Rēzeknes novada domes sēde (15.09.2011.)

Publicēts 15.09.2011
Darba kārtībā:
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.septembra noteikumu Nr.2 „Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem Rēzeknes novada pašvaldībā” grozījumu apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 15.septembra noteikumi Nr.5 „Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”
Par atļauju nojaukt neapdzīvotu ēku, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0304 005 Dricānu pagastā
Par nekustamo īpašumu pārņemšanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 19.maija lēmumā „Par dzīvokļa ar kadastra Nr.7882 900 0054 Upes ielā 4-5, Rikavā, Rikavas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu”
Par nekustama īpašuma – Mediķu iela 5-15, Veczosna, Lūznavas pagasts, izsoles atzīšanu par nenotikušu
Par nekustama īpašuma – Saules iela 1, Škeņeva, Vērēmu pagasts, izsoles atzīšanu par nenotikušu
Par nekustama īpašuma – Saules iela 1, Škeņeva, Vērēmu pagasts, atkārtotu pārdošanu izsolē ar augšupejošu soli
Par kustamās mantas – automašīnas AUDI A6, izsoles atzīšanu par nenotikušu
Par kustamas mantas – automašīnas AUDI A6, atkārtotu pārdošanu izsolē ar augšupejošu soli
Par līguma par medību platības izmantošanu noslēgšanu ar biedrību „Mednieku klubs „Meža irbe”” Pušas pagastā
Par piekrišanu zemes iegūšanai Amila Nabiyeva īpašumā Dricānu pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0151 Dricānu pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0095 Strūžānu pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7892 001 0041 Stoļerovas pagastā
Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2011.gada 4.augusta lēmumā „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem „Smoģi”, „Smoģi 2”, Smoģi 16”, „Smoģi 21”, „Smoģi 3”, „Smoģi 9”, „Smoģi 10” Griškānu pagastā”
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0094 platības precizēšanu Lūznavas pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 002 0020, 7850 002 0066, 7850 002 0051, 7850 001 0120, 7850 001 0129, 7850 003 0094, 7850 003 0222, 7850 003 0277, 7850 003 0285, 7850 004 0031, 7850 007 0335, 7850 007 0229, 7850 007 0328, 7850 007 0403 platības precizēšanu Dricānu pagastā
Par Imanta Medņa zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0044 Dricānu pagastā
Par Jānim Kundziņam zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0152 Gaigalavas pagastā
Par Andrim Netlim-Galejam zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0053 Gaigalavas pagastā
Par Jurim Stankam zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0153 Gaigalavas pagastā
Par Kārlim Pleišam zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0117 Gaigalavas pagastā
Par Tamārai Miščenko zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7854 004 00042 Gaigalavas pagastā
Par Inārai Ceičai zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0157 Gaigalavas pagastā
Par Minaja Vasiļkova zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7888 002 0119, 7888 002 0120 Silmalas pagastā
Par Annas Solomatinas un Ivana Sutugina zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0141 Silmalas pagastā
Par Uļjanas Vasiļkovas un Matveja Vasiļkova zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7888 002 0111, 7888 002 0112 Silmalas pagastā
Par Marijas Strožas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0331 Strūžānu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Gaigalavas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Gaigalavas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Kaunatas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Maltas pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011gada 21 jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Dricānu pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 16.decembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Kaunatas pagastā”
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0082 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Lūznavas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 003 0136 ieskaitīšanu Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs Nautrēnu pagastā
Par Aleksandras Boičenko nekustamā īpašuma „Adamova” ar kadastra numuru 7896 005 0027 sadali Vērēmu pagastā
Par Artūra Šarkovska nekustamā īpašuma „Apināji” ar kadastra numuru 7856 002 0012 sadali Griškānu pagastā
Par Jāzepa Kaupera nekustamā īpašuma „Narcises” sadali Ozolmuižas pagastā
Par Pētera Mazenkova nekustamā īpašuma „Papeles” sadali Lendžu pagastā
Par Jāņa Vilcāna nekustamā īpašuma „Sudrabvītoli” sadali Sakstagala pagastā
Par Jeļenas Gubko nekustamā īpašuma „Bičkov” sadali Ozolaines pagastā
Par Antona Kurmeļova nekustamā īpašuma „Sidor” sadali Ozolaines pagastā
Par Daiņa Gudrika nekustamā īpašuma „Krastmala” sadali Lendžu pagastā
Par Jura Dreļa nekustamā īpašuma „Robežnieki 1” sadali Silmalas pagastā
Par Hristinas Demčukas nekustamā īpašuma „Lana” sadali Silmalas pagastā
Par Feliksa Pujata  nekustamā īpašuma „Priežukalns” ar kadastra numuru 6876 005 0008 sadali Nautrēnu pagastā
Par Pētera Kalneja  nekustamā īpašuma „Zelmeņi” ar kadastra numuru 6876 001 0073 sadali Nautrēnu pagastā
Par Allas Ratnikas nekustamā īpašuma „Dzērvenīte” sadali Čornajas pagastā
Par nekustamā īpašuma „Skrauču mājas” sadali Gaigalavas pagastā
Par Jāņa Tjarves nekustamā īpašuma „Jāņozoli” sadali Silmalas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0092 sadali Silmalas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0052 sadali un lietošanas mērķa noteikšanu Dricānu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0231 sadali un lietošanas mērķa noteikšanu Dricānu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0055 sadali un lietošanas mērķa noteikšanu Dricānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0133 sadali Stoļerovas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0122 sadali Stoļerovas pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Anastasijas Pavlovas nekustamā īpašuma „Aizupītes māja” sadalīšanai Ozolmuižas pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Jāzepa Silagaiļa nekustamā īpašuma „Līdumi” sadalīšanai Dricānu pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Valentīnas Deksnes nekustamā īpašuma „Sološi” sadalīšanai Lendžu pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Marinas Abajevas un Nataļjas Čuvanovas „Abajevi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0070 sadalei Čornajas pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ozolmuiža” Ozolmuižas pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 2.jūnija lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Gulbji 2” Feimaņu pagastā”
Par pašvaldībai piekrītošā apbūvētā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0375 iznomāšanu Mečislavam Butrimam Sakstagala pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0667 iznomāšanu Jeļenai Boibai Ozolaines pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0268 iznomāšanu Jānim Gailumam Ilzeskalna pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0300 iznomāšanu Zinaīdai Grahoļskai Ilzeskalna pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0268 iznomāšanu Konstantīnam Jefimovam Ilzeskalna pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem, 7858 005 0301 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ņinu Pujati Ilzeskalna pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0331 iznomāšanu Marijai Strožai Strūžānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0218 iznomāšanu Annai Bergmanei Strūžānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0193 un 7894 002 0103 iznomāšanu Donātam Laizānam Strūžānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0319 iznomāšanu Ivitai Silagailei Strūžānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0315 iznomāšanu Anitai Gaspažiņai Strūžānu pagastā
Par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 006 0086 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Leonu Treikuli Dricānu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0430 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Jančenko Mākoņkalna pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 006 0161 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Pleišu Gaigalavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0255 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Robertu Apšenieku Dricānu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 008 010 0200 un 7872 010 0201 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Rukmanu Mākoņkalna pagastā
Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2011.gada 4.augusta lēmumā „Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7882 007 0085, 7882 007 0251, 7882 007 0252 iznomāšanu Regīnai Ivanovai Rikavas pagastā”
Par 2007.gada 6.novembra zemes nomas līguma pagarināšanu ar Staņislavu Slaviku Strūžānu pagastā
Par 2007.gada 6.novembra zemes nomas līguma pagarināšanu ar Vitoldu Bautri Strūžānu pagastā
Par grozījumiem 2009.gada 29.aprīļa zemes nomas līguma Nr.24 ar Viktoru Jermakovu Mākoņkalna pagastā
Par grozījumiem 2009.gada 6.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.70 ar Ritu Černobrovu Lūznavas pagastā
Par grozījumiem 2007.gada 31.oktobra zemes nomas līgumā Nr.20 ar Valentīnu Strogonovu Ozolmuižas pagastā
Par grozījumiem 2007.gada 15. februāra zemes nomas līgumā ar Zentu Krišāni Dricānu pagastā
Par 2009.gada 9.marta zemes nomas līguma nr.54 grozīšanu ar Ēriku Valteru Ilzeskalna pagastā
Par 2007.gada 21.septembra zemes nomas līguma laušanu ar Genovefu Pujati Ilzeskalna pagastā
Par 2006.gada 1.marta zemes nomas līguma izbeigšanu ar AS „Latvijas Krājbanka” Maltas pagastā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ludmilas Muravjovas
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Fjodora Baikova
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Antoņinas Brunovas
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Rolanda Rancāna
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Aivara Ūdra
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Valentīnes Vonogas
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ņinas Začestes
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Jelenas Čumikovas
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Jāzepa Teilāna
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ināras Kāpostes
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Vasīlija Roškova
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Vitolda Leigovnieka
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ivara Kovaļonoka
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no mācību ražošanas centra zemnieku saimniecības „Jaunaglona”
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „Tanal”
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „KLIK”
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „DiNik A”
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „Rema kokaudzētava”
Par dzīvojamās telpu īres līguma laušanu ar Kristīni Leščinsku Lendžu pagastā
Par dzīvojamās telpu īres līguma laušanu ar Lūciju Lidiju Davidenkovu Lendžu pagastā
Par Jāņa Ratnieka izslēgšanu no dzīvojamās telpu īres līguma Nr.39-2004 Lendžu pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Liānai Petrovai Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Vladislavai Gruznovai Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Svetlanai Garionei Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Igoram Žukam Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Tatjanai Antropovai Strūžānu pagastā
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Elitu Tutāni Strūžānu pagastā
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Antoņinu Igauni Strūžānu pagastā
Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
Par grozījumiem personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas vispārējā kārtībā, apstiprināšanu
Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0