Rēzeknes novada domes sēde (1.10.2020.)

Publicēts 28.09.2020

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma gala redakcijas un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu

2. Par ciema statusa piešķiršanu apdzīvotām vietām Greiškāni, Lielie Dreizi, Jaunie Čači un Pleikšņi

3. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

4. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā (kultūras piemineklis), telpu nomas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu

5. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā “Lūznavas muižas komplekss”

6. Par Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.marta lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībā “Ūdens tūrisma attīstības centrs “Bāka” Gaigalavas pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu

7. Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Feimaņu pagastā

8. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu Lūznavas pagastā

9. Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Maltas pagastā

10. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu Silmalas pagastā

11. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0069 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli

12. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0280 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta ēka” Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu

14. Par nekustamā īpašuma “Cerība” Mākoņkalna pagastā daļas telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

15. Par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

16. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

17. Par nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni 272” Griškānu pagastā nodošanu atsavināšanai I.C.

18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Kalna ielā 5, Ilzeskalna pagastā, nodošanu atsavināšanai T.P.

19. Par nekustamā īpašuma „Kalna varavīksne” Ilzeskalna pagastā nosacītās cenas noteikšanu

20. Par nekustamā īpašuma „Paegles” Kantinieku pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

21. Par nekustamā īpašuma „Drabiņas” Kantinieku pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

22. Par nekustamā īpašuma „Avotu zeme” Sakstagala pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Miera ielā 9, Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

24. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7856 001 0410, 7856 001 0707 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšanu Griškānu pagastā

25. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 003 0150, 7862 012 0105, 7862 008 0136, 7862 010 0134 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Kaunatas pagastā

26. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1054 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ozolaines pagastā

27. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.8 Ilzeskalna pagastā

28. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.20 Rikavas pagastā

29. Par samaksas samazināšanu R.Š. par īpašumā piešķirto zemi Gaigalavas pagastā

30. Par samaksas samazināšanu P.M. par īpašumā piešķirto zemi Ilzeskalna pagastā

31. Par samaksas samazināšanu R.S. par īpašumā piešķirto zemi Lūznavas pagastā

32. Par samaksas samazināšanu F.I. par īpašumā piešķirto zemi Maltas pagastā

33. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

34. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

35. Par projekta “Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē 2021. -2025.g” apstiprināšanu dalībai Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā programmas projektu konkursā

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0