Rēzeknes novada domes sēde (07.06.2012)

Publicēts 07.06.2012
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 7.jūnija saistošo noteikumu Nr.81 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā” izdošanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu
Par grozījumiem Dricānu vidusskolas nolikumā
Par grozījumiem Rēznas pamatskolas nolikumā
Par vasaras darba grafika apstiprināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs
Par kustamās mantas – AUDI 100 izsoles atzīšanu par nenotikušu
Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Tatjanai Stūrei Ozolmuižas pagastā
Par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Dricānu pagastā
Par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Lūznavas pagastā
Par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Maltas pagastā
Par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Silmalas pagastā
Par kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Kaunatas pagastā
Par Tatjanas Titovas nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Par Annas Strankales nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu biedrībai „JAUNAIS DINAMIETIS”
Par Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2012.gadam
Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0063 Audriņu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0303 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ilzeskalna pagastā
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ozolmuiža” Ozolmuižas pagastā
20. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0063 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Zinaidu Babahinu Audriņu pagastā
21. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7842 002 0276 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Studenu Audriņu pagastā
22. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0154 iznomāšanu Vilim Skutānam Čornajas pagastā
23. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 007 0392 un 7854 007 0393 iznomāšanu Mārtiņam Armuškam Gaigalavas pagastā
24. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 007 0358 un 7854 007 0221 iznomāšanu Aigaram Barinovam Gaigalavas pagastā
25. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0264 iznomāšanu Valdim Stankam Gaigalavas pagastā
26. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0419 iznomāšanu Voldemāram Borgam Griškānu pagastā
27. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0185 daļas iznomāšanu Mārim Balteram Kantinieku pagastā
28. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0185 daļas iznomāšanu Donatai Maļkevičai Kantinieku pagastā
29. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 003 0180 iznomāšanu Irinai Ričkovai Kantinieku pagastā
30. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Upmaļi 1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0130 daļas iznomāšanu Annai Tutānei Kantinieku pagastā
31. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0247 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Ināru Zolovu Lendžu pagastā
32. Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētas zemes vienības 7868 001 0440 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Traškovu Lūznavas pagastā
33. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0206 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Teodoru Ušpeli Lūznavas pagastā
34. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ināru Bogdanovu uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 008 0123 Maltas pagastā
35. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Gribustu uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7870 001 0125 Maltas pagastā
36. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Romuli uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1229 Maltas pagastā
37. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jeļenu Siniju uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1223 Maltas pagastā
38. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mihailu Tarasovu uz pašvaldības piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1369 Maltas pagastā
39. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0186 iznomāšanu Jānim Višķeram Maltas pagastā
40. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Elvīru Strodi uz pašvaldības piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7872 007 0114 Mākoņkalna pagastā
41. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Vladislavam Zundam un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 007 0126 iznomāšanu Antoņinai Zundai Mākoņkalna pagastā
42. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 005 0315 iznomāšanu Annai Čigonei Nautrēnu pagastā
43. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0295 iznomāšanu Sergejam Blinovam Ozolaines pagastā
44. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1136 iznomāšanu Inai Gilei Ozolaines pagastā
45. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0679 iznomāšanu Vladimiram Gedušam Ozolaines pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 002 0124 iznomāšanu Sandrim Paplavskim Rikavas pagastā
47. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0305 iznomāšanu Annai Zavjalovai Rikavas pagastā
48. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0106 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Aleksandru Plešanovu Strūžānu pagastā
49. Par rezerves zemes fonda zemes, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0035 iznomāšanu Jānim Buļam Čornajas pagastā
50. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 78540050338, 7854 005 0099 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Vabali Gaigalavas pagastā
51. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0273, 7868 004 0241 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Kosakovski Lūznavas pagastā
52. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0201 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Leončiku Lūznavas pagastā
53. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0185 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Irinu Volkovu Lūznavas pagastā
54. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu Stoļerovas pagastā
55. Par grozījumiem 2011.gada 20.jūnija zemes nomas līgumā Nr. 148 ar Vladimiru Andrejevu Audriņu pagastā
56. Par grozījumiem 2012.gada 21.marta zemes nomas līgumā ar Jefremu Cepcovu Čornajas pagastā
57. Par grozījumiem 2010.gada 9.augusta lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumā ar Aleksandru Cvetkovu Čornajas pagastā
58. Par grozījumiem 2009.gada 25.jūnija lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumā ar Viktoru Gvozdevu Čornajas pagastā
59. Par 2011.gada 20.decembra zemes nomas līguma Nr.8-8.1/1793 grozīšanu ar Jāni Zuti Gaigalavas pagastā
60. Par 2009.gada 19.marta zemes nomas līguma Nr.66 grozīšanu ar Broņislavu Gailumi Ilzeskalna pagastā
61. Par 2012.gada 1.marta zemes nomas līguma laušanu ar Tatjanu Buli Čornajas pagastā
62. Par 2009.gada 27.augusta zemes nomas līguma Nr.24 laušanu ar Vitāliju Smirnovu Mākoņkalna pagastā
63. Par 2007.gada 22.oktobra zemes nomas līguma Nr. 80 laušanu ar Anatoliju Samuilovu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0138 Maltas pagastā
64. Par 2006.gada 16.augusta zemes nomas līguma Nr. 10 laušanu ar Irinu Bārtuli uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1229 Maltas pagastā
65. Par 2009.gada 19.februāra zemes nomas līguma Nr.3 laušanu ar Ivanu Semjonovu uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1223 Maltas pagastā
66. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 3.maija lēmumā „Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7852 005 0022, 7852 007 0069, 7852 007 0101, 7852 007 0179, 7852 007 0325 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Genādiju Gorinu Feimaņu pagastā”
67. Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.aprīļa lēmuma „Par rezerves fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 004 0112, 7860 004 0113 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Lauki” Kantinieku pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un dzīvokļa izīrēšanu Jeļenai Popovai Strūžānu pagastā
Par atbalstu dalībai projektā „Street Soccer Bridges over the Oder” („Ielu futbola tilti pāri Oderai”)
Par finansējuma piešķiršanu fondam „Nāc līdzās!”
Par cirsmas Rēzeknes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7870 009 0104 izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Saules iela 1, Škeņeva,  Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā – izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par kustamas mantas – automašīnas Audi A6 izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par atbalstu dalībai projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 17.maija lēmumā „Par finansējuma piešķiršanu Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajai administrācijai”
Par atbalstu dalībai projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni” Kaunatas pagastā
Par atbalstu dalībai projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni” Nautrēnu pagastā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0