Rēzeknes novada domes sēde (17.02.2011.)

Publicēts 22.02.2011
Darba kārtībā:
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošo noteikumu Nr.51 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2011.gadam” izdošanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošo noteikumu Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem” izdošanu
Par pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde’ 2011.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu
Par pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” RSEZ komercdarbības atbalsta fonda 2011.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu
Par koku ciršanu Kuļņevas kapsētas teritorijā Ilzeskalna pagastā
Par zemes vienību izslēgšanu no bilances Ozolaines pagastā
Par transportlīdzekļa noņemšanu no bilances Lūznavas pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 3.decembra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta izveidi”
Par Adamovas, Labvārža, Tiskādu, Kauguru, Pārtavas un Pujātu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2011.gadam
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Ziliņu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Mickāni
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Veroniku Seili
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Pujātu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Artūru Niperu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vladimiru Bistrovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Arni Lomonovski
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Bronislavu Deksni
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Čakšu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Voldemāru Deksni
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Černiškovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Semjonovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Sergeju Špeļkovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ivanu Špeļkovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Mihailu Širokovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Larionovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Dreļu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Andreju Puļaho
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Stepiņu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Stepiņu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Melderi
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Stepiņu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Kuzminski
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Artūru Gaveiku
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ivanu Koroļkovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Feliksu Pujatu
Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu „J.Zvīdra iela 3a-1” Vērēmu pagastā
Par 2006.gada 27.novembra pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu grozīšanu ar Līgu Skuteli
Par 2007.gada 1.oktobra dzīvokļa pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu atcelšanu un dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar Zinaīdu Balodi
Par nosaukuma „Zīlīte” apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra numuru 7852 003 0396 Feimaņu pagastā
Par nosaukuma „Apvārsnis” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Sakstagala pagastā
Par nosaukuma „Bāzes stacija” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu inženierbūvei Stoļerovas pagastā
Par nosaukuma „Bāzes stacija” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu inženierbūvei Gaigalavas pagastā
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0083 Čornajas pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Vitari” ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0029 Griškānu pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Strautiņi” ar kadastra apzīmējumu 7856 003 0477 Griškānu pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Mišels” ar kadastra apzīmējumu 7856 007 0076 Griškānu pagastā
Par adreses piešķiršanu būvei ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2451 001 Ozolaines pagastā
Par ziņu anulēšanu par Evijas Amanas deklarēto dzīvesvietu Nagļu pagastā
Par ziņu anulēšanu par Ivetas Martuzānes un Ināras Martuzānes deklarēto dzīvesvietu Maltas pagastā
Par ziņu anulēšanu par Andra Žagara deklarēto dzīvesvietu Maltas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0149 platības precizēšanu Nautrēnu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0248 platības precizēšanu Maltas pagastā
Par zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0251 platības precizēšanu Lūznavas pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6876 006 0106 un 6876 006 0104 zemes robežu un platības precizēšanu un zemes vienības 0,1 ha platībā ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Nautrēnu pagastā
Par mantojamās zemes platības kompensēšanu un platības precizēšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0101, 7868 001 0089, 7868 002 0505 Lūznavas pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7878 003 0207 un 7878 003 0544 zemes robežu un platību precizēšanu Ozolmuižas pagastā
Par Valērija Kudrjavceva zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu Silmalas pagastā
Par Tatjanas Dergačovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0099 un nomas līguma noslēgšanu Sakstagala pagastā
Par Aloiza Mikijanska zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 006 0024 Čornajas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Pēterim Čeveram uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7856 001 0853, 7856 001 1072 un zemes nomas līguma noslēgšanu Griškānu pagastā
Par Jevģēnijas Butkānes zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 001 0078 Dricānu pagastā
Par Pjotra Cvetkova zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0013 Čornajas pagastā
Par Jāzepa Peļnikova zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 008 0140 Čornajas pagastā
Par Ivana Ribakova zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0422 Čornajas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aleksejam Sjatkinam zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7876 003 0067 un zemes nomas līguma noslēgšanu Ozolaines pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām, kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Audriņu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Dricānu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Ilzeskalna pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes izpirkšanu īpašumā par samaksu Mākoņkalna pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, par kurām līdz 2010. gada 31. augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Sakstagala pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Silmalas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz 2008.gada 1.septembrim veikta priekšapmaksa par izpērkamo zemi un zemes robežu plāns reģistrācijai iesniegts pēc 2009.gada 31.augusta, un līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Dricānu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz 2008.gada 1.septembrim veikta priekšapmaksa par izpērkamo zemi un zemes robežu plāns reģistrācijai iesniegts pēc 2009.gada 31.augusta, un līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes izpirkšanu īpašumā par samaksu Pušas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz 2008.gada 1.septembrim veikta priekšapmaksa par izpērkamo zemi un zemes robežu plāns reģistrācijai iesniegts pēc 2009.gada 31.augusta, un līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Rikavas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz 2008.gada 1.septembrim veikta priekšapmaksa par izpērkamo zemi un zemes robežu plāns reģistrācijai iesniegts pēc 2009.gada 31.augusta, un līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes izpirkšanu īpašumā par samaksu Sakstagala pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz 2008.gada 1.septembrim veikta priekšapmaksa par izpērkamo zemi un zemes robežu plāns reģistrācijai iesniegts pēc 2009.gada 31.augusta, un līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes izpirkšanu īpašumā par samaksu Silmalas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz 2008.gada 1.septembrim veikta priekšapmaksa par izpērkamo zemi un zemes robežu plāns reģistrācijai iesniegts pēc 2009.gada 31.augusta, un līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Vērēmu pagastā
Par Rēzeknes novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Inārai Stepiņai Pušas pagastā” spēku zaudējušu
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.19 Pušas pagasts
Par Rēzeknes rajona Ozolmuižas pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma „Par lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai, starpgabaliem un zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 1.8.punkta un 1.13.apakšpunktu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Par Rēzeknes rajona Ozolaines pagasta padomes 2008.gada 22.septembra lēmuma „Par pašvaldībai piederošiem un piekrītošiem zemes gabaliem” 3.2. apakšpunkta par zemes vienības 7876 004 0179 atzīšanu par spēku zaudējušu
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6874 002 0026, 6874 002 0083, 6874 002 0084, 6874 002 0275, 6874 003 0305 ieskaitīšanu Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs Nautrēnu pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 005 0576, 7896 004 0251, 7896 004 0252, 7896 005 0301, 7896 003 0028 ieskaitīšanu Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs Vērēmu pagastā
Par nekustamā īpašuma „Atvari” ar kadastra numuru 7896 003 0167 sadali Vērēmu pagastā
Par nekustamā īpašuma „Rivči” sadali Feimaņu pagastā
Par nekustamā īpašuma „Jāņasēta” sadali Pušas pagastā
Par nekustamā īpašuma „Rīkstiņi” ar kadastra numuru 7856 004 0119 sadali Griškānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra numuru 7860 004 0131 sadali Kantinieku pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Annas Spunderes un Aleksandra Gubko nekustamā īpašuma „Sarkaņkalns” sadalīšanai Dricānu pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Viktora Korziņina nekustamā īpašuma „Lejmājas” sadalīšanai Silmalas pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Laime” Ozolaines pagastā
Par dzīvokļa Upes iela 4-5, Rikava, Rikavas pagastā nodošanu atsavināšanai Vadimam Aleksejevam
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Ostrovski Pušas pagastā
Par zemes nomas noslēgšanu ar Ludmilu Laizāni Griškānu pagastā
Par 2009.gada 7.maija zemes nomas līguma grozīšanu ar Veltu Mičāni Nautrēnu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0156 un ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0461 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ļudmilu Jonikāni Audriņu pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu Jurim Litovniekam Vērēmu pagastā
Par Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra lēmuma „Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Babrovu Kantinieku pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Staņislava Kāpostiņa
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Aleksandra Pušņakova
Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar Aleksandru Gudkovu Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Oļegam Miņinam Čornajas pagastā
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Jekaterinai Kučerovai Strūžānu pagastā
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Juriju Lobanovu Strūžānu pagastā
Par dalību projektā „Ozolmuižas ciema centrālās ielas (km 0,800) rekonstrukcija”
Par dalību projektā „Kulinārijas pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju (BELLA CUISINE)”
Par projekta „Latgaliešu un Baltkrievu etnisko tradīciju popularizēšana” iesniegšanu un apstiprināšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā
Par dalību biedrības Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes komitejas projektā „Sadarbība starp Nevalstiskajām Organizācijām, lai mazinātu infekcijas slimību izplatību Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas pierobežas reģionos” Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā 2012.gadā
Par novada pašvaldības izglītības iestāžu dalību COMENIUS REGIO programmas projektā „Step 2 Peak, Activate & Respond 2 Kids”
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0