Rēzeknes novada domes sēde (17.03.2011.)

Publicēts 17.03.2011
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” Maltas pagastā realizācijai
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” Kaunatas pagastā realizācijai
Par grozījumiem Ozolaines bāriņtiesas nolikumā
Par pabalsta piešķiršanu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam Jāzepam Mazalevskim
Par pabalsta piešķiršanu bijušajam Lūznavas pagasta padomes priekšsēdētājam Ņikiforam Zimovam
Par pabalsta piešķiršanu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai Irēnai Jurkānei
Par telpu nomas maksas, transportlīdzekļu nomas maksas, komunālo pakalpojumu un biroja pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Dricānu pagastā
Par īres un komunālo parādu norakstīšanu Dricānu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra lēmumā „Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2011.gadam”
Par Rēzeknes novada domes 2010.gada 3.februāra lēmuma „Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Venediktu Mihailovu” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par Adamovas, Černostes, Micānu, Svētavas (Svātovas), Ismeru – Žogotu un Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2011.gadam
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Tkačovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Lidiju Tkačovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Lavrenu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Manefu Bogdanovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ilonu Dumurāni
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Švagri
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Georgiju Zinovjevu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jevgēniju Kušakovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Donatu Vanagu
Par samaksas samazināšanu Jānim Mazuram par īpašumā piešķirto zemi Nautrēnu pagastā
Par nosaukuma „Pulkvedis” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7850 005 0398 Dricānu pagastā
Par nosaukuma „Rodčenku mājas” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7856 004 0124 Griškānu pagastā
Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7866 002 0078 Lendžu pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7888 007 0115 Silmalas pagastā
Par adreses „Ērika 1” piešķiršanu jaunbūvei uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0327 Ozolaines pagastā
Par adreses piešķiršanu „Romualds 2” jaunbūvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0178 Mākoņkalna pagastā
Par adreses maiņu būvēm uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 0036 Lendžu pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6876 001 0079, 6876 003 0080 platības precizēšanu Nautrēnu pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0112 platības precizēšanu Strūžānu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Čornajas pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Strūžānu pagastā”
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 006 0238 piekritību pašvaldībai Kaunatas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0122 piekritību pašvaldībai Ozolmuižas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1128 piekritību pašvaldībai Ozolaines pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 005 0290, 7886 005 0298, 7886 005 0170, 7886 005 0164, 7886 003 0589, 7886 002 0081, 7886 002 0070, 7886 002 0353, 7886 003 0090 piekritību pašvaldībai Sakstagala pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6876 002 0040, 6876 002 0202, 6876 004 0187, 6876 004 0072, 6876 004 0201, 6876 003 0057, 6876 004 0201, 6876 005 0110 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Nautrēnu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0223 sadali Strūžānu pagastā
Par Māra Brieža nekustamā īpašuma „Luči” sadali Audriņu pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Jerumi” Ozolmuižas pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Aleksandras Boičenko nekustamā īpašuma „Adamova” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0027 sadalīšanai Vērēmu pagastā
Par piekrišanu zemes iegūšanai SIA “Hidroteka” īpašumā
Par atteikumu zemes iegūšanai Olgai Daugulei īpašumā Ozolmuižas pagastā
Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Jevgeņijam Baikovam Silmalas pagastā
Par dzīvokļa Upes ielā 4-5, Rikavā, Rikavas pagastā nosacītās cenas novērtēšanas komisijas izveidošanu
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7892 002 0118, 7892 002 0106 iznomāšanu Allai Jevdokimenko Stoļerovas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7892 002 0324 iznomāšanu Olgai Kirilovai Stoļerovas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0324 iznomāšanu Tamārai Monastirskai Stoļerovas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0268 iznomāšanu Sergejam Monastirskim Stoļerovas pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu Nadeždai Pavlovai Vērēmu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas līguma noslēgšanu ar Arni Mežajevu Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgas zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Stanku Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu biedrībai “Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs” Feimaņu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgas zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Samohinu Feimaņu pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu Jekaterinai Ružai Sakstagala pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0258 iznomāšanu Konstantīnam Jefimovam Ilzeskalna pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0373 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Lokanie bērzi” Lūznavas pagastā
Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0054 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Lidiju Smirnovu Lūznavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0215 iznomāšanu Jāzepam Buļam Čornajas pagastā
Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0113 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Antonu Kosarevski Lūznavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas līguma noslēgšanu ar Patapiju Višņakovu Audriņu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Černobrovu Audriņu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andreju Višņakovu Audriņu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 007 0159 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „LISKA” Maltas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 001 0029 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anatoliju Āboliņu Nautrēnu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 003 0251 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ēvaldu Melni Nautrēnu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6876 005 0178, 6876 002 0105 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vairi Pujatu Nautrēnu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7854 009 0235, 7854 009 0040 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Armandu Baltužu Gaigalavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 004 0112, 7870 003 0788 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viju Isajevu Maltas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 005 0345 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Pudzi Nautrēnu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0223 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ludmilu Volkovu Lūznavas pagastā
Par grozījumiem 2009.gada 26.janvāra zemes nomas līgumā ar Edvardu Dzindzuku Strūžānu  pagastā
Par 2006.gada 25.janvāra zemes nomas līguma Nr.5 laušanu ar Valēriju Poplavski Maltas pagastā
Par vienošanās par grozījumiem 2010.gada 15.aprīļa Līgumā par medību platības izmantošanu Nr.8-24/339 noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Karīnai Turlajai Strūžānu pagastā
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Svetlanu Sergejevu Čornajas pagastā
Par Andželas Birjuļinas izslēgšanu no personu reģistra pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, Maltas pagastā
Par grozījumu personu reģistrā, pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (neatliekami sniedzamās palīdzības kārtā)
Par projekta „Kaunatas pagasta sporta bāzes materiālā nodrošināšana sporta aktivitāšu dažādošanai un polarizēšanai” atbalstu
Par projekta „Apskaņošanas, apgaismošanas un video aprīkojuma iegāde Kaunatas tautas namam kultūras pasākumu pilnveidošanai, sarīkojumu veidu paplašināšanai un dažādošanai” atbalstu
Par projekta „Sporta iekārtu iegāde mazajiem Griškānu pagasta sportot gribētājiem” atbalstu
Par biedrības „Seniori” projekta „Saules mūžu nedzīvošu” atbalstu
Par biedrības „BUČAS” projekta „F-I-N-E-S-E” atbalstu
Par Nautrēnu pagasta pārvaldes projekta „Rotaļu laukuma ierīkošana Rogovkā” atbalstu
Par biedrības „Viva” projekta „Skaņu aparatūras, tehnikas un portatīvā datora iegāde biedrības “Viva” balles deju studijas izveidei un darbības nodrošināšanai” atbalstu
Par Vērēmu pagasta pārvaldes projekta „Verēmu pamatskolas ēkas rekonstrukcija atbilstoši zema enerģijas patēriņa prasībām” atbalstu
Par Vērēmu pagasta pārvaldes projekta „Kas, ja ne mēs, Kad, ja ne tagad” atbalstu
Par Vērēmu pagasta pārvaldes projekta „Nāc un dziedi” atbalstu
Par Dricānu pagasta pārvaldes projekta „Darba vides un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošana Dricānu pagasta bibliotēkā un kultūras namā” atbalstu
Par Dricānu pagasta pārvaldes projekta „Datori mums – informācija jums” atbalstu
Par biedrības „Svētenis” projekta „Tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes tautas deju kolektīva „Dancari” pilnvērtīgas radošās darbības nodrošināšanai” atbalstu
Par biedrības „Silmalieši” projekta „Silmalas pagasta jauniešu atpūtas tehniskās bāzes nodrošināšana” atbalstu
Par biedrības „Šodiena – Rītdienai” projekta „Biedrības „Šodiena – Rītdienai” datortehnikas un biroja mēbeļu pamatlīdzekļu iegāde darbības tālākai attīstībai” atbalstu
Par Lendžu pagasta projektu „Ventilācijas sistēmas iekārtu iegāde sporta un atpūtas centram „Kalnezeri” iesniegšanu
Par biedrības „Virauda” projekta „Sporta laukuma labiekārtošana” līdzfinansējuma piešķiršanu
Par biedrības „Rēzeknes latviešu-vācu kultūras biedrība” projekta „Tulkošanas un konsultatīvā atbalsta nodrošināšana vācu valodā ar tūrisma nozari saistītajiem Rēzeknes novada iedzīvotājiem” atbalstu
Par Rēzeknes novada pašvaldības „Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām” projekta iesniegšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes projekta „Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām” projekta iesniegšanu
Par kapitāla daļu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības bilances
Par grozījumiem un papildinājumiem Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā
Par Rēzeknes novada pašvaldības projekta „Maltas speciālās internātpamatskolas katlu mājas un apkures sistēmas rekonstrukcija” iesniegšanu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0