Rēzeknes novada domes sēde (17.11.2010.)

Publicēts 17.11.2010
Darba kārtībā:
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.novembra saistošo noteikumu Nr.46 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada teritorijā” izdošanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dricānu vidusskolā” īstenošanai
Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projekta „Lūznavas pagasta Lūznavas un Veczosnas ciemu ielu rekonstrukcija” priekšfinansēšanai
Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Lūznavas ciemā” priekšfinansēšanai
Par galvojuma sniegšanu studējošā kredīta saņemšanai Mihailam Cepcovam
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 5.augusta lēmumā „Par pirmsskolas bērnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada iestādē” pielikumā
Par koku ciršanu Zarečnajas pamatskolas teritorijā Griškānu pagastā
Par samaksas samazināšanu Jānim Rancānam par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā
Par samaksas samazināšanu Anatolijam Rudzītim par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā
Par samaksas samazināšanu Ritai Špillerei par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā
Par samaksas samazināšanu Voldemāram Troškam par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā
Par samaksas samazināšanu Konstantīnam Zeņkam par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā
Par ziņu anulēšanu par Konstantīna Mihailova deklarēto dzīvesvietu
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Divi Jāņi” Kaunatas pagastā
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra numuru 7862 002 0117 Kaunatas pagastā
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0435 Mākoņkalna pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Jevdokija” Griškānu pagastā
Par nosaukuma „Jeļena 1” apstiprināšanu un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7842 001 0044, 7842 001 0045, 7842 001 0227 platību precizēšanu Audriņu pagastā
Par nosaukuma „Medņa kalns” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra numuru 7858 005 0064 Ilzeskalna pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7872 010 9030 Mākoņkalna pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7872 002 0136 Mākoņkalna pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7880 006 0231 Pušas pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajam un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai”  saraksts Nr.7 Griškānu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.13 Mākoņkalna pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.12 Lūznavas pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 2.septembra lēmumā „Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību „Lūznavas profesionālā vidusskola” nekustamā īpašuma sadalīšanai”
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 003 0105 un 7888 003 0175 platību precizēšanu Silmalas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 005 0101 platības precizēšanu Silmalas pagastā
Par Andreja Cvetkova zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0211 un zemes nomas līguma noslēgšanu Lūznavas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0785 Griškānu pagastā
Par Valentīna Beleviča zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0202 Lūznavas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Lendžu pagastā
Par Valentīnas Bilinskas lietošanā piešķirtās zemes vienības ar kadastra numuru 6874 005 0195 sadali Nautrēnu pagastā
Par nekustamā īpašuma „Puķu zirnis” sadali Čornajas pagastā
Par nekustamā īpašuma „Lapkritis” sadali Čornajas pagastā
Par nekustamā īpašuma „Kraukļi” sadali Mākoņkalna pagastā
Par nekustamā īpašuma „Upenoji” sadali Nautrēnu pagastā
Par 2008.gada 8.oktobra zemes nomas līguma grozīšanu ar Jevgeņiju Baikovu Silmalas pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sergeju Bogdanovu Maltas pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Raiti Raibo Mākoņkalna pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ināru Ūzulu Gaigalavas pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Gubko Ozolaines pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Buļi Čornajas pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Allai Denisovai un Aleksejam Gusevam   Ozolaines pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Leonīdu Petuhovu Čornajas pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Arni Jurdžu Nautrēnu pagastā
Par Rēzeknes novada domes 2010.gada 7.oktobra lēmuma „Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Pjotra Cvetkova” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Alberta Guda
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Māras Henceltas
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Jāņa Jerumāna
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Lidijas Kampes
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Ēvalda Jurāna
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Edgara Kļova
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Andreja Kindzuļa
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Marinas Karzininas
Par līguma par medību platības izmantošanu noslēgšanu ar mednieku biedrību „Svieteņi” Gaigalavas pagastā
Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Rāznas nacionālā parka administrāciju
Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „1.4. Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0