Rēzeknes novada domes sēde (17.10.2013)

Publicēts 11.10.2013
UZMANĪBU! Domes sēde sāksies pulksten 9.00
Darba kārtībā:
 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.8 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.96 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2013.gadam”” izdošanu
 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.9 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā 2014.gadā” izdošanu
 3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.10 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” izdošanu
 4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.11 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” izdošanu
 5. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.12 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu
 6. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.13 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem”” izdošanu
 7. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.14 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr. 41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”” izdošanu
 8. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.15 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu
 9. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.16 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”” izdošanu
 10. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.17 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.69 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi””” izdošanu
 11. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.18 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu
 12. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.19 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.94 „Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”” izdošanu
 13. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.20 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”” izdošanu
 14. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.21 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.3 „Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” izdošanu
 15. Par pašvaldības dzīvojamā fonda Stružānu pagastā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākuma deleģēšanu pašvaldības SIA „Strūžānu siltums”
 16. Par pašvaldības dzīvojamā fonda Maltas pagastā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākuma deleģēšanu pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums”
 17. Par pašvaldības dzīvojamā fonda Lūznavas pagastā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākuma deleģēšanu pašvaldības SIA „Rūķis L”
 18. Par Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas locekles ievēlēšanu
 19. Par dzīvokļa īpašuma „Vējiņi” – 8 ar kadastra Nr.7850 900 0025 nosacītās cenas noteikšanu
 20. Par nekustamā īpašuma „Odi” ar kadastra Nr.7862 001 0265 nosacītās cenas noteikšanu
 21. Par centrālapkures tarifa apstiprināšanu 2013./2014.gada apkures sezonai Bērzgales pagastā
 22. Par piekrišanu zemes iegūšanai Bakhodira Turaeva īpašumā Feimaņu pagastā
 23. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1267 Ozolaines pagastā
 24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 003 0124 piekritību pašvaldībai Ilzeskalna pagastā
 25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0186 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā
 26. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 5.septembra lēmumā „Par zemes vienību statusa un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7872 005 0023 un 7872 005 0024 Mākoņkalna pagastā”
 27. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 15.marta lēmumā „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 003 0184,7868 006 0196, 7868 001 0066, 7868 002 0223, 7868 006 0191, 7868 003 0021, 7868 001 0529, 7868 006 0116, 7868 006 0045, 7868 001 0645, 7868 004 0279 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Lūznavas pagastā”
 28. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7880 004 0246, 7880 004 0313 apvienošanu Pušas pagastā
 29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7852 005 0118 sadali Feimaņu pagastā
 30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Zojas Veselovas nekustamam īpašumam „Ind.augļu dārzs 5(1-38)” Audriņu pagastā
 31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jāzepa Rebļa un Antona Rebļa nekustamam īpašumam „Gabrova” Gaigalavas pagastā
 32. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0441 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Borisu Gneviku Bērzgales pagastā
 33. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0441 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Lolitu Laurecku Bērzgales pagastā
 34. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību daļu ar kadastra apzīmējumiem 7846 003 0040, 7846 003 0206 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viju Čehoviču Čornajas pagastā
 35. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0096 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Spruktu Čornajas pagastā
 36. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0259 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Edvīnu Fedoroviču Dricānu pagastā
 37. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0450 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Zigrīdu Gailumi Dricānu pagastā
 38. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 001 0053 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Kalvānu Dricānu pagastā
 39. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0185 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Edgaru Mosānu Dricānu pagastā
 40. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0236 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Tamāru Kudrjavcevu Mākoņkalna pagastā
 41. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2311 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ilmāru Ostrovsku Ozolaines pagastā
 42. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1388 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ivitu Vilciņu Ozolaines pagastā
 43. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0280 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Ivanovski Pušas pagastā
 44. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 005 0057 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Elitu Tihomirovu Pušas pagastā
 45. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0101 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Zundu Pušas pagastā
 46. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 002 0305, 7886 002 0525 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vladimiru Kovjazinu Sakstagala pagastā
 47. Par grozījumiem 2008.gada 4.novembra zemes nomas līgumā Nr.87 ar Emīliju Kandaurovu Audriņu pagastā
 48. Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līgumā Nr.119 ar Jeļenu Paškeviču Audriņu pagastā
 49. Par grozījumiem 2012.gada 26.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.2012/10 ar Artūru Tjušu Lūznavas pagastā
 50. Par 2007.gada 15.februāra zemes nomas tipveida līguma laušanu ar Zentu Krišāni Dricānu pagastā
 51. Par 2009.gada 6.maija zemes nomas tipveida līguma laušanu ar Ainu Vuli Dricānu pagastā
 52. Par 2012.gada 2.janvāra zemes nomas līguma Nr.8-7.1/85 laušanu ar Zinaidu Matisoni Griškānu pagastā
 53. Par 2009.gada 5.februāra zemes nomas līguma laušanu ar Jeļenu Prudnikovu Ilzeskalna pagastā
 54. Par 2009.gada 16.marta zemes nomas līguma Nr.14 laušanu ar Rimmu Pervuhinu Ozolmuižas pagastā
 55. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Valentīnai Mačuļskai Lūznavas pagastā
 56. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Svetlanai Traškovai Maltas pagastā
 57. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu un dzīvojamās telpas izīrēšanu Fjodoram Gruznovam Silmalas pagastā
 58. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Nikolajam Bekasovam Stružānu pagastā
 59. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Valdim Džuļam Stružānu pagastā
 60. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Svetlanai Osipovai Stružānu pagastā
 61. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Annai Kučerovai Stružānu pagastā
 62. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Aivaram Voskānam Stružānu pagastā
 63. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Arturam Gļaudam Stružānu pagastā
 64. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Olgai Žaurinai Stružānu pagastā
 65. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Vladimiru Beluginu Stružānu pagastā
 66. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Inesei Bolšijai Stružānu pagastā
 67. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Lieni Korsaku Stružānu pagastā
 68. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Olgu Šesleri Stružānu pagastā
 69. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Aldim Kumalānam Lūznavas pagastā
 70. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Alvilam Lūsim Lūznavas pagastā
 71. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Anatolijam Petrovam Lūznavas pagastā
 72. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, neatliekami sniedzamās palīdzības kārtībā, apstiprināšanu
 73. Par grozījumu personu reģistrā, pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (neatliekami sniedzamās palīdzības kārtā)
 74. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
 75. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā
 76. Par aizņēmuma ņemšanu  projekta – „Vieglās automašīnas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Strūžānu pagasta pārvaldes vajadzībām”
 77. Par finansiāla atbalsta sniegšanu LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBAI
 78. Par finanšu līdzekļu palielināšanu Silmalas pagasta pārvaldei mācību procesa nodrošināšanai
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0