Rēzeknes novada domes sēde (07.04.2011.)

Publicēts 07.04.2011
Darba kārtībā:
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Tehnoloģiju pāreja no fosīlijiem uz atjaunojamiem energoresursiem Tiskādu vidusskolas ēkā” Silmalas pagastā realizācijai
Par Rēzeknes novada himnas konkursa nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Strūžānu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Par grozījumiem Rēzeknes novada Ozolaines un Gaigalavas bāriņtiesu nolikumos
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 15.oktobra lēmumā „Par amatalgu apstiprināšanu Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētājiem, priekšsēdētaju vietniekiem, locekļiem un sekretāriem” pielikumā
Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesu pakalpojumiem
Par grozījumiem Juridiskās un lietvedības nodaļas nolikumā
Par papildinājumiem Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas nolikumā
Par papildinājumiem Informācijas tehnoloģiju pašvaldības kompetences centra nolikumā
Par papildinājumiem Izglītības pārvaldes nolikumā
Par papildinājumiem Kultūras nodaļas nolikumā
Par papildinājumiem Attīstības plānošanas nodaļas nolikumā
Par papildinājumiem Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas nolikumā
Par atļauju Elvīrai Pizānei un Imantam Skudram savienot amatus
Par transportlīdzekļu nomas maksas, telpu īres maksas un citu pakalpojumu maksas apstiprināšanu Audriņu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 5.augusta lēmuma „Par pirmsskolas bērnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” pielikumā
Par Adamovas, Černostes un Tiskādu ezeru zivju tīklu un Feimaņu ezeru zivju murdu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2011.gadam
Par Stogoršņu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Viesturu Seržantu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aloīdu Ikaunieci
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Andri Andinu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vladislavu Štekeli
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vitāliju Rasčevski
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vasīliju Ovsjankinu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Hariju Krauli
Par nosaukuma „Silaines M” apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7886 003 0023 Sakstagala pagastā
Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7886 002 0322 Sakstagala pagastā
Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7856 004 0030 Griškānu pagastā
Par adreses „Bērzu pussala” piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0058 Lūznavas pagastā
Par adreses „Avotiņi” piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0130 Pušas pagastā
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0426 Vērēmu pagastā
Par adreses „Vabolītes” piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0359 Lūznavas pagastā
Par   adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0352 Vērēmu pagastā
Par adreses piešķiršanu „Rozes nams” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7870 005 0060 Maltas pagastā
Par adreses piešķiršanu jaunbūvei uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 006 0053 Dricānu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0211 platības precizēšanu Sakstagala pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 008 0488 un 7872 008 0002 zemes robežu un platības precizēšanu Mākoņkalna pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7856 003 0708 Griškānu pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7852 009 0015 Feimaņu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām, kurām līdz 2008.gada 1.septembrim veikta priekšapmaksa par izpērkamo zemi un zemes robežu plāns reģistrācijai iesniegts pēc 2009.gada 31.augusta un līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu” Ozolaines pagastā
Par Vitālija Stalidzāna zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0291. 7894 002 0292 Strūžānu pagastā
Par Nadeždas Jegorovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0345 Strūžānu pagastā
Par Lianellas Balabinas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0295 Strūžānu pagastā
Ivana Feklistovazemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0325 Strūžānu pagastā
Par Lūcijas Slavinskas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0255 Strūžānu pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 002 0071,7872 002 0073,7872 002 014, 7872 010 0048 piekritību pašvaldībai Mākoņkalna pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 003 0376, 7886 003 0403, 7886 001 0046, 7886 001 0084, 7886 001 0149, 7886 002 0145, 7886 004 0055, 7886 003 0110, 7886 003 0111, 7886 005 0174, 7886 005 0178  piekritību pašvaldībai Sakstagala pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 006 0395, 7858 004 0126, 7858 004 0125 piekritību pašvaldībai Ilzeskalna pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6874 002 0041, 6874 002 0042 ieskaitīšanu Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs Nautrēnu pagastā
Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Stoļerovas pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7892 002 0109, 7892 002 0298,7892 002 0316, 7892 004 0109,7892 005 0187 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Stoļerovas pagastā
Par Rēzeknes rajona Audriņu pagasta padomes 2009.gada 27.janvāra lēmuma „Par zemes jautājumu iesniegumu izskatīšanu” 4.punkta 4.4.apakšpunkta atzīšanu par spēku zaudējušu
Par Nikolaja Čakša nekustamā īpašuma „Zarečje” sadali Kaunatas pagastā
Par Alekseja Sjatkina nekustamā īpašuma „Gabrovo” sadali Ozolaines pagastā
Par Ivana Finogejeva nekustamā īpašuma „Jaunie irbenāji” sadali Vērēmu pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Vizbules” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 002 0196 sadalīšanai Vērēmu pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Arvīda Kapača nekustamā īpašuma „Aplociņi” sadalīšanai Nautrēnu pagastā
Par papildinājumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 17.februāra lēmumā „Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Viktora Korziņina nekustamā īpašuma „Lejmājas” sadalīšanai Silmalas pagastā”
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Sujetinas mājas” Griškānu pagastā
Par piekrišanu zemes iegūšanai Airata Khabibova (Habibova) īpašumā Feimaņu pagastā
Par piekrišanu zemes iegūšanai Vitālija Krivošeja īpašumā Griškānu pagastā
Par atteikumu zemes iegūšanai Vadima Boldireva īpašumā Feimaņu pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Lasenbergu Lūznavas pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Ivanovski Pušas pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Stefanu Spridzānu Pušas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0478 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SPRŪŽEVA M” Griškānu pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu Bernardai Šmaukstelei Maltas pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu Ivanam Feklistovam Strūžānu pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu Vitālijam Stalīdzānam Strūžānu pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu Nadeždai Jegorovai Strūžānu pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu Oksijanam GogolevamAudriņu pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu Lianellai Balabinai Strūžānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2629 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Svetlanu Miņinu Ozolaines pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu Aleksandram Žukovam Audriņu pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala iznomāšanu Svetlanu Kivko Audriņu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7876 001 2164 un 7876 001 2165 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sergeju Makarenkovu Ozolaines pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0264 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Tarakanovu Ozolaines pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 002 0014 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību „Mežlejas lauks” Nautrēnu pagastā
Par 2008.gada 09.jūnija zemes nomas līguma Nr.22 laušanu ar Mariju Strelkovu Maltas pagastā
Par 2007.gada 7.oktobra zemes nomas līguma Nr115 laušanu ar Jefrosimu Smirnovu Maltas pagastā
Par 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līguma Nr.114 laušanu ar Jefimu Petakovu Audriņu pagastā
Par 2009.gada 25.augusta zemes nomas līguma Nr.24 laušanu ar Ainu Bogdanovu Mākoņkalna pagastā
Par 2005.gada 10.marta zemes nomas līguma Nr.4 laušanu ar Helēnu Turlaju Maltas pagastā
Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Tatjanai Ostafijai Silmalas pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Vasīlijam Kuprijanovam Maltas pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ingai Volkovai Nagļu pagastā
Par grozījumu personu reģistrā, pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
Par sieviešu kluba „Ieviņa” projekta „Neturi sveci zem pūra” atbalstu
Par biedrības „Šodiena – Rītdienai” projekta „„Foto klubiņa” pamatlīdzekļu iegāde tehniskās bāzes pilnveidošanai” atbalstu
Par biedrības „Visu Tev, Franci Trasun” projekta „Mēbeļu un Informācijas tehnoloģiju nodrošinājums F.Trasuna muzeja „Kolnasāta” pieejamības veicināšanai” atbalstu
Par biedrības „Mākonītis” projektam „Lai tālu skan!” atbalstu
Par atbalstu dalībai Starptautiskā programmas „Jaunatne darbībā” atklātā projektu konkursā „Jauniešu apmaiņas”
Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošo noteikumu Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem” precizēšanu
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 2.septembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu apstiprināšanu” pielikumā
Par Rēzeknes novada Vērēmu pagasta nosaukuma maiņu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0