Rēzeknes novada domes sēde (07.11.2013)

Publicēts 04.11.2013
Darba kārtībā:
 1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.13, Rāznas iela 24, Kaunata, Kaunatas pagastā, ar kadastra Nr.7862 900 0098 nosacītās cenas noteikšanu
 2. Par nekustamā īpašuma „Skaistkalnes 1” ar kadastra Nr.7882 005 0211 nosacītās cenas noteikšanu
 3. Par piekrišanu dzīvokļa īpašuma iegūšanai Anatolija Moisejeva īpašumā Stružānu pagastā
 4. Par piekrišanu zemes iegūšanai Fazlitdina Ibragimova īpašumā Feimaņu pagastā
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”SVEDOVKI”
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”DANIELA”
 7. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6874 004 0019, 6874 004 0020 Nautrēnu pagastā
 8. Par Borisa Derbakova zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0378 Griškānu pagastā
 9. Par grozījumiem Rikavas pagasta padomes 2009.gada 10.marta lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu ”
 10. Par zemes vienības statusa un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7872 006 0182  Mākoņkalna pagastā
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Kazdojas Černajas un Mirimejas Vinčugovas nekustamam īpašumam „Taro” Sakstagala pagastā
 12. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0106 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ingaru Spruktu Čornajas pagastā
 13. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0053 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ingaru Spruktu Čornajas pagastā
 14. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0798 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vadimu Čuhnovu Griškānu pagastā
 15. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0042 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Gaļinu Oboleviču Griškānu pagastā
 16. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0378 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību „Pīlodži” Griškānu pagastā
 17. Par pašvaldībai piekritīgās divas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0328 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Antoņinu Šveidu Griškānu pagastā
 18. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 78580050300 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Regīnu Romanovsku Ilzeskalna pagastā
 19. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0269 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Tatjanu Rastopčinu Kantinieku pagastā
 20. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Neoņilu Čekmarjovu Mākoņkalna pagastā
 21. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Jančenko Mākoņkalna pagastā
 22. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Solomeju Rukmani Mākoņkalna pagastā
 23. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dzintru Zaharovu Mākoņkalna pagastā
 24. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0145 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Arni Zīmeli Nautrēnu pagastā
 25. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0138, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jevgēniju Červjakovu Silmalas pagastā
 26.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0205 un zemes vienības 7888 003 0161 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mihailu Varlamovu  Silmalas pagastā
 27. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0343 8003 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Karacejevu Stoļerovas pagastā
 28. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0193 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dmitriju Griščenko Stružānu pagastā
 29.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0178 daļas iznomāšanu, zemes nomas līgumu noslēgšanu ar Valēriju Nesterovu Stružānu pagastā
 30. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0178 daļas iznomāšanu, zemes nomas līgumu noslēgšanu ar Ziedoni Sarmuli Stružānu pagastā
 31. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0335 daļas iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar Alekseju Boldovu Vērēmu pagastā
 32. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0353 daļas iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar Svetlanu Rogozovu Vērēmu pagastā
 33. Par 2009.gada 26.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.36. grozīšanu ar Mariju Rancāni Strūžānu pagastā
 34. Par 2012.gada 23.aprīļa zemes nomas līguma Nr.49 grozīšanu ar Andri Pujatu Ilzeskalna pagastā
 35. Par grozījumiem 2011.gada 7.septembra zemes nomas līgumā Nr.26 ar Veroniku Uļjāni Ilzeskalna pagastā
 36. Par 2009.gada 26.jūnija zemes nomas līguma Nr.87. grozīšanu ar Juri Babrovu Kantinieku pagastā
 37. Par 2008.gada 22.oktobra zemes nomas līguma pagarināšanu ar Deonisiju Novikovu Čornajas pagastā
 38. Par 2008.gada 22.oktobra zemes nomas līguma pagarināšanu ar Fjodoru Novikovu Čornajas pagastā
 39. Par 2011.gada 20.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.6-1/20 laušanu ar Pēteri Svikli Nautrēnu pagastā
 40. Par 2009.gada 27.jūnija lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma izbeigšanu ar Arseniju Seņkovu Rikavas pagastā
 41. Par 2007.gada 19.septembra zemes nomas līguma Nr.3 laušanu ar Maksimu Lisovu Silmalas pagastā
 42. Par 2012.gada 14.maija zemes nomas līguma Nr.6-2/73 8-8.1/1703 laušanu ar Mārīti Kirilko Stružānu pagastā
 43. Par 2008.gada 30.decembra zemes nomas līguma laušanu ar Broņislavu Leitānu Stružānu pagastā
 1. Par Elizabetes Upes nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
 2. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Sergeja Afanasjeva
 3. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Andreja Avotiņa
 4. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Arvīda Čeirāna
 5. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Veltas Drules
 6. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Mārtiņa Druļa
 7. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Modra Ellera
 8. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Kārļa Gribovska
 9. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Aleksandra Pahomova
 10. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Elizabetes Viļumas
 11. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Z/S „Dagris”
 12. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no SIA „DiNik A”
 13. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Natālijai Dukulei Bērzgales pagastā
 14. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Larisai Kukuškinai Stružānu pagastā
 15. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Jekaterinai Garionei Stružānu pagastā
 16. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Anželai Agafonovai Stružānu pagastā
 17. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Annai Černuškinai Stružānu pagastā
 18. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Juri Dimperu Pušas pagastā
 19. Par īres līguma pārslēgšanu ar Leontīnu Razgali Gaigalavas pagastā
 20. Par Jeļenas Filatovas Feimaņu pagastā izslēgšanu no pirmās kārtas palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā
 21. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
 22. Par finansiāla atbalsta sniegšanu Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fondam „Sibīrijas bērni” grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanai un izdošanai krievu valodā un dokumentālās filmas „Kur palika tēvi?” veidošanai
 23. Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 6.septembra lēmuma „Par atbalstu dalībai projektā „Rēzeknes novada pašvaldības ēku infrastruktūras attīstība” atzīšanu par spēkā zaudējušu
 24. Par atbalstu dalībai projektā „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība”
 25. Par atbalstu Mākoņkalna pagasta pārvaldes projektam „Aktīvā parka „Lielā Zive – Mazo Zivi ….” izveide”
 26. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.9 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā 2014.gadā” precizēšanu
 27. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.12 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” precizēšanu
 28. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.13 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem”” precizēšanu
 29. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.14 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”” ‘precizēšanu
 30. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.19 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.94 „Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”” precizēšanu
 31. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.21 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.3 „Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” precizēšanu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0