Rēzeknes novada domes sēde (17.06.2010)

Publicēts 17.06.2010
1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” izdošanu
2.  Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” izdošanu
3.  Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.31 „Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada teritorijā” izdošanu
4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.32 „Par Rēzeknes novada pašvaldību veidojošo bijušo vietējo pašvaldību saistošo noteikumu sociālās palīdzības jomā atzīšanu par spēku zaudējušiem”
5. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu
6. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu sanatorijas internātpamatskolas nolikumā
7. Par pašvaldības funkciju deleģēšanu SIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums”
8. Par novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu mednieku un medību vadītāju eksaminācijas komisijas darbam
9. Par dzīvojamo telpu īres un kultūras nama telpu nomas maksu Silmalas pagastā
10. Par dzīvojamās mājas nodošanu apsaimniekošanā SIA „Latgales namu apsaimniekotājs” Ozolaines pagastā
11. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamiem īpašumiem „Obrumāni” Nautrēnu pagastā, „Joņa sāta” Lendžu pagastā, „Upenes” Lendžu pagastā un „Mērnieki” Pušas pagastā
12. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ind.augļu dārzs 5(2-21)” Ozolaines pagastā
13. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ind.augļu dārzs 5-1-77” Griškānu pagastā
14. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Mākonīši” Mākoņkalna pagastā
15. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „LINDA” Vērēmu pagastā
16. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „ZAĻĀ BIRZE” Vērēmu pagastā
17. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Zaļumi” Pušas pagastā
18. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Vējiņi” Ozolaines pagastā
19. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Sunrise” Kaunatas pagastā
20. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Mētras” Dricānu pagastā
21. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Gredzeni” Kantinieku pagastā
22. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Krāķi” Vērēmu pagastā
23. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Annenieki” Nautrēnu pagastā
24. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Čemuri” Nautrēnu pagastā
25. Par ziņu anulēšanu par Pētera Pavlovska deklarēto dzīvesvietu
26. Par ziņu anulēšanu par Zojas Kuzņecovas un Pētera Kuzņecova deklarēto dzīvesvietu
27. Par ziņu anulēšanu par Pāvelu Fjodorovu deklarēto dzīvesvietu
28. Par samaksas samazināšanu Nikolajam Plociņam par īpašumā piešķirto zemi Kaunatas pagastā
29. Par samaksas samazināšanu Jānim Bilinskim par īpašumā piešķirto zemi Nautrēnu pagastā
30. Par samaksas samazināšanu Valērijam Deņisovam par īpašumā piešķirto zemi Ozolaines pagastā
31. Par samaksas samazināšanu Aleksandram Strogonovam par īpašumā piešķirto zemi Ozolaines pagastā
32. Par samaksas samazināšanu Jekaterinai Kozlovai par īpašumā piešķirto zemi Ozolaines pagastā
33. Par nosaukuma „Atmatas 2” apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0983 Ozolaines pagastā
34. Par nosaukuma „Jaunā Košeļova” apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7856 002 0019 Griškānu pagastā
35. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7852 001 0067 Feimaņu pagastā
36. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0718 Griškānu pagastā
37. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0596 Maltas pagastā
38. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0011 Maltas pagastā
39. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1167 Maltas pagastā
40. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0008 Maltas pagastā
41. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7876 003 0122 Ozolaines pagastā
42. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Gailāni” Griškānu pagastā
43. Par adrešu „Baravikas”, „Ezeriņi” anulēšanu un adreses „Taureņi” precizēšanu Bērzgales pagastā
44. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 6.maija lēmumā „Par adreses piešķiršanu nekustamiem īpašumiem ar kadastra apzīmējumiem 7842 004 0199, 7842 004 0197, 7842 004 0157, 7842 004 0203, 7842 005 0375, 7842 005 0035, 7842 005 0079, 7842 005 0540, 7842 005 0433 Audriņu pagastā”
45. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 6.maija lēmumā „Par nosaukuma „Ūdenskrasti” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0089 Dricānu pagastā”
46. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 6.maija lēmumā „Par adreses piešķiršanu nekustamiem īpašumiem ar kadastra apzīmējumiem7856 001 0267, 7856 001 0272, 7856 006 0080, 7856 006 0092 Griškānu pagastā”
47. Par zemes vienības noteikšanu par starpgabalu 1,7 ha platībā un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Pušas pagastā
48. Par zemes vienības ar kadastra numuru 7888 001 0104 platības un robežu precizēšanu Silmalas pagastā
49. Par nekustamā īpašuma „Raibeņi” ar kadastra Nr. 6876 005 0014 nosacītās cenas noteikšanu un pārdošanu
50. Par nekustamā īpašuma „Šafrans” ar kadastra Nr. 7888 014 0003 nosacītās cenas noteikšanu un pārdošanu
51. Par nekustamā īpašuma „Dzirkstele 131” ar kadastra Nr. 7876 001 1996 nosacītās cenas noteikšanu un pārdošanu
52. Par piekrišanu zemes iegūšanai Jāņa Stepiņa īpašumā Maltas pagastā
53. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.19 Pušas pagastā”
54. Par nekustamā īpašuma „Kolnolūti” sadali un adreses piešķiršanu Vērēmu pagastā
55. Par Irinas Gladunas  nekustamā īpašuma „Asari” sadali Vērēmu pagastā
56. Par Sandra Vovera nekustamā īpašuma „Ezermala” sadali Kantinieku pagastā
57. Par Teklas Timenieces  nekustamā īpašuma „Pabērzi” sadali Nautrēnu pagastā
58. Par zemes lietojuma ar kadastra numuru 7874 005 0320 akciju sabiedrības „Nagļi” sadali Nagļu pagastā
59. Par Klementīnas Pokules nekustamā īpašuma „Juki” sadali Sakstagala pagastā
60. Par Alīnas Kuprijanovas un Anatolija Nazarova  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7856 001 0316 sadali Griškānu pagastā
61. Par Marutai Kamkovskai, Andrim Ļubkam, Jānim Ļubkam un Ēvaldam Dālderim lietošanā piešķirtās zemes vienības sadali, zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ieskaitīšanu zemes rezerves fondā Nautrēnu pagastā
62. Par Ivetas Andžānes zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7888 007 0032, 7888 007 0033 un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Silmalas pagastā
63. Par Anitas Safonovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7870 004 0068 Maltas pagastā
64. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamam īpašumam „Laime” sadalīšanai Ozolaines pagastā
65. Par īres līguma pārslēgšanu ar Janīnu Razgali Strūžānu pagastā
66. Par Veronikas Marjanovas atzīšanu par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli
67. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ērikai Mazurei Strūžānu pagastā
68. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Irinas Hodovcevas Strūžānu pagastā
69. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Dacei Ežmalei Strūžānu pagastā
70. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Antoņinai Igaunei Strūžānu pagastā
71. Par medību platības nomas līguma noslēgšanu ar mednieku biedrību „Dabas draugi 1” Ozolaines pagastā
72. Par atļauju nojaukt Dubuļu skolas kopmītnes ēkas un ambulances ēku Kaunatas pagastā
73. Par aizņēmuma ņemšanu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 010 „Ilgtspējīga tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē”
74. Par ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros projektu „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” piedalīšanos un nepieciešamā finansējuma apmēru
75. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Bērzgales pagasta teritorijā
76. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta „Ūdensaimniecības attīstība Rēzeknes novada Bērzgales pagasta Bērzgales ciemā” īstenošanai
77. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Sakstagala pagasta teritorijā
78. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā”.
79. Par Aleksandra Danilova iesnieguma izskatīšanu
80. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājuma risināšanā. Izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu
81. Par piedalīšanos Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” atklāta projekta konkursā „Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru izveide”
82. Par Annas Tjarves nekustamā īpašuma „Ezermala” sadali Bērzgales pagastā
83. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošie noteikumu Nr.33 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldība nolikums”” izdošanu
84. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas nolikumā
85. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu sarakstā
86. Par Rēzeknes novada pašvaldības Sporta nodaļas nolikuma atzīšanu par spēku zaudējušu
87. Par papildinājumiem Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikumā
88. Par ELFA lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” piedalīšanos projektā ”Uļjanovas ciema parka labiekārtošana, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana un brīvdabas vasaras estrādes būvniecība”
89. Par ELFA lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” piedalīšanos projektā ”Feimaņu kultūras nama vienkāršota rekonstrukcija”
90. Par ielu tirdzniecības atļaujas piešķiršanu SIA „Anēls” tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem no 2010.gaad 23.jūnija plkst.22.00 līdz 24.06.2010. plkst.2.00 pasākumā „Līgo” Liužā Kantinieku pagastā
91. Par ielu tirdzniecības atļaujas piešķiršanu z/s „Sils” tirdzniecībai ar pārtikas precēm, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem no 2010.gaad 22.jūnija plkst.20.00 līdz 23.06.2010. plkst.3.00 pasākumā „Ielīgo Jāņus” Rogovkā Nautrēnu pagastā
92. Par Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas locekles ievēlēšanu
93. Par Lendžu pagasta projektu „Pagasta autoceļa Nr.12 Ciskova – Cirmas st. – pagasta robeža rekonstrukcija”
94. Par ELFA pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” piedalīšanos projektā ”Uļjanovas ciema parka labiekārtošana, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana un brīvdabas vasaras estrādes būvniecība”
95. Par ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros projektu „Feimaņu Kultūras nama vienkāršotās rekonstrukcijas 2.etaps” piedalīšanos un nepieciešamā finansējuma apmēru
96. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Vējrozes” Dricānu pagastā
97. Par ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros projektu „Kaunatas tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija” piedalīšanos un nepieciešamā finansējuma apmēru
98. Par ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros projektu „Ceļu rekonstrukcijas darbi Mākoņkalna pagastā” piedalīšanos un nepieciešamā finansējuma apmēru
99. Par ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros projektu ”Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rikavas pagasta iedzīvotāju vajadzībām” piedalīšanos un nepieciešamā finansējuma apmēru
100.     Par piedalīšanos ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam    pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektā       „Nautrēnu pagasta sporta halles-kultūras nama rekonstrukcija un skatuves daļas būvniecība” tā īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru un finansēšanas avotiem
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0