Rēzeknes novada domes sēde (15.10.2015.)

Publicēts 16.10.2015

Darba kārtībā:

1. Par apkures katla ACT-1 ar tehnoloģiskajām iekārtām izslēgšanu no Stružānu pagasta pārvaldes bilances

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6876 900 0015 atsavināšanu Nautrēnu pagastā

3. Par dzīvokļa īpašuma Jāņa Zvīdra ielā 32-2, Sondoros, Vērēmu pagastā, ierakstīšanu zemesgrāmatā

4. Par dzīvokļa īpašuma Jāņa Zvīdra ielā 32-5, Sondoros, Vērēmu pagastā, ierakstīšanu zemesgrāmatā

5. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015. gada 2. aprīļa lēmumā “Par S. Č. un M. Č. mantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ( ) sadali Griškānu pagastā”

6. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ( ) sadali Lendžu pagastā

7. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ( ) Sakstagala pagastā

8. Par zemes reformas pabeigšanu Rēzeknes novadā

9. Par līguma par medību platības izmantošanu noslēgšanu ar mednieku biedrību “Latgales meži” Mākoņkalna pagastā

10. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar A. G. Lūznavas pagastā

11. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar A. L. Stružānu pagastā

12. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar I. P. Stružānu pagastā

13. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar V. S. Stružānu pagastā

14. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. V. Silmalas pagastā

15. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar D.Leidumu Stružānu pagastā

16. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu un par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V. P.Stružānu pagastā

17. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V. R. Stružānu pagastā

18. Par sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar V. S. Stružānu pagastā

19. Par aizņēmuma ņemšanu projektam “Autobusa iegāde Stružānu pagasta Jaunstrūžānu pamatskolas vajadzībām”

20. Par līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem

gadījumiem siltumsūkņu apkures remontam projekta “Maltas speciālās internātpamatskolas katlu mājas un apkures rekonstrukcija” ietvaros

21. Par projekta pieteikuma “European Connections in Digital Arts-EUCIDA” iesniegšanu un apstiprināšanu Eiropas Savienības programmas “Radošā Eiropa” ietvaros

22. Par projekta pieteikuma “The Rise and Fall of Trenches-RIFATRE” apstiprināšanu Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” ietvaros

23. Par siltumenerģijas piegādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Lūznavā

24. Par maksas pakalpojumu un pašizmaksas izcenojumu apstiprināšanu Adamovas speciālajā internātpamatskolā

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0