Rēzeknes novada domes sēde (17.11.2011.)

Publicēts 17.11.2011
Darba kārtībā:
 1. Par nekustamā īpašuma – Saules iela 1, Škeņeva, Vērēmu pagasts, izsoles atzīšanu par nenotikušu
 2. Par nekustamā īpašuma – Saules iela 1, Škeņeva, Vērēmu pagasts, atkārtotu atsavināšanu, nosacītās cenas un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
 3. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas AUDI A6 izsoles rezultātu apstiprināšanu
 4. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora T-150K atsavināšanu
 5. Par atļauju nojaukt vekala ēku, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0224 Kantinieku pagastā
 6. Par nekustamā īpašuma „Birzstalas” ar kadastra Nr.7862 006 0238 nosacītās cenas noteikšanu
 7. Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Andrim Grišulim Ilzeskalna pagasta
 8. Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Staņislavam Kauperam Mākoņkalna pagastā
 9. Par piekrišanu dzīvokļa īpašuma iegūšanai Iras Kaltaškinas īpašumā Maltas pagastā
 10. Par dzīvojamās mājas Rāznas iela 22, Kaunata, Kaunatas pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu Kaunatas pagasta pārvaldei
 11. Par apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, elektroenerģijas, sašķidrinātās naftas gāzes piegādes un dzīvojamo māju gāzes apgādes sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšanu un tarifu apstiprināšanu Kaunatas pagastā
 12. Par īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās un nomas maksas noteikšanu nedzīvojamās telpās Kaunatas pagastā
 13. Par atkritumu savākšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, siltumapgādes, telpu īres un elektroenerģijas paklpojumu tarifu apstiprināšanu Ozolaines pagastā
 14. Par transportlīdzekļa pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu Ozolaines pagastā
 15. Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Adamovas ciemā, Vērēmu pagastā
 16. Par transportlīdzekļu nomu, biroja pakalpojumu, telpu īres un rehabilitācijas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu Adamovas ciemā, Vērēmu pagastā
 17. Par papildinājumu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu maršrutos
 18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1102 platības precizēšanu Maltas pagastā
 19. Par Venerandas Mileikas mantojamās zemes robežu precizēšanu Vērēmu pagastā
 20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7894 001 0105 Strūžānu pagastā
 21. Par Pētera Rudzīša zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7850 007 0337, 7850 007 0267 Dricānu pagastā
 22. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Mākoņkalna pagastā”
 23. Par grozījumiem Ozolaines pagasta padomes 2007.gada 21.marta lēmumā „Par zemes pastāvīgā lietotāja pastāvīgas lietošanas tiesību izbeigšanas”
 24. Par grozījumiem Ozolaines pagasta padomes 2007.gada 17.janvāra lēmumā „Par zemes pastāvīgā lietotāja pastāvīgas lietošanas tiesību izbeigšanas”
 25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0148 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Pušas pagastā
 26. Par Birutas Krustes nekustamā īpašuma „Briežsala” sadali Dricānu pagastā
 27. Par Igora Gordeiko nekustamā īpašuma „Mežezers” sadali Feimaņu pagastā
 28. Par Tatjanas Meļnikovas nekustamā īpašuma „Starici” sadali Ilzeskalna pagastā
 29. Par Alberta Batarevska nekustamā īpašuma „Irbes 1” sadali Kaunatas pagastā
 30. Par Pētera Eidaka nekustamā īpašuma „Kārkliņi” ar kadastra numuru 6874 005 0184 sadali Nautrēnu pagastā
 31. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7882 007 0305 sadali Rikavas pagastā
 32. Par Antona Gaigola nekustamā īpašuma „Krampuļi” sadali Silmalas pagastā
 33. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0209 sadalīšanu Vērēmu pagastā
 34. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 6.oktobrī lēmumā „Par Ivana Tarakanova nekustamā īpašuma ,,Kaijas” sadali Audriņu pagastā”
 35. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 6.oktobra lēmumā „Par nekustamā īpašuma 7872 008 0487 sadali Mākoņkalna pagastā”
 36. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību pašvaldības nekustamā īpašuma „Ozolmuiža” ar kadastra numuru 7878 002 0202 sadalīšanai Ozolmuižas pagastā
 37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ječi” Griškānu pagastā
 38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Aizupītes mājas” Ozolmuižas pagastā
 39. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7842 005 0461, 7842 005 0459 iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar Ludmilu Osipovu Audriņu pagastā
 40. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 002 0245 iznomāšanu Jurijam Karziņinam Feimaņu pagastā
 41. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0109 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Dombrovski Gaigalavas pagastā
 42.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0152iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Kundziņu Gaigalavas pagastā
 43. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastraapzīmējumiem 7858 003 0029,7858 003 0020,7858 003 0088 iznomāšanu Laurim Gailumam Ilzeskalna pagastā
 44. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastraapzīmējumu 7858 001 0076 iznomāšanu Mārim Kotānam Ilzeskalna pagastā
 45. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastraapzīmējumu 7858 006 0315 iznomāšanu Andrim Ločmelim Ilzeskalna pagastā
 46. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastraapzīmējumu 7858 006 0492 iznomāšanu Marijai Mūrniecei Ilzeskalna pagastā
 47. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0571 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar GRIGORY SHVETS Maltas pagastā
 48. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0316 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Lipušku Vecticībnieku draudzi Mākoņkalna pagastā
 49. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 001 0193 iznomāšanu Annai Ivanovskai Nautrēnu pagastā
 50. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 001 0085 iznomāšanu Raivim Kašam Nautrēnu pagastā
 51. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 001 0161 iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Namsonu Nautrēnu pagastā
 52. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2562 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Grišānu Ozolaines pagastā
 53. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7878 004 0055 un 7878 004 0268 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Fraņu Dubrovsku Ozolmuižas pagastā
 54. 54. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7892 001 0047, 7892 002 0133, 7892 001 0134, 7892 003 0043 iznomāšanu Jānim Arbidānam Stoļerovas pagastā
 55. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7892 005 0175, 7892 005 0176 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Daini Augstkalnu Stoļerovas pagastā
 56. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0053 iznomāšanu Miervaldim Geidānam Stoļerovas pagastā
 57. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0309 iznomāšanu Tamārai Monastirskai Stoļerovas pagastā
 58. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0318 iznomāšanu Janīnai Senkānei Stoļerovas pagastā
 59. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0103 iznomāšanu Ēvaldam Bikovskim Strūžānu pagastā
 60. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 002 0122 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Normundu Treikuli Dricānu pagastā
 61. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0211 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Andrejevu Gaigalavas pagastā
 62. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0179 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Elmāru Deksni Gaigalavas pagastā
 63. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0208 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Arvīdu Kalvānu Gaigalavas pagastā
 64. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0196 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Kundziņu Gaigalavas pagastā
 65. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0335 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Mihailovu Gaigalavas pagastā
 66. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 007 0376, 7854 007 0386 un 7854 007 0384, iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Antoņinu Putniņu Gaigalavas pagastā
 67. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0242 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Antoniju Ragaušu Gaigalavas pagastā
 68. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 007 0076 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteris Lapkovskis Feimaņu pagastā
 69. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 003 0419 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Arkādiju Tjarvji Feimaņu pagastā
 70. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0252 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Silviju Svilāni Lūznavas pagastā
 71.  Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 004 0050 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Normundu Ozoliņu Nautrēnu pagastā
 72. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 004 0085 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Arbidānu Stoļerovas pagastā
 73. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā „Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 008 0319, 7872 008 0320 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Krilovu Mākoņkalna pagastā”
 74. Par 2007.gada 28.novembra zemes nomas līguma Nr.26 pagarināšanu ar Aivaru Buli Pušas pagastā
 75. Par grozījumiem 2011.gada 7.februāra zemes nomas līgumā Nr.135 ar Svetlanu Tihomirovu Audriņu pagastā
 76. Par grozījumiem Viktora Šumska 2009.gada 2.jūnija lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.116 Vērēmu pagastā
 77. Par 2007.gada 30.oktobra zemes nomas līguma Nr.58 laušanu ar Vasiliju Tihomirovu Audriņu pagastā
 78. Par 2009.gada 11.februāra zemes nomas līguma laušanu ar Nadeždu Rubuli Čornajas pagastā
 79. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Igora Adzeļeviča
 80. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Pētera Andrijevska
 81. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Valērija Belinska
 82. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Marijas Brences
 83. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ineses Kancānes
 84. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ērika Kricka
 85. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Eduarda Kukura
 86. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Aleksandra Kuznecova
 87. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Pāvela Laizāna
 88. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Annas Mikožānes
 89. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Silvijas Morzas
 90. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ritas Plataces
 91. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Viktora Tarakanova
 92. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Kārļa Trūpa
 93. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Valentīnas Tučas
 94. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ingrīdas Žarānes
 95. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Germanagrar”
 96. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kvarcs Pluss”
 97. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību Fast Rēzekne
 98. Par Ilonas Īristes nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
 99. Par Aināra Mangulsona nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
 100. Par Raita Rancāna nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
 101. Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu ar Aleksandru Gudkovu Strūžānu pagastā
 102. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ivaram Igaunim Strūžānu pagastā
 103. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Mārim Stepiņam Kaunatas pagastā
 104. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Ilgai Džulei Strūžānu pagastā
 105. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Irinai Soboļevai Audriņu pagastā
 106. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, neatliekami sniedzamās palīdzības kārtībā, apstiprināšanu
 107. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, neatliekami sniedzamās palīdzības kārtībā, apstiprināšanu
 108. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
 109. Par grozījumiem personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas vispārējā kārtībā, apstiprināšanu
 110. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
 111. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
 112. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ivaram Bešencevam Lendžu pagastā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0