Rēzeknes novada domes sēde (15.04.2010)

Publicēts 15.04.2010
1. Par Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” izdošanu
2. Par Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rēzeknes novadā” izdošanu
3. Par Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā” izdošanu
4. Par Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 25 „Grozījumi saistošos noteikumos Nr.2 „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojumu”” izdošanu
5. Par noslēgto Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu, par dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” dāvinājumu saskaņošanu
6. Par pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu
7. Par atkritumu savākšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Stoļerovas pagastā
8. Par atkritumu savākšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Nagļu pagastā
9. Par tarifu apstiprināšanu Strūžānu pagastā
10. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 4.marta lēmumā „Par Rāznas, Kauguru, Idzipoles, Sološnieku, Labvārža, Sedzera, Micānu, Meirānu un Adamovas ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2010.gadam”
11. Par Rēzeknes novada domes 2010.gada 4.marta lēmuma „Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ainu Anastasiju Švagri” atzīšanu par spēku zaudējušu
12. Par Sedzera, Micānu, Meirānu, Umaņu, Pušas, Tiskādu, Pārtovas, Černostes, Ismeru-Žogotu, Pujatu un Viraudas (Mākoņkalna pagasts) ezeru zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai un pašpatēriņa zvejai 2010.gadam
13. Par grozījumiem ūdenstilpes nomas līgumā ar individuālo komersantu „BLOODWORM-T”
14. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar individuālo komersantu „BLOODWORM-T”
15. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Raimondu Šarkovski
16. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu ar Aivaru Bernānu
17. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Edīti Jurču
18. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Valēriju Petrovu
19. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ilonu Začesti
20. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Annu Kozlovu
21. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jevģeniju Čistjakovu
22. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Igoru Cīruli
23. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Dzintaru Igauni
24. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Juri Čistjakovu
25. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Koniševski
26. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vladislavu Ulanu
27. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Boļeslavu Mundu
28. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Afanasjevu
29. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Laimoni Žvīguru
30. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Pāvelu Drozdovu
31. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Sergeju Špeļkovu
32. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Juri Vlasovu
33. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Larionovu
34. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Dreļu
35. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Kuzminski
36. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ivanu Koroļkovu
37. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Artūru Gaveiku
38. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Manefu Bogdanovu
39. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Lavrenu
40. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aivaru Purviņu
41. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Ivanovu
42. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Šmauksteli
43. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vasīliju Isajevu
44. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Grigoriju Zinovjevu
45. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vasilisu Zinovjevu
46. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Georgiju Zinovjevu
47. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vladislavu Štekeli
48. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Limani
49. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aloizu Vigupu
50. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Kahanovu
51. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Feliksu Pujātu
52. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Dairi Dikuļu-Dikaļu
53. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Juri Dikuļu-Dikaļu
54. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Pakalni 2” Mākoņkalna pagastā
55. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Varavīksnes” Rikavas pagastā
56. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Maliena” Pušas pagastā
57. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 7870 003 0552 Maltas pagastā
58. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Uzvara 119” Ozolaines pagastā
59. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Rītausma 85” Ozolaines pagastā
60. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Kūlas” Rikavas pagastā
61. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Laukmalas” Ozolmuižas pagastā
62. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Putniņi 1” Čornajas pagastā
63. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Punduri” Mākoņkalna pagastā
64. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Punduri 2” Mākoņkalna pagastā
65. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Vecmalukšta” Mākoņkalna pagastā
66. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ind.augļu dārzs Nr.38” Ozolaines pagastā
67. Par ziņu anulēšanu par Alinas Jupatovas deklarēto dzīvesvietu
68. Par nosaukuma „Valsts mežš” apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Feimaņu pagastā
69. Par nosaukuma „Valsts mežš” apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaigalavas pagastā
70. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.7 Griškānu pagasts
71. Par grozījumiem Rēzeknes rajona Feimaņu pagasta padomes 2007.gada 26.novembra lēmumā „Par zemes jautājumiem”
72. Par Rēzeknes rajona Griškānu pagasta padomes 2007.gada 26.novembra lēmuma sēdes protokols Nr.1 „Par zemes pastāvīgā lietotāja pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanu” 16.1.25. punkta atzīšanu par spēku zaudējušu
73. Par 2007.gada 31.oktobra zemes nomas līguma Nr.23 laušanu ar Jeļenu Kulikovsku, Jevgeņiju Laizānu, Aleksandru Laizānu Griškānu pagastā
74. Par 2007.gada 21.novembra zemes nomas līguma laušanu ar Klavdiju Kopilovu Čornajas pagastā
75. Par Ivana Sorokina zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0361 Mākoņkalna pagastā
76. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 002 0095 zemes robežu precizēšanu Nautrēnu pagastā
77. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 0200, 7862 002 0201 platības precizēšanu Kaunatas pagastā
78. Par Intas Korklinieces un Adolfa Namsona lietošanā piešķirtās zemes vienības sadali, zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ieskaitīšanu zemes rezerves fondā Nautrēnu pagastā
79. Par nekustamā īpašuma „Vīzijas” sadali Čornajas pagastā
80. Par nekustamā īpašuma „Vecās dzirnas” sadali Bērzgales pagastā
81. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamajam īpašumam „Saulgozītes” sadalei Vērēmu pagastā
82. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamajam īpašumam „Vīgriezes” sadalei Vērēmu pagastā
83. Par atteikumu izsniegt ielu tirdzniecības atļauju Tatjanai Golubevai
84. Par līguma par medību platības izmantošanu noslēgšanu ar mednieku biedrību „Āpši”
85. Par īres līguma noslēgšanu ar Veru Grozni Strūžānu pagastā
86. Par aizņēmuma ņemšanu ELAF pasākuma “Pagasta autoceļa Nr.3 Leški – Škinči posma 0,000-3,200 km rekonstrukcija” īstenošanai
87. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Maltas 2.vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošanai
88. Par piedalīšanos atklāta projektu konkursā „Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai pielāgošana pašvaldībās”
89. Par Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesas locekles Mārītes Brokas atbrīvošanu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0