Rēzeknes novada domes sēde (17.01.2019.)

Publicēts 14.01.2019

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam apstiprināšanu

2. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju”

3. Par atļauju ziedojuma saņemšanai Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu namā

4. Par telpu nomas līguma laušanu ar SIA “Gramolka”

5. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, telpu nomas tiesību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai izsoli

6. Par kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ 0303 – izsoles atzīšanu par nenotikušu Silmalas pagastā

7. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0153 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

8. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās

9. Par nekustamā īpašuma “Anfijas mājas” Audriņu pagastā nodošanu atsavināšanai S.V.

10. Par nekustamā īpašuma “Ābeles” Griškānu pagastā nodošanu atsavināšanai J.Z.

11. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai O. L.

12. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai R. A.

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai I. B.

14. Par dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā 1-(numurs), Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas noteikšanu

15. Par nekustamā īpašuma „Birzītes 1” Stoļerovas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

16. Par nekustamā īpašuma „Diāna” Stoļerovas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

17. Par nekustamā īpašuma „Simona” Stoļerovas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

18. Par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2019. gadam

19. Par Ismeru – Žogotu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam

20. Par Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam

21. Par samaksas samazināšanu P. C. par īpašumā piešķirto zemi Gaigalavas pagastā

22. Par samaksas samazināšanu I. Š. par īpašumā piešķirto zemi Lūznavas pagastā

23. Par samaksas samazināšanu J. V. par īpašumā piešķirto zemi Mākoņkalna pagastā

24. Par samaksas samazināšanu A. Č. par īpašumā piešķirto zemi Silmalas pagastā

25. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M. Z. un zemes nomas līguma noslēgšanu Silmalas pagastā

26. Par V. L. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Gaigalavas pagastā

27. Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 006 0021, 7854 008 0079 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Gaigalavas pagastā

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Akācijas” un “Juki” Sakstagala pagastā

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Garanči” Sakstagala pagastā

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Laksteigola” Stoļerovas pagastā

31. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7876 006 0359 un 7876 006 0358 apvienošanu Ozolaines pagastā

32. Par 2009. gada 26. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.39 grozījumiem ar Z.D. Stružānu pagastā

33. Par 2008. gada 2. oktobra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.36 darbības termiņa pagarinājumu un līguma grozījumiem ar S. R. Kantinieku pagastā

34. Par 2009. gada 22. aprīļa Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.34 izbeigšanu ar P.F. Silmalas pagastā

35. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

36. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu T.B. Lūznavas pagastā

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0