Rēzeknes novada domes sēde (16.09.2010)

Publicēts 16.09.2010

Darba kārtībā:

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošo noteikumu Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā” izdošanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošo noteikumu Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā” izdošanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošo noteikumu Nr.43 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā” izdošanu
Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.35 „Par Rēzeknes novada pašvaldības piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” precizēšanu
Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projekta „Kaunatas tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija” īstenošanai
Par finansiālu atbalstu biedrības „Audriņu kultūras nama jauniešu klubs „MAK”” dalībai izstāžu ciklā „Gaisma par…” Lidices pilsētā (Čehijas Republika) ar izstādi „Nekas nav aizmirsts, neviens nav aizmirsts” par Audriņu traģēdiju
Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas transporta līdzekļu nomas maksas apstiprināšanu
Par telpu nomas maksas, transportlīdzekļu nomas maksas un citu pakalpojumu apstiprināšanu Ilzeskalna pagastā
Par biroja pakalpojumu apstiprināšanu Ozolaines pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Dzintara dārzs 42” ar kadastra Nr.7876 001 0095 Ozolaines pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Kalnīši” Čornajas pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Atvari” Ilzeskalna pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Rāznas 10” Kaunatas pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Druviņas” Dricānu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Gorodok” Mākoņkalna pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Leiši” Vērēmu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Pakalni” Griškānu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Puķu pļavas” Čornajas pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Cerība 65” Ozolaines pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu 1.Maija iela 105, Malta, Maltas pagastā
Par samaksas samazināšanu Venerandai Krieviņai par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā
Par samaksas samazināšanu Jurim Utānam par īpašumā piešķirto zemi Feimaņu pagastā
Par samaksas samazināšanu Jānim Tjarvam par īpašumā piešķirto zemi Silmalas pagastā
Par nosaukuma apstiprināšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7880 006 0114, 7880 006 0115 Pušas pagastā
Par nosaukuma „Račevas pļava” apstiprināšanu Griškānu pagastā
Par adrešu maiņu nekustamiem īpašumiem Kaunatas pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Lugovaja” Griškānu pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7856 006 0145 Griškānu pagastā
Par adrešu precizēšanu nekustamiem īpašumiem Kaunatas pagastā
Par neapbūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 7878 002 0344 Ozolmuižas pagastā izsoles noteikumu apstiprināšanu
Par Rēzeknes rajona Audriņu pagasta 2007.gada 28.jūnija lēmuma sēdes (protokols Nr.7, 4.§) „Par zemes pastāvīgā lietotāja pastāvīgas lietošanas tiesību izbeigšanas” atzīšanu par spēku zaudējušu 4.1.47. punktu
Par Marijas Vinogradovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra numuru 7856 001 0222 Griškānu pagastā
Par Vladimira Golubeva zemes vienību platību un robežu precizēšanu Audriņu pagastā
Par nekustama īpašuma „Dzindzuki” zemes platības precizēšanu Dricānu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0128 platības precizēšanu Rikavas pagastā
Par nekustamā īpašuma „Cīruļkalns” ar kadastra numuru 7896 002 0075 sadali Vērēmu
Par zemes vienības 1,8 ha platībā ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Lūznavas pagastā
Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Vērēmu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikumā – sarakstā Nr.7 Griškānu pagastā
Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7872 009 0189 iznomāšanu Staņislavam Kauperam
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Audriņu pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Bērzgales pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Dricānu pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Feimaņu pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Gaigalavas pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Griškānu pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Kaunatas pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Kantinieku pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Lendžu pagastā
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Lūznavas pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Maltas pagastā
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Mākoņkalna pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Nagļu pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Ozolaines pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Ozolmuižas pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Pušas pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Rikavas pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Sakstagala pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Silmalas pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Strūžānu pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Stoļerovas pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7896 003 0280  Vērēmu pagastā
Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Aleksandru Osi Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Juri Plešanovu Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ivaram Igaunim Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Irinai Šilovai Strūžānu pagastā
Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Ilzei Dzenei Nagļu pagastā
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Svetlanai Sergejevai Čornajas pagastā
Par sociālā dzīvokļa īrēšanas tiesību atzīšanu Ļubovai Kurmeļovai Čornajas pagastā
Par grozījumiem personu reģistrā pašvaldības sociālo dzīvokļu izīrēšanai apstiprināšanu (izīrētajos dzīvokļos)
Par grozījumiem personu reģistrā pašvaldības sociālo dzīvokļu izīrēšanai, apstiprināšanu (neizīrētajos dzīvokļos)
Par papildinājumiem personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājuma risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
Par grozījumiem personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājuma risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 2. septembra lēmumā „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Jeļenai Popovai Strūžānu pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 3.decembra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta izveidi”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatalgām”
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010..gada 16.septembra saistošo noteikumu Nr.44 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rēzeknes novadā”
Par finansiālā atbalsta sniegšanu video projekta „Latgales laikadečs” realizēšanai
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0