Rēzeknes novada domes sēde (16.12.2010.)

Publicēts 16.12.2010
Darba kārtībā:
Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu vadītāju mēnešalgu apstiprināšanu
Par Arvīda Dunska atbrīvošanu no Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja amata
Par Līvijas Plavinskas iecelšanu Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītājas amatā
Par kustamās mantas – automašīnas NISSAN PRIMERA izsoles atzīšanu par nenotikušu
Par kustamas mantas – automašīnas NISSAN PRIMERA izsoles rezultātu apstiprināšanu un atkārtotu pārdošanu izsolē ar lejupejošu soli
Par kustamas mantas automašīnas GAZ 3507 nodošanu atsavināšanai un pārdošanai par brīvu cenu
Par atļauju parādu iegrāmatošanai par SIA „Strūžānu siltums” peļņu
Par bezcerīgo parādu par īri un komunālajiem pakalpojumiem norakstīšanu Vērēmu pagastā
Par transportlīdzekļu noņemšanu no bilances Ozolaines pagastā
Par dzīvojamās telpu īres, neapdzīvojamo telpu nomas maksas, maksas par transportlīdzekļu iznomāšanu un pakalpojumu apstiprināšanu Vērēmu pagastā
Par telpu nomas pakalpojuma sniegšanu un tarifu noteikšanu Ozolaines pagastā
Par Rēzeknes novada domes 2010.gada 17.jūnija lēmuma „Par atļauju nojaukt Dubuļu skolas kopmītnes ēkas un ambulances ēkas Kaunatas pagastā” atcelšanu
Par koku ciršanu Prezmas, Zuju, Hatku, Borisovkas, Vecružinas un Tiskādu kapos Silmalas pagastā
Par ziemas brīvdienu pagarināšanu
Par Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali 2011.gadam
Par ziņu anulēšanu par Andreja Rubula, Antoņinas Gailumas, Lienas Rubules, Ritvara Rubula, Daniela Rubula deklarēto dzīvesvietu
Par ziņu anulēšanu par Regīnas Rubules un Jura Rubula deklarēto dzīvesvietu
Par nosaukuma „Cīrulīši 1” apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0153 Bērzgales pagastā
Par nosaukuma „Lauri 1” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Ilzeskalna pagastā
Par nosaukuma apstiprināšanu un adreses piešķiršanu „Līgo iela 4 A” un „Līgo iela 4 B” būvēm, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0488 Mākoņkalna pagastā
Par nosaukuma „Vēlumi” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7888 012 0057 Silmalas pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 2.decembra lēmumā „Par adreses piešķiršanu un nosaukuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7878 001 0183 Ozolmuižas pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 4.novembra lēmumā „Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7878 003 0438 Ozolmuižas pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 4.novembra lēmumā „Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7886 001 0170, Sakstagala pagastā”
Par adreses „Vasiļkova” piešķiršanu nekustamam īpašumam Feimaņu pagastā
Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0124 Dricānu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0164 platības un zemes robežu precizēšanu un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības izveidošanu Nautrēnu pagastā
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0548 Audriņu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Audriņu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Bērzgales pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Gaigalavas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Ilzeskalna pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Kantinieku pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Kaunatas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Lūznavas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Nautrēnu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Ozolmuižas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Pušas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Rikavas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Sakstagala pagastā
Par Valentīnas Romules zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietojumam ar kadastra numuru 7868 004 0105 Lūznavas pagastā
Par Stanislavas Uškānes zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0102 Čornajas pagastā
Par Aleksandra Pahomova zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7888 015 0147, 7888 015 0149, 7888 015 0148 Silmalas pagastā
Par Jāņa Dzalba zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0540 un zemes nomas līguma noslēgšanu Ozolaines pagastā
Par Regīnas Ārmanes zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0083 Dricānu pagastā
Par Mihaila Sidorova zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 0788, 7870 007 0131, 7870 006 0788 Maltas pagastā
Par Aivara Tārauda zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0282 Rikavas pagastā
Par Anastasijas Lisenko un Vladimira Soboļeva zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7878 003 0296 Ozolmuižas pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 17.novembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Lendžu pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 4.novembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Vērēmu pagastā”
Par nekustamā īpašuma „Gulbji 2” sadali Feimaņu pagastā
Par nekustamā īpašuma „Ezernieki 2” sadali Feimaņu pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Ļubovas Sujetinas nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7856 003 0201 sadalīšanai Griškānu pagastā
Par piekrišanu zemes iegūšanai SIA „Aksioma 24” īpašumā Nautrēnu pagastā
Par piekrišanu zemes iegūšanai Denisa Peinera īpašumā Kaunatas pagastā
Par nekustamā īpašuma „Rododendri” ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0212 nosacītās cenas noteikšanu
Par nekustamā īpašuma „Darbnīcas” ar kadastra Nr. 7858 505 0264 nosacītās cenas noteikšanu
Par nekustamā īpašuma „Stacijas 55” ar kadastra Nr. 7870 003 0162 nosacītās cenas noteikšanu
Par nekustamā īpašuma „Veselība 248” ar kadastra Nr. 7876 001 1878 nosacītās cenas noteikšanu
Par 2007.gada 13.oktobra zemes nomas līguma laušanu ar Pēteri Catlakšu Ozolmuižas pagastā
Par 2007.gada 12.februāra zemes nomas līguma laušanu ar Albīnu Melderi Maltas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0210 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Raiti Viļumu Gaigalavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 008 00056 un 7854 008 0180 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Zuti Gaigalavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0365 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valdi Stanku Gaigalavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0204 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Leonoru Pastari Gaigalavas pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Rolandu Duncānu Lūznavas pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valēriju Nizinu Lūznavas pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Svetlanu Nizinu Lūznavas pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ainu Tjarvi Lūznavas pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Varvaru Utāni un Jāni Utānu Maltas pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Igoru Tumaševski Mākoņkalna pagastā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Anitas Daukštes
Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar Aleksandru Verjovkinu Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar Ainu Turlaju Strūžānu pagastā
Par projekta „Jaunu, sezonālā tūrisma, dabas maršrutu izveide Latgales un Pleskavas pierobežu reģionos” („Creation of new nature tourism routes for seasons in Latgale and Pskov border regions ” (LATRUS)) iesniegšanu un apstiprināšanu Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārobežu sadarbības programmā 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros, apstiprināšanu
Par projekta „Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu apsaimniekošanai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas-Latvijas robežpilsētās” („Tartu, Rezekne, Pskov: Sound Green Management for Sustainable Urban Development & Spatial Planning for EE-LV-Border Capitals”) iesniegšanu un apstiprināšanu Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārobežu sadarbības programmā 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros, apstiprināšanu
Par projekta „Tradicionālās un lietišķās mākslas saglabāšana un attīstība Latvijas un Krievijas pierobežu reģionos” („Preservation and promotion of traditional arts and crafts in border reģions of Latvia and Russia”) iesniegšanu un apstiprināšanu Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārobežu sadarbības programmā 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros, apstiprināšanu
Par zaudējumu atlīdzināšanu Anatolijam Plešavnikam
Par sociālā dzīvokļa īrēšanas tiesību atzīšanu Regīnai Rubulei Ilzeskalna pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Jānim Klimanam Strūžānu pagastā
Par papildinājumu personu reģistra, pašvaldības sociālo dzīvokļu izīrēšanai, Rēzeknes novada neizīrētajos dzīvokļos, apstiprināšanu
Par grozījumiem personu reģistra, pašvaldības sociālo dzīvokļu izīrēšanai, apstiprināšanu
Par Boļeslava Kindzuļa atbrīvošanu no Dricānu pagasta pārvaldes vadītāja amata
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0