Rēzeknes novada domes sēde (15.07.2010)

Publicēts 15.07.2010
1.      Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.35 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” izdošanu
2.      Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”” precizēšanu
3.      Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums”
4.      Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības SIA „Strūžānu siltums”
5.      Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības SIA „Rūķis L”
6.      Par kustamās mantas – automašīnas NISSAN PRIMERA izsoles atzīšanu par nenotikušu
7.      Par kustamās mantas – automašīnas NISSAN PRIMERA pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
8.      Par telpu nomas maksas un tarifu noteikšanu Ozolaines pagastā
9.      Par telpu nomas maksas un transportlīdzekļu nomas maksas apstiprināšanu Feimaņu pagastā
10.   Par Meirānu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2010.gadam
11.   Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Irinu Abramovu
12.   Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Vīgriezes” Vērēmu pagastā
13.   Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Madaras” Gaigalavas pagastā
14.   Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Maiziku mežs” Mākoņkalna pagastā
15.   Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Priežu mežs” Kantinieku pagastā
16.   Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Putni” Gaigalavas pagastā
17.   Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Lejas 1” Ilzeskalna pagastā
18.   Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Apseskalna mājas” Vērēmu pagastā
19.   Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Priedītes” Bērzgales pagastā
20.   Par ziņu anulēšanu par Valentīna Urtāna deklarēto dzīvesvietu
21.   Par samaksas samazināšanu Jurim Švarcam par īpašumā piešķirto zemi Gaigalavas pagastā
22.   Par samaksas samazināšanu Kārlim Začam par īpašumā piešķirto zemi Ilzeskalna pagastā
23.   Par nosaukuma „Riekstkalni 2” apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kaunatas pagastā
24.   Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0323 Vērēmu pagastā
25.   Par adreses precizēšanu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7866 004 0158 Lendžu pagastā
26.   Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0166 Audriņu pagastā
27.   Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7866 004 0166 Lendžu pagastā
28.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0185 zemes robežu precizēšanu Griškānu pagastā
29.   Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 010 0019 un 7888 010 0020 platību precizēšanu Silmalas pagastā
30.   Par nekustamā īpašuma „Putnusalas” zemes vienības platības precizēšanu Ozolaines pagastā
31.   Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.19 Pušas pagastā”
32.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 006 0172 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Pušas pagastā
33.   Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra (protokols Nr.18, 27.§) lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.25 Vērēmu pagastā” 5.punktā
34.   Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra (protokols Nr.18, 27.§) lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.25 Vērēmu pagastā”11.punktā
35.   Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Apolonijai Radiņai uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7896 002 0178 Vērēmu pagastā
36.   Par Olitas Valteres nekustamā īpašuma „Šalkas” sadali Lendžu pagastā
37.   Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Staņislava Kaupera īpašumam „Ozoli” Vērēmu pagastā
38.   Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Nataļjai Irišinai Kaunatas pagastā
39.   Par piekrišanu zemes iegūšanai Umamatas Halipajevas īpašumā Griškānu pagastā
40.   Par piekrišanu zemes iegūšanai Leonīda Virbala īpašumā Griškānu pagastā
41.   Par piekrišanu zemes saglabāšanai SIA „Partners Assets” īpašumā Kaunatas pagastā
42.   Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar garāžu tiesiskajiem valdītājiem Ozolaines pagastā
43.   Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Buli Čornajas pagastā
44.   Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Aleksandru Cvetkovu Čornajas pagastā
45.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Ivana Denisova
46.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Jeļenas Čaikovas
47.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Igora Bogdanova
48.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Konstantīna Popandopulo
49.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Anatolija Pušņakova
50.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Ilgas Plotņikovas
51.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Aleksandra Penkina
52.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Oļega Paršuto
53.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Aiņa Mūrnieka
54.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Ludmilas Mitinas
55.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Vitālija Krištopana
56.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Vladimira Ivanova
57.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Aleksandra Harlamova
58.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Aleksandra Gubko
59.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Mihaila Pušņakova
60.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Pūdži”
61.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Larisas Rižakovas
62.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Dmitrija Rogova
63.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Agras Saknītes
64.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Aigara Sirmā
65.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Jeļenas Smirnovas
66.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Tatjanas Smirnovas
67.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Aleksandra Ševčenko
68.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Vitas Arbidānes
69.   Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no Rafaēla Gabrāna
70.   Par aizņēmuma ņemšanu Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr.2010/0056/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/003 „Rēzeknes novada speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana” vajadzībām
71.   Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Mākoņkalna pagasta ciemā Lipuški” līdzfinansējuma nodrošinājumam
72.   Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projekta Nr.10-01-L32100-000173 „Maltas pagasta sporta zāles siltumtrases izbūve un teritorijas labiekārtošana” vajadzībām
73.   Par atbalstu ERAF projektam „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošana”
74.   Par Anitas Augustovas atzīšanu par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli
75.   Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ievai Kozlovskai Strūžānu pagastā
76.   Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Jekaterinai Kučerovai Strūžānu pagastā
77.   Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Svetlanai Ignatjevai Audriņu pagastā
78.   Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Svetlanai Zasovai Silmalas pagastā
79.   Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Svetlanai Leonovai Strūžānu pagastā
80.   Par mantiskā zaudējumu atlīdzināšanu Aleksandram Gerenovskim
81.   Par Etnosenās kultūras biedrības Baltijas Inglingas kopienas „SVAGA” iesnieguma izskatīšanu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0