Rēzeknes novada domes sēde (07.03.2019.)

Publicēts 12.03.2019

Domes sēdes darba kārtība

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 7. marta saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2011. gada 20. janvāra saistošajos noteikumos Nr.49 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”” izdošanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 7. marta saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”” izdošanu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.27 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu

6. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”

7. Par grozījumu veikšanu Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 7.septembra noteikumos Nr.28 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs un Adamovas speciālajā internātpamatskolā”

8. Par grozījuma veikšanu Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra noteikumos Nr.29 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā”

9. Par Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma “Par budžeta projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanai domei” apstiprināšanu

10. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās un lietvedības nodaļas nolikumā

11. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu”

12. Par pabalsta piešķiršanu bijušajam (pagasta nosaukums) pagasta padomes priekšsēdētājam P.B.

13. Par piedāvājumu nodot bez atlīdzības nekustamo īpašumu „Volkenbergas pilsdrupas” Latvijas valstij Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā

14. Par piedāvājumu nodot bez atlīdzības nekustamo īpašumu – koka kāpņu taka –Latvijas valstij Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā

15. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala “2” Liuzinīkos, Lendžu pagastā, kadastra Nr.7866 002 0170, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības

16. Par kustamās mantas – pasažieru autobusa MAN FRH 422 – atkārtotu pārdošanu mutiskā izsolē ar lejupejošu soli Kaunatas pagastā

17. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

18. Par nekustamā īpašuma „Liepu muiža” Čornajas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

19. Par nekustamā īpašuma „Ābeles” Griškānu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

20. Par dzīvokļu īpašuma Nr.(numurs) Krasta ielā 2, Ratniekos, Čornajas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Skolas ielā 4, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

22. Par nekustamā īpašuma “Anniņa” Audriņu pagastā nodošanu atsavināšanai A.Z.

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), „Vējiņi”, Dricāni, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai L. V.

24. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 1, Lūznavas pagastā, nodošanu atsavināšanai V. G.

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 1, Lūznavas pagastā, nodošanu atsavināšanai S. M.

26. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Mediķu ielā 2, Lūznavas pagastā, nodošanu atsavināšanai V. M.

27. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), “6”-(numurs), Nagļos, Nagļu pagastā, nodošanu atsavināšanai V. K.

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Stacijas ielā 11, Maltā, Maltas pagastā, atsavināšanas izbeigšanu

29. Par Rēzeknes novada domes atsevišķu lēmumu punktu atsevišķu punktu atzīšanu par spēku zaudējušiem

30. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībā “Ūdens tūrisma attīstības centrs “BĀKA”” Gaigalavas pagastā

31. Par 2015.gada 30.marta telpu nomas līguma Nr.6.7/5 izteikšanu jaunā redakcijā

32. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam

33. Par Ismeru – Žogotu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam

34. Par Sološnieku ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam

35. Par Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2019.gadam

36. Par Usvīšu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2019.gadam

37. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Lūznavas pagastā”

38. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0095 Bērzgales pagastā

39. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0522 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Sakstagala pagastā

40. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0347 sadali Griškānu pagastā

41. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „NewFuels” RSEZ SIA

42. Par 2018.gada 30.augusta zemes nomas līguma Nr.341 grozījumiem ar F.S. Sakstagala pagastā

43. Par 2011.gada 26.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6-2/13 darbības izbeigšanu ar T. J. Čornajas pagastā

44. Par smilts – grants un smilts atradnes „Lipuški” iecirknī “Strauti” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA „Motors” Čornajas pagastā

45. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

46. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

47. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu V. G. Stružānu pagastā

48. Par parāda par komunāliem pakalpojumiem samaksu pašvaldības SIA “Strūžānu siltums”

49. Par vienošanos ar SIA „LADMET”

 Domes sēdes protokols

Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0