Rēzeknes novada domes sēde (07.07.2011.)

Publicēts 07.07.2011
Darba kārtībā:
1. Par atļauju Līvijai Plavinskai savienot amatus
2. Par autobusa pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Ozolaines pagastā
3. Par Birutas Gailumas nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
4. Par kustamās mantas – automašīnas VW CARAVELLE pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
5. Par nekustamā īpašuma „Centrs 1” ar kadastra Nr.7896 005 0021 nosacītās cenas noteikšanu
6. Par valsts nekustamā īpašuma „Lidlauks Rēzekne” nodošanu bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldībai
7. Par piekrišanu dzīvokļa īpašuma iegūšanai Irinas Karpovičas (Iryna Karpovich) īpašumā Maltas pagastā
8. Par piekrišanu dzīvokļa īpašuma iegūšanai Andreja Baunova, Veras Baunovas un Jūlijas Baunovas īpašumā Nagļu pagastā
9. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0219 platības precizēšanu Audriņu pagastā
10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0242 platības precizēšanu Gaigalavas pagastā
11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 003 0029 platības precizēšanu Kantinieku pagastā
12. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6874 002 0061 un 6874 002 0062 zemes robežu precizēšanu Nautrēnu pagastā
13. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 19.maija lēmumā „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7876 004 0112, 7876 004 0076 Ozolaines pagastā”
14. Par Tatjanas Silanžes zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0229Lūznavas pagastā
15. Par Raisas Kuprijanovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0303 Lūznavas pagastā
16. Par  Zojas Goršanovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0087 Lūznavas pagastā
17. Par Jāzepa Beļaka zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7868 006 0040, 7868 006 0064, 7868 006 0299 Lūznavas pagastā
18. Par Jura Kosakovska zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0235 Lūznavas pagastā
19. Par Fjodora Razumejeva zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7868 005 0236, 7868 005 0233 Lūznavas pagastā
20. Par Jekaterinas Šubinas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0303 un 7868 002 0372 Lūznavas pagastā
21. Par Jevgēnija Babra zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0166 Lūznavas pagastā
22. Par Nikodima Puksta zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0076 Bērzgales pagastā
23. Par Jāņa Roberta Jerumāna zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6874 004 0095 Nautrēnu pagastā
24. Par Leona Dundura zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0100 Bērzgales pagastā
25. Par Feodoras Gailišas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0221 Lūznavas pagastā
26. Par Lidijas Smirnovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0287 Lūznavas pagastā
27. Par Ludmilas Romanovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0223 Lūznavas pagastā
28. Par Janīnas Cvetkovas un Pētera Cvetkova zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 005 0220 Lūznavas pagastā
29. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Audriņu pagastā
30. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Rikavas pagastā
31. Par grozījumiem Stoļerovas pagasta padomes 2009.gada 30.janvāra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Stoļerovas pagasta zemes lietotājiem”
32. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 002 0099, 7896 007 0178, 7896 002 0139, 7896 002 0182 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Vērēmu pagastā
33. Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolaines pagastā
34. Par Vitolda Kudura nekustamā īpašuma „Ceriņi” sadali Feimaņu pagastā
35. Par Oskara Pūres nekustamā īpašuma „ Sējēji” sadali Čornajas pagastā
36. Par Ādama Reidzāna nekustamā īpašuma „Vāveres” sadali Pušas pagastā
37. Par Antona Šveda nekustamā īpašuma „Silamala” sadali Nagļu pagastā
38. Par Valda Bikovska nekustamā īpašuma „Sigajevi” sadali Ozolmuižas pagastā
39. Par Jāņa Gžibovska nekustamā īpašuma „Ilmārs” sadali Mākoņkalna pagastā
40. Par zemes lietojuma „Skudras” ar kadastra numuru 7844 002 0200 sadali Bērzgales pagastā
41. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 5.maija lēmumā „Par Daiņa Čudara nekustamā īpašuma ”Bērziņsala” sadali „Kaunatas pagastā
42. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Ēvalda Melņa nekustamā īpašuma „Atmodas” sadalīšanai Nautrēnu pagastā
43. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Satiksmes ministrijas nekustamā īpašuma „V 599” sadalīšanai Mākoņkalna pagastā
44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Aplociņi” Nautrēnu pagastā
45. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Gulbji” Feimaņu pagastā
46. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0112 iznomāšanu Anastasijai Iļjinai Stoļerovas pagastā
47. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0085 iznomāšanu Vjačeslavam Arzamascevam Sakstagala pagastā
48. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 006 0590 iznomāšanu Aivaram Sarkanam Sakstagala pagastā
49. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0051 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Lomakinu Lūznavas pagastā
50. Par pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemesgabalu ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0196, 7896 004 0370  iznomāšanu Irinai Boldovai Vērēmu pagastā
51. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0235 un rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0285 iznomāšanu Oksanai Šarikovai Rikavas pagastā
52. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0327  iznomāšanu Nataļjai Smuļovai Griškānu pagastā
53. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0213 iznomāšanu Anastasijai Melnei Nautrēnu pagastā
54. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0167 iznomāšanu Nadeždai Pavlovskai Čornajas pagastā
55. Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0412 iznomāšanu Svetlanai Čertovai Vērēmu pagastā
56. Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0314 iznomāšanu Anastasijai Melnei Vērēmu pagastā
57. Par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0341 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ainu Vuli Dricānu pagastā
58. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7846 003 0265, 7846 003 0297, 7846 002 0016, 7846 002 0070 iznomāšanu Jāzepam Buļam Čornajas pagastā
59. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0167 iznomāšanu Sarmītei Strogonovai Rikavas pagastā
60. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 003 0178 iznomāšanu Andrim Mikažānam Ozolmuižas pagastā
61. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 006 0088 iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Eisaku Gaigalavas pagastā
62. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0303  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Raisu Kuprijanovu Lūznavas pagastā
63. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 005 0104 iznomāšanu Zinaīdai Persai Feimaņu pagastā
64. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0236 iznomāšanu Zitai Madžulei Rikavas pagastā
65. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0541 iznomāšanu Annai Madžulei Rikavas pagastā
66. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0280 iznomāšanu Anatolijam Kuzņecovam Rikavas pagastā
67. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 005 0220 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Janīnu Cvetkovu Lūznavas pagastā
68. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0284 iznomāšanu Jāzepam Buļam Čornajas pagastā
69. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0148, 7888 015 0149, 7888 015 0309 iznomāšanu Medofijam Černobrovam Silmalas pagastā
70. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0287 iznomāšanu Lidijai Smirnovai Lūznavas pagastā
71. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 002 0049, 7850 002 0048 iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar Voldemāru Silagaili Dricānu pagastā
72. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0397 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Irēnu Strodi Dricānu pagastā
73.  Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0148 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Strelkovu Lūznavas pagastā
74. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 006 0142, 7868 006 0143, 7868 006 0144 iznomāšanu Vitoldam Matčukam Lūznavas pagastā
75. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0166  iznomāšanu Jevgēnijam Babrim Lūznavas pagastā
76. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0303 un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 7876 002 0372 iznomāšanu, zemes nomas līduma noslēgšanu ar Jekaterinu Šubinu Lūznavas pagastā
77. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 006 0064, 7868 006 0299 un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0040 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ainu Lempu Lūznavas pagastā
78. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0228 iznomāšanu Jeļenai Cvetkovai Lūznavas pagastā
79. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0221 iznomāšanu Feodorai Gailišai Lūznavas pagastā
80. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0132 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Arvīdu Volku Gaigalavas pagastā
81. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0196 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Skaidrīti Klimani Gaigalavas pagastā
82. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 007 0425 un 7854 006 0133 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Zinaīdu Eisaku Gaigalavas pagastā
83. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0184 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Inetu Madžuli Gaigalavas pagastā
84. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  7854 008 0194, 7854 007 0400, 7854 008 0195 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Līgu Zabalujevu Gaigalavas pagastā
85. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 009 0263 un 7854 009 0131 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nelliju Ziemeli Gaigalavas pagastā
86. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0522 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Birutu Krusti Gaigalavas pagastā
87. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 009 0252 un 7854 009 0194 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Rutu Baltužu Gaigalavas pagastā
88. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0238 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Kūčinu Gaigalavas pagastā
89. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0079 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar z/s „Līdumi” Gaigalavas pagastā
90. Par 2009.gada 2.februāra zemes nomas līguma nr.63 grozīšanu ar Albertu Ķepuri Lūznavas pagastā
91. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Arvīda Anževa
92. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA FORESTS-1
93. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Daci Ežmali Strūžānu pagastā
94. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Snežanu Ļvovu Strūžānu pagastā
95. Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu ar Aleksandru Butleru Pušas pagastā
96. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam
97. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 17.marta lēmumā „Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” Maltas pagastā realizācijai”
98. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 17.marta lēmumā „Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” Kaunatas pagastā realizācijai”
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0