Rēzeknes novada domes sēde (16.01.2014)

Publicēts 14.01.2014
Darba kārtība:
 1. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”
 2. Par pašvaldību kopīgās iestādes ,,Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu
 3. Par pašvaldību kopīgās iestādes ,,Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” RSEZ komercdarbības atbalsta fonda 2014.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu
 4. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
 5. Par grozījumiem Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesas nolikumā
 6. Par nekustamā īpašuma „Kandaurova” ar kadastra Nr.7842 002 0143 nosacītās cenas noteikšanu
 7. Par nekustamā īpašuma „Jānīšu zeme” ar kadastra Nr.7842 002 0159 nosacītās cenas noteikšanu
 8. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Tautas nams”, atsavināšanu Pušas pagastā – izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu
 9. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauces” ar kadastra Nr.7858 001 0118 atsavināšanu Ilzeskalna pagastā
 10. Par samaksas apstiprināšanu par sniegtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem ar citām pašvaldībām sociālās aprūpes iestādēs 2014.gadā
 11. Par sociālo pakalpojumu (veļas mazgāšanas, žāvēšanas un dušas izmantošanas) tarifu apstiprināšanu Vērēmu pagastā
 12. Par kartadroma pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
 13. Par zemes vienības izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes bilances
 14. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2014.gadam
 15. Par Niedrāju ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
 16. Par Rušona ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
 17. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
 18. Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
 19. Par Viraudas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
 20. Par Usvīšu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu
 21. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „LAUKU PAKALPOJUMI” Rāznas ezerā
 22. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valentīnai Gromovai uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 2024 un 7870 003 1375 Maltas pagastā
 23. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 4.augusta lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Pušas pagastā” un Rēzeknes novada domes 2013.gada 4.aprīļa lēmumā „Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Pušas pagastā”
 24. Par mantojamās zemes platības precizēšanu Fjodoram Vinogradovam Lūznavas pagastā
 25. Par mantojamās zemes platības precizēšanu Marijai Alikai Nautrēnu pagastā
 26. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0271 Maltas pagastā
 27. Par zemes platības noteikšanu ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0343 Vērēmu pagastā
 28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 001 0179 statusa un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa  noteikšanu Vērēmu  pagastā
 29. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Alfrēdu Grietiņu Bērzgales pagastā
 30. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 010 0177 un 7846 010 0025 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jevgeņiju Belovu Čornajas pagastā
 31. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0155 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Buļi Čornajas pagastā
 32. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0206 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Buļi Čornajas pagastā
 33. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 003 0161 un7850 003 0205 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mārtiņu Lāci Dricānu pagastā
 34. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0363 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Lūciju Dakuli Gaigalavas pagastā
 35. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 006 0117, 7860 006 0118 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ljubovu Gertu Kantinieku pagastā
 36. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 003 0080, 7862 003 0091, 7862 003 0266 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Vitāliju Beļakovu Kaunatas pagastā
 37. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0079 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Inu Litvinko Lūznavas pagastā
 38. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0271 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Ušpeli Maltas pagastā
 39. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 2022 zemes iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  SIA „LISKA” Maltas pagastā
 40. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0522 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Zundu Pušas pagastā
 41. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 006 0605 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aivaru Mikučanovu Sakstagala pagastā
 42. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0173 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Orlovu Sakstagala pagastā
 43. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 002 0293, 7886 002 0296, 7886 002 0260, 7886 002 0256 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Samsonovu  Sakstagala pagastā
 44. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0101 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Filipu Tarasovu Sakstagala  pagastā
 45. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0351 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Calpanovu Silmalas pagastā
 46. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0319 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nelliju Cveku Silmalas pagastā
 47. Par pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 002 0089 un 7888 002 0090 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Parfiriju Dmitrijevu Silmalas pagastā
 48. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 006 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Allu Dukaļevu Silmalas pagastā
 49. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78880120319 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aļonu Filatovu Silmalas pagastā
 50. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0115 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vladimiru Frolkovu Silmalas pagastā
 51. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0319 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ļubovu Gončarovu  Silmalas pagastā
 52. Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7888 004 0205 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0315 daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andreju Marcinkeviču Silmalas pagastā
 53. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 010 0266 un 78880100267 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Edgaru Nizinu Silmalas pagastā
 54. Par pašvaldībai piekrītošas apbūvētas zemes vienības kadastra apzīmējums 7888 012 0122 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sergeju Piļščikovu Silmalas pagastā
 55. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0349 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ļubovu Šutovu Silmalas pagastā
 56. Par pašvaldībai piekrītošas apbūvētas zemes vienības kadastra apzīmējums 7888 007 0330 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vasiliju Travkinu Silmalas pagastā
 57. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 005 0105 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Augstkalni Stoļerovas pagastā
 58. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  7842 002 0207 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andreju Višņakovu Audriņu  pagastā
 59. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0134 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Calpanovu Silmalas pagastā
 60. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0042 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Allu Dukaļevu  Silmalas pagastā
 61. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 012 0044 un 7888 012 0193 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ženiju Minajevu Silmalas pagastā
 62. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 012 0078, 7862 012 0079 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Jevgēniju Černiku Kaunatas pagastā
 63. Par 2009.gada 27.jūnija lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.72, 2013.gada 22.aprīļa zemes nomas līguma Nr.141/1402 pārslēgšanu ar Jāni Skangali Rikavas pagastā
 64. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0157 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Pēteri Pavlovu Silmalas pagastā
 65. Par grozījumiem 2011.gada 7.septembra zemes nomas līgumā Nr.8 ar Nadeždu Miglinieci Ilzeskalna pagastā
 66. Par grozījumu veikšanu zemes nomas līgumos ar Līgu Mivreniku, Annu Zvīdri, Janīnu Lucatniku, Ritu Krancāni, Vitāliju Bumbišu, Vitoldu Pujatu, Genovefu Gailumu, Andri Grišuli, Andri Pujatu un Aivaru Bumbišu Ilzeskalna pagastā
 67. Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līgumā Nr.58 ar Aleksandru Prikuļi Kantinieku pagastā
 68. Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līgumā Nr.62 ar Anastasiju Žikari Kantinieku pagastā
 69. Par grozījumiem 2011.gada 30.jūnija zemes nomas līgumā Nr.13 ar Pēteri Trūli Mākoņkalna pagastā
 70. Par grozījumiem 2007.gada 17.septembra lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.8 ar Valentīnu Karačkovu Ozolmuižas pagastā
 71. Par grozījumiem 2013.gada 25.janvāra zemes nomas līgumā Nr.204 ar Elmāru Kuduru Vērēmu pagastā
 72. Par 2007.gada 7.septembra zemes nomas līguma laušanu ar Vitāliju Spruktu Bērzgales pagastā
 73. Par 2009.gada 26.februāra zemes nomas tipveida līguma laušanu ar Andri Piļku Dricānu pagastā
 74. Par 2009.gada 20.augusta zemes nomas līguma Nr.35 laušanu ar Larisu Vinogradovu un par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0756 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Ļubimovu Griškānu pagastā
 75. Par 2012.gada 20.februāra zemes nomas līguma Nr.8-7.1/309 laušanu ar Ivaru Šveidu Griškānu pagastā
 76. Par 2009. gada 29.janvāra zemes nomas līguma laušanu ar Voldemāru Kotānu Ilzeskalna pagastā
 77. Par 2012.gada 28.maija zemes nomas līguma Nr.8-7.1/804 laušanu ar SIA „Lauki” Kantinieku pagastā
 78. Par 2011.gada 29.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.8-8.1/810 pārtraukšanu ar Ēriku Studenti Lendžu pagastā
 79. Par 2009.gada 16.jūnija zemes nomas līguma Nr.74 laušanu ar Ņinu Kolesnikovu Silmalas pagastā
 80. Par 2009.gada 23.janvāra zemes nomas līguma Nr.59 laušanu ar Zoju Lazarevu Silmalas pagastā
 81. Par 2009.gada 14.augusta zemes nomas līguma Nr.124 laušanu ar Antoņinu Radionovu Silmalas pagastā
 82. Par Annēlijas Melnes nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
 83. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Dmitrija Šilova
 84. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Feodora Calpanova
 85. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ivetas Leontjevas
 86. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Sandras Vugules
 87. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Valda Laizāna
 88. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Nadeždas Medvedevas
 89. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Nadeždai Dudarevai Maltas pagastā
 90. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Marijai Meteļkovai Strūžānu pagastā
 91. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Indrai Mičulei Strūžānu pagastā
 92. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Gunitai Gleizdānei Strūžānu pagastā
 93. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar Viktoru Safronovu Strūžānu pagastā
 94. Par dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu dzīvojamo telpu Jānim Gļaudam Strūžānu pagastā
 95. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Pēteri Tūļu Lūznavas pagastā
 96. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ērikai Mazurei Strūžānu pagastā
 97. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Dacei Ežmalei Strūžānu pagastā
 98. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Aleksandrai Osei Strūžānu pagastā
 99. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
 100. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
 101. Par atbalstu biedrībai „Rāznas nacionālā parka biedrība” projektam „Atpūtas aktivitāšu izbaudīšana un brīvā laika pavadīšana „Dyužgola leicī’” Čornajas pagastā
 102. Par biedrības „Zvejniekciems Īdeņa” projekta „Īdeņas ciema tūrisma pakalpojumu dažādošana” līdzfinansējuma piešķiršanu
 103. Par atbalstu dalībai projektā „Wake -up” (Pamosties-LV)
 104. Par atbalstu dalībai projektā „Barrier –Free Training Course” (Mācības bez barjerām – LV)
 105. Par Labvārža ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0