. Par deputātu Jura Runča un Anatolija Laizāna ievēlēšanu Rēzeknes novada domes pastāvīgajās komitejās

14. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomes izveidošanu”

15. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Bārzu sola” ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0200 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli

16. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 004 0046 Maltas pagastā nomas tiesību izsoli

17. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0153 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli

18. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0394 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

19. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0353 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

20. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0271 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

21. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0391 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

22. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0166 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

23. Par nekustamā īpašuma “Pirmais dambis” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoli

24. Par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību darbnīca” metināšanas telpu Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

25. Par nekustamā īpašuma “Serpovka” Ozolaines pagastā nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstij Aizsardzības ministrijas personā

26. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Lendžu pagastā

27. Par nekustamā īpašuma “Gulbis SIA” Čornajas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

31. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.marta lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Sami” Sakstagala pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu”

32. Par nekustamā īpašuma “Senleja” Ilzeskalna pagastā atsavināšanas izbeigšanu

33. Par ielas nosaukuma piešķiršanu Griškānu pagastā

34. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar biedrību “RR Motorsport”

35. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Čornajas pagasta pārvalde”

36. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Griškānu pagasta pārvalde”

37. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Kaunatas pagasta pārvalde”

38. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Mākoņkalna pagasta pārvalde”

39. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Pušas pagasta pārvalde”

40. Par pamatlīdzekļa izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastu apvienības bilances un nodošanu metāllūžņos

41. Par samaksas samazināšanu L.B. par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā

42. Par samaksas samazināšanu M.G.-S. par īpašumā piešķirto zemi Lūznavas pagastā

43. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.24 Stružānu pagastā

44. Par starpgabala statusa noteikšanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7896 001 0113 Vērēmu pagastā

45. Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7858 006 0450 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ilzeskalna pagastā

46. Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6876 003 0057, 6876 001 0116 un 6874 003 0182 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Nautrēnu pagastā

47. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0193 sadali Audriņu pagastā

48. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7842 003 0447, 7842 004 0156 un 7842 004 0498 apvienošanu Audriņu pagastā

49. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 005 0302, 7896 005 0285 un 7896 005 0303 apvienošanu Vērēmu pagastā

50. Par 2007.gada 23.novembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.39 darbības izbeigšanu ar V. L. Griškānu pagastā

51. Par 2009.gada 2.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.125 izbeigšanu ar A/S “Latgales enerģētika” Vērēmu pagastā

52. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamu telpu S. G. Stružānu pagastā

53. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

 Domes sēdes protokols

Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0