Rēzeknes novada domes sēde (18.03.2010)

Publicēts 18.03.2010
1. Par Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā” izdošanu
2. Par Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” izdošanu
3. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” precizēšanu
4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju iecelšanu amatā”
5. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvā
6. Par atļauju Monvīdam Švarcam savienot amatus
7. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu – Strūžānu pagastā atsavināšanu
8. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu Strūžānu pagastā
9. Par atkritumu savākšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Rikavas pagastā
10. Par Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesas locekles Olgas Jurčenko atbrīvošanu
11. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu vidusskolas nolikumā
12. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Maltas 1.vidusskolas nolikumā
13. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pamatskolas nolikumā
14. Par autoveikala statusa piešķiršanu SIA „Jauna Rondo” automašīnai
15. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ezerkalns 1” Ozolaines pagastā
16. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Pakalnieši” Kaunatas pagastā
17. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ind.augļu dārzs 5(4-76)” Ozolaines pagastā
18. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Olūti” Griškānu pagastā
19. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Sētmala” Silmalas pagastā
20. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Karolīnas” Ilzeskalna pagastā
21. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ilona” Feimaņu pagastā
22. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Raudiņu mājas” Kaunatas pagastā
23. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Bērzi” Sakstagala pagastā
24. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Lielakmens” Čornajas pagastā
25. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Čakši” Čornajas pagastā
26. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Dzērves”, “Rītīņi”, “Cirmas atpūtas bāze” Kantinieku pagastā
27. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ziedleja”, „Pieupīte”, „Ziedulejas” Sakstagala pagastā
28. Par samaksas samazināšanu Reņas Semules par īpašumā piešķirto zemi Audriņu pagastā
29. Par samaksas samazināšanu Jānim Kulikovičam par īpašumā piešķirto zemi Mākoņkalna pagastā
30. Par Vitolda Koņuševa zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0178 Silmalas pagastā
31. Par Ivana Daņilova lietošanā piešķirto zemes vienību sadali, zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu Silmalas pagastā
32. Par 2008.gada 10.aprīļa zemes nomas līguma laušanu ar Oksanu Avetčinu Audriņu pagastā
33. Par apbūvētā zemes gabala nodošanu atsavināšanai Jefimijai Gromovai Ozolaines pagastā
34. Par neapbūvētā zemes gabala nodošanu atsavināšanai Antoņinai Lipskai Nautrēnu pagastā
35. Par neapbūvētā zemes gabala nodošanu atsavināšanai Irinai Šafranovai Silmalas pagastā
36. Par nosaukumu apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijai STA3179, STA3327, STA3029 Audriņu pagastā
37. Par nosaukuma apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatora apakšstacijai STA 3199 Bērzgales pagastā
38. Par nosaukuma apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatora apakšstacijai STA 3305 Dricānu pagastā
39. Par nosaukuma apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatora apakšstacijai STA 3251 Feimaņu pagastā
40. Par nosaukuma apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatora apakšstacijai STA 5125 Gaigalavas pagastā
41. Par nosaukumu apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijām STA 3215, STA 3222, STA 3343 Griškānu pagastā
42. Par nosaukuma apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijai STA 3338 Ilzeskalna pagastā
43. Par nosaukumu apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijām STA3120, STA3076, STA3089 Kaunatas pagastā
44. Par nosaukuma apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatora apakšstacijai STA 3346 Lendžu pagastā
45. Par nosaukumu apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijām STA3324, STA3212, STA3335 Malta pagastā
46. Par nosaukumu apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijām STA 5060, STA 5125 Nagļi pagastā
47. Par nosaukumu apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijām STA 8295, STA 8298, STA 8388 Nautrēnu pagastā
48. Par nosaukumu apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijām STA3307, STA3332, STA3080, STA3126 Ozolaine pagastā
49. Par nosaukumu apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijām STA3036, STA3309 Puša pagastā
50. Par nosaukumu apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijām SP204, STA5028, STA5055 Sakstagala pagastā
51. Par nosaukumu apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijām STA3129, STA3134, STA5173, STA 3298, STA5174, STA5175, STA5250, STA3093 Silmalas pagastā
52. Par nosaukumu apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijām STA3132, STA3217, STA3233, SP212Vērēmu pagastā
53. Par nosaukuma „Margrietiņas” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Kaunatas pagastā
54. Par adreses „Pabērzi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Čornajas pagastā
55. Par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0304 Dricānu pagastā
56. Par nosaukuma „Stūrīši” maiņu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0041 Čornajas pagastā
57. Par ziņu anulēšanu par Imanta Elkšņa deklarēto dzīvesvietu Maltas pagastā
58. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma “Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.11 Lendžu pagasts
59. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma “Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.14 Maltas pagasts
60. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma “Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.5 20 Rikavas pagasts
61. Par zemes lietojuma „Lielbērzi” sadali Nautrēnu pagastā
62. Par nekustamā īpašuma „Kalni” sadali Mākoņkalna pagastā
63. Par nekustamā īpašuma „Lazdu kalns” sadali Audriņu pagastā
64. Par nekustamā īpašuma „Mārpuķītes” sadali Čornajas pagastā
65. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 18.februāra “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību „Robeža” nekustamā īpašuma sadalīšanai Audriņu pagastā”
66. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0136 platības precizēšanu Silmalas pagastā
67. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jura Drelinga nekustamajam īpašumam „Aizkalne” Bērzgales pagastā
68. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Vladislava Vorkaļa un Taisijas Vlasovas nekustamajam īpašumam „Košeļeva” Griškānu pagastā
69. Par grozījumiem vienreizējās dotācijas izlietojumam novada infrastruktūras attīstībai Kantinieku pagastā
70. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 04.februāra lēmumā „Par piedalīšanos projektā „Griškānu pagasta autoceļu Lipski – Tihanovka, Sprūževa – Tihanovkas krustojums un Parka iela (km 1,40) rekonstrukcija” Griškānu pagastā
71. Par Rēzeknes reģionālās vietējās nozīmes maršrutu grozījumu saskaņošanu
72. Par atbalstu biedrības „Visu Tev, Franci Trasun” projektam „Kamīnkrāsns iegāde un uzstādīšana biedrības „Visu Tev, Franci Trasun” telpā””
73. Par projekta „Latgaliešu un Baltkrievu etnisko tradīciju popularizēšana” iesniegšanu un apstiprināšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā
74. Par biedrības „Rēzeknes rajona kopību partnerība” projekta „Vietējo kopienu iniciatīvu un lauku sabiedrības attīstības veicināšana” iesniegšanu un apstiprināšanu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežas sadarbības programmā
75. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA “LATGEO invest”
76. Par Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesas locekles ievēlēšanu
77. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam
78. Par kustamas mantas – automašīnas VAZ 21213 izsoles atzīšanu par nenotikušu
79. Par kustamas mantas – automašīnas VAZ 21213 pārdošanu mutiskā izsolē ar lejupejošu soli
80. Par dāvinājuma pieņemšanu no biedrības „Latvijas Futbola federācija”
81. Par deputāta Sergeja Bašmakova pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0