Rēzeknes novada domes sēde (15.10.2020.)

Publicēts 15.10.2020

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.70 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.60 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” izdošanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 15.oktobra noteikumu Nr.34 „Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu saraksts un mēnešalgas”

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības pastāvīgo kustamas mantas un nekustamā īpašuma atsavināšanas, arī atsavināšanas izsoles kārtībā, telpu un zemes nomas tiesību izsoles komisiju izveidošanu

5. Par Rāznas Nacionālā parka konsultatīvās padomes pārstāvi

6. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 003 0295 un 7860 003 0593 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Petuni” Bērzgales pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Dārzmalas”, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „STADS B”, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu

10. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmu Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kas atrodas nekustamajā īpašumā ,,Laguna P”, Čornajas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu

11. Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmu Nr.1., Nr2., Nr.3., kas atrodas nekustamajā īpašumā „Soču mežs”, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūpoli”, Ozolaines pagastā pārdošanas mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

13. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam (Vārds, uzvārds)

14. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Stoļerovas pagasta padomes priekšsēdētājam (Vārds, uzvārds)

15. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam (Vārds, uzvārds)

16. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Miglinieku pagasta padomes priekšsēdētājam, pēc apvienošanas Nautrēnu pagasta padomes priekšsēdētāja vietniekam, (Vārds, uzvārds)

17. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam (Vārds, uzvārds)

18. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai (Vārds, uzvārds)

19. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

20. Par nekustamā īpašuma “Akmentiņš”, Griškānu pagastā nodošanu atsavināšanai (Vārds, uzvārds)

21. Par nekustamā īpašuma Dārzu iela 9, Kaunatā, Kaunatas pagastā nodošanu atsavināšanai (Vārds, uzvārds)

22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..),“Puksti”, Nautrēnu pagastā nodošanu atsavināšanai (Vārds, uzvārds)

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Skolas”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai (Vārds, uzvārds)

24. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Rēzeknes iela 1B, Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

25. Par nekustamā īpašuma Parka iela 2A, Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

26. Par nekustamā īpašuma “Rozessala” Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

27. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai (Vārds, uzvārds) īpašumā Ozolaines pagastā

28. Par SIA “GSK R” un zemnieku saimniecības “Paradīzes sala” rūpnieciskās zvejas nomas līgumu izbeigšanu un speciālās atļaujas (licences) anulēšanu

29. Par samaksas samazināšanu (Vārds, uzvārds) par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā

30. Par neapbūvētās rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0255 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Vērēmu pagastā

31. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0398 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0408 apvienošanu Kaunatas pagastā

32. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0220 un 7896 004 0355 apvienošanu Vērēmu pagastā

33. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.14 Maltas pagastā”

34. Par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar (Vārds, uzvārds) Strūžānu pagastā

35. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0