Rēzeknes novada domes sēde (16.07.2015.)

Publicēts 13.07.2015

Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtība:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 16.jūlija saistošo noteikumu Nr.55 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rēzeknes novada teritorijā” izdošanu

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 16.jūlija saistošo noteikumu Nr.56 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.94 „Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”” izdošanu

3. Par nolikuma “Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jašas, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja un Rušona ezeros 2015.-2018.gadam” saskaņošanu

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda nolikumā

5. Par grozījumiem Rēzeknes novada Autoceļu (ielu) fonda nolikumā

6. Par Skaidrītes Ūzuliņas apstiprināšanu Kaunatas vidusskolas direktora amatā

7. Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētas zemes vienības „Kalnmale 1” ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0413 nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu

8. Par kustamās mantas – automašīnas VOLVO S80, reģistrācijas Nr.GB2986, un automašīnas AUDI 100, reģistrācijas Nr.DF4989 – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

9. Par nekustamā īpašuma „Upesleja 1”, kadastra Nr.7846 010 0140, nosacītās cenas noteikšanu

10. Par nekustamā īpašuma „Vagaļi 2”, kadastra Nr.7846 003 0306, nosacītās cenas noteikšanu

11. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Griškānu pagastā

12. Par transportlīdzekļa HYUNDAI IX35 izmantošanas maksas pakalpojuma apstiprināšanu Stružānu pagastā

13. Par kustamās mantas – ūdenstorņa konstrukciju – izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes bilances

14. Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2015.gadam

15. Par robežu un platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ( ) Rikavas pagastā

16. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem ( ) un ( ) apvienošanu Mākoņkalna pagastā

17. Par 2008.gada 6.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.38 izbeigšanu ar

SIA „LN Organic”

18. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu J. L. Stružānu pagastā

19. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A. S. Silmalas pagastā

20. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A. P. Stružānu pagastā

21. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J. P. Stružānu pagastā

22. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar A. K. Stružānu pagastā

23. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar J. V. Stružānu pagastā

24. Par A. Š. izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres līguma Nr. ( ) Lendžu pagastā

25. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu L. R. Stružānu pagastā

26. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)

27. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā

28. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrībai karalienes Martas figūras atliešanai

29. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība” Rēzeknes novada politiski represēto personu dalībai salidojumā

30. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Kaunatas pagasta pārvaldei cilvēku mirstīgo atlieku apbedīšanai

31. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 003 0236 un 7846 005 0150 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Čornajas pagastā

32. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2015.gada 18.jūnija lēmumā „Par A. D. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Kaunatas pagastā”

33. Par apmaksātā ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam

Domes sēdes protokols

Pieņemtie lēmumi

Sēdes audioieraksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0