Rēzeknes novada domes sēde (16.06.2011.)

Publicēts 16.06.2011
Darba kārtībā:
1. Par pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 2011.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu
2. Par pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” RSEZ komercdarbības atbalsta fonda 2011.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu
3. Par aizņēmuma ņemšanu Tiskādu speciālās internātpamatskolas projekta Nr.KPFI-4/76 „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem Tiskādu sanatorijas internātpamatskolas ēkā” realizācijai
4. Par pamatlīdzekļu izslēgšanas kārtību no Rēzeknes novada pašvaldību pagasta pārvalžu bilances
5. Par priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa Nr.751 objekta un adreses maiņu Sakstagala pagastā
6. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas apstiprināšanu Lendžu pagastā
7. Par komunālajiem pakalpojumiem Rēzeknes novada Silmalas pagastā
8. Par bezcerīgo parādu par komunālajiem pakalpojumiem norakstīšanu Strūžānu pagastā
9. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Mediķu ielā 5-15, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
10. Par neapbūvētā zemesgabala nodošanu atsavināšanai Oskaram Trūpam Silmalas pagastā
11. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7846 003 0300 – „Skola-bērnudārzs” atsavināšanu Čornajas pagastā
12. Par nekustamā īpašuma „Tihani” ar kadastra Nr. 7852 002 0233 nosacītās cenas noteikšanu
13. Par objekta, kas atrodas „Upesciema skola” Upesciema pamatskola, Rečeņi, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoli
14. Par piekrišanu zemes iegūšanai Elenas Koverinas īpašumā Ozolaines pagastā
15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 006 0116 platības precizēšanu Pušas pagastā
16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0233 platības precizēšanu Čornajas pagastā
17. Par zemes robežu un platības precizēšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6874 001 0100, 6874 002 0065 un platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6874 001 0101 Nautrēnu pagastā
18. Par zemes platības piesaisti ēku uzturēšanai un ierakstīšanai Zemesgrāmatā
19. Par Nataļjas Dolganovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0284 Čornajas pagastā
20. Par Aloiza Jaudzema zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0091, 7868 006 0092 Lūznavas pagastā
21. Par Tatjanas Sokolovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0252 Silmalas pagastā
22. Par Andreja Gutāna zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 005 0056 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Nautrēnu pagastā
23. Par Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumu „Par Edgara Overina zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0341,7846 009 0111 Čornajas pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu
24. Par Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.aprīļa lēmuma „Par Jeļenas Overinas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 006 0020 Čornajas pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu
25. Par Rēzeknes rajona Čornajas pagasta padomes 2007.gada 21.novembra lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Olimpiadai Vinogradovai” atzīšanu par spēku zaudējušu
26. Par Rēzeknes novada domes 2011.gada 5.maija lēmuma „Par Levkādijas Gribustes zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7872 002 0062, 7872 002 0063 Mākoņkalna pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu
27. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes izpirkšanu īpašumā par samaksu Mākoņkalna pagastā” 1.punkta 5.apakšpunkta atzīšanu par spēku zaudējušu
28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 003 0453 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolmuižas pagastā
29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 001 0095 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolmuižas pagastā
30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0349 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolmuižas pagastā
31. Par pašvaldībai piekritīgajām zemēm ar kadastra apzīmējumiem 7886 003 0094, 7886 006 0234, 7886 006 0665, 7886 006 0681 Sakstagala pagastā
32. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0503 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā
33. Par pašvaldībai piekritīgajām zemēm ar kadastra apzīmējumiem 7852 003 0062, 7852 001 0009  Feimaņu pagastā
34. Par pašvaldībai piekritīgajām zemēm ar kadastra apzīmējumiem 7866 004 0079, 7866 004 0080 Lendžu pagastā
35. Par Staņislava Šķestera nekustamā īpašuma „Stars” sadali Mākoņkalna pagastā
36. Par Ilgas Zundas nekustamā īpašuma „Airītes” sadali Pušas pagastā
37. Par   nekustamā īpašuma „Ezermalas” sadali Nautrēnu pagastā
38. Par Volda Kablanova nekustamā īpašuma „Kablanovi” ar kadastra numuru 7856 001 0332 sadali Griškānu pagastā
39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Starici” Ilzeskalna pagastā
40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Adamova” Vērēmu pagastā
41. Par Viktora Mitrošenko zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0309 un nomas līguma noslēgšanu Silmalas pagastā
42. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anatoliju Paplavski Pušas pagastā
43. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Albertam Liukim un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0522 iznomāšanu Janīnai Liukei Pušas pagastā
44. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 003 0283, 7846 003 0032, 7846 003 0280 iznomāšanu Artim Vaivodam Čornajas pagastā
45. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0296 iznomāšanu Nadeždai Rubulei Čornajas pagastā
46. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0215 iznomāšanu Andrejam Gvozdevam Čornajas pagastā
47. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0091 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Arvīdu Jaudzemu Lūznavas pagastā
48. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1311 iznomāšanu Alīnai Čistjakovai Maltas pagastā
49. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0153 iznomāšanu Valentīnai Zīmelei Maltas pagastā
50. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 007 0307 iznomāšanu SIA „LISKA” Maltas pagastā
51. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0201 iznomāšanu Jakovam Černecovam Maltas pagastā
52. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1217 iznomāšanu Jāzepam Beitānam Maltas pagastā
53. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0604 iznomāšanu Pēterim Beitānam Maltas pagastā
54. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 003 0141 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Boroduļinu Mākoņkalna pagastā
55. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0213 iznomāšanu Annai Garančai Nautrēnu pagastā
56. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0145 iznomāšanu Marijai Elksnei Nautrēnu pagastā
57. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0213 iznomāšanu Jānim Saleniekam Nautrēnu pagastā
58. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0092  iznomāšanu Arvīdam Jaudzemam Lūznavas pagastā
59. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0145 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kadiķis D” Lūznavas pagastā
60. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7876 001 2164 un 7876 001 2165 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dmitriju Makarenkovu Ozolaines pagastā
61. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2178 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ingu Borgu Ozolaines pagastā
62. Par grozījumiem 2007.gada 5.oktobra zemes nomas līgumā Nr.22 ar Annu Rogozinu Lūznavas pagastā
63. Par grozījumiem 2009.gada 20.augusta lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.38 ar Jevģēniju Leščinsku Griškānu pagastā
64. Par atteikumu iznomāt zemi Sergejam Bogdanovam Maltas pagastā
65. Par smilts – grants un smilts atradnes „Pasaka” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA „Mežkalns” Rēzeknes novada Čornajas pagastā
66. Par smilts – grants un smilts atradnes „Grantskalni” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA Būvfirma „Ceļi un tilti” Rēzeknes novada Ozolaines pagastā
67. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā no Pāvela Pušņakova
68. Par Rēzeknes novada domes lēmumu atcelšanu un par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7850 005 0053 001
69. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Līgai Pavlovskai Čornajas pagastā
70. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Ilonai Smirnovai Ozolaines pagastā
71. Par sociālā dzīvokļa līguma atjaunošanu ar Aleksandru Kononovu Strūžānu pagastā
72. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
73. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
74. Par projekta „Sociālo konfliktu vadība” („Management of social conflicts”) iesniegšanu un apstiprināšanu Eiropas Komisijas programmā „Eiropa pilsoņiem”
75. Par dalību projektu konkursā ar projektu „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Rēzeknes novadā”
76. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Marinas Andrejevas
77. Par piekrišanu dzīvokļa īpašuma iegūšanai Segeja Meļņika (Sergii Melnyk) īpašumā Strūžānu pagastā
78. Par Rēzeknes novada teritorijas Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam izstrādes termiņa pagarināšanu
79. Par noslēgto Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu par dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” dāvinājumu saskaņošanu
80. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu
81. Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projekta „Dricānu vidusskolas sporta zāles celtniecība” Dricānu pagastā realizācijai
82. Par Rēzeknes novada Veco ļaužu pansionāta struktūrvienības – Krīzes centrs „Pilcene” – izveidi
83. Par grozījumiem Rēzeknes novada Veco ļaužu pansionāta nolikumā
84. Par nekustamā īpašuma „Sauliki” sadali Maltas pagastā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0