Rēzeknes novada domes sēde (07.10.2010)

Publicēts 07.10.2010
Darba kārtībā:
Par Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda padomes izveidošanu
Par galvojuma sniegšanu SIA „Viļānu slimnīca” ERAF projekta „Viļānu slimnīcas infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot slimnīcas pārprofilēšanu no stacionāro uz ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu” īstenošanai
Par ēdināšanas pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu darbiniekiem Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs
Par nedzīvojamo telpu nomas un dzīvojamo telpu īres maksas, transportlīdzekļu nomas maksas un citu pakalpojumu apstiprināšanu Maltas pagastā
Par Maltas mūzikas skolas bērnu vecāku maksas noteikšanu 2010./2011. mācību gadā
Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2010.gadam
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Manetu Anševicu
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ind. augļu dārzs 5(2-74)” ar kadastra numuru 7876 001 0080 Ozolaines pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Čači” Griškānu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Fjodors” Griškānu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Niedrājs” Rikavas pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Maruščenko mājas” Griškānu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Velte” Stoļerovas pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Egles” Silmalas pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Jaunā Košeļeva” Griškānu pagastā
Par ziņu anulēšanu Anatolija Traškova deklarēto dzīvesvietu
Par ziņu anulēšanu Diānas Akutjonokas deklarēto dzīvesvietu
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7854 005 0204 001 Gaigalavas pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7854 007 0162 Gaigalavas pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Strautiņi” Dricānu pagastā
Par adreses piešķiršanu ēkai ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0142 002 Vērēmu pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2481 019 Ozolaines pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Līpa” Griškānu pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamiem īpašumiem ar kadastra numuriem 7856 001 0267 010, 7856 001 0267 011, 7856 001 0267 019 Griškānu pagastā
Par adreses piešķiršanu ēkai ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0243 004 Vērēmu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 18.marta lēmumā „Par nosaukumu apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijām STA – 3036, STA – 3359 Pušas pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 18.marta lēmumā „Par nosaukumu apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijām STA – 3120, STA – 3076, STA – 3089 Kaunatas pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 18.marta lēmumā „Par nosaukumu apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijām STA – 3215, STA – 3222, STA – 3343 Griškānu pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 18.marta lēmumā „Par nosaukumu apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijām STA – 3324, STA – 3212, STA – 3335 Maltas pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 18.marta lēmumā „Par nosaukumu apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijām SP – 204, STA – 5028, STA – 5055 Sakstagala pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 18.marta lēmumā „Par nosaukumu apstiprināšanu un adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijām STA – 3126, STA – 3080, STA – 3332, STA – 3307 Ozolaines pagastā”
Par Ivetas Andžānes zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 011 0037 Silmalas pagastā
Par Daces Kukares un Andra Kukara zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7862 001 0265, 7862 001 0402 un zemes nomas līguma noslēgšanu Kaunatas pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 19.augusta lēmumā „Par Annas Kušneres zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7894 002 0054, 7894 002 0055 Strūžānu pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 006 0115 platības precizēšanu Pušas pagastā
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0231 Kantinieku pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Ilzeskalna pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Nautrēnu pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu rezerves zemes fondā ieskaitītajām zemes vienībām Rikavas pagastā
Par Rēzeknes rajona Stoļerovas pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmuma „Par lauku apvidus zemes piekritību Stoļerovas pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 3.1.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu
Par Georgija Boļšakova nekustamā īpašuma „Līpa” sadali Čornajas pagastā
Par Solvitas Kučeres nekustamā īpašuma „Mārpuķītes” sadali Čornajas pagastā
Par Savina Dimitrijeva zemes lietojuma „Saltupe” sadali Silmalas pagastā
Par nekustamā īpašuma „Rītupe” ar kadastra numuru 7844 004 0021 sadali Bērzgales pagastā
Par papildinājumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 15.aprīļa lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Vīzijas” ar kadastra numuru 7846 004 0402 sadali Čornajas pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 15.jūlija lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Staņislava Kaupera īpašumam „Ozoli” Vērēmu pagastā”
Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Annai Āboliņai Maltas pagastā
Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Emeritai Timofejevai Sakstagala pagastā
Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Jekaterinai Jeršovai Ozolaines pagastā
Par nekustamā īpašuma „Borisovka” ar kadastra Nr.7844 002 0191 nosacītās cenas noteikšanu
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 5.augusta lēmumā „Par nekustamā īpašuma „c.Vilkakrogs” ar kadastra Nr.7862 001 0382 nosacītās cenas apstiprināšanu”
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Ivanovsku Pušas pagastā
Par 2009.gada 2.aprīļa zemes nomas līguma Nr.77 grozīšanu ar Andri Grišuli Ilzeskalna pagastā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Jāņa Bozoviča
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Staņislava Ceiruļa
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Daiņa Butlera
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Vasīlija Cibulina
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Pjotra Cvetkova
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Antona Elkšņa
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Vijas Gabrānes
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Gaļinas Dzergačas
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Viļa Džuļa
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Antona Gaigola
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Dzintras Gilneres
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Pētera Gleizdāna
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Mārītes Gailītes
Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Lindai Klimanei Kaunatas pagastā
Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Inesei Boļšijai Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Jūlijam Krūmiņam Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Antonam Ignatjevam Kaunatas pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Kristīnei Pumpurei Strūžānu pagastā
Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (neatliekami steidzamās palīdzības kārtībā)
Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (neatliekami steidzamās palīdzības kārtībā)
Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Vilhelmīnu Gļaudu Strūžānu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Vējīši” Nautrēnu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Klētnieki” Nautrēnu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ābelīte” Sakstagala pagastā
Par komisijas izveidošanu jautājumu izskatīšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Par lēmumu par nomas objektu – telpu – nodošanu nomā pieņemšanas tiesību nodošanu attiecīgo Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem
Par vienošanās slēgšanu LEADER programmas ietvaros
Par apmaksātā papildatvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0