Rēzeknes novada domes sēde (07.02.2019.)

Publicēts 14.02.2019

Darba kārtībā:

1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA “Strūžānu Siltums” pamatkapitāla palielināšanai

2. Par atļauju ziedojuma saņemšanai Rēzeknes novada pašvaldības maznodrošināto ģimeņu dzīves apstākļu uzlabošanai

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumā

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Kultūras nodaļas nolikumā

5. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas nolikumā

6. Par lēmumu par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu vai maiņu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākajam zemes lietu speciālistam

7. Par nekustamā īpašuma “Lubānas ezera austrumu dambis” nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā

8. Par sadarbību starp Rēzeknes novada pašvaldību un valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

9. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu ar biedrību “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”

10. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu Maltas un Dricānu pagastos

11. Par kustamās mantas – piekabes MMZ-771, valsts reģistrācijas Nr.P924LK, – izsoles rezultātu apstiprināšanu

12. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Krasta ielā 3, Ratniekos, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai J. P.

14. Par nekustamā īpašuma “Gulbis SIA” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai SIA “Plašumi”

15. Par nekustamā īpašuma “Upesleja 1” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai S. P.

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai D. G.

17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai G. G.

18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai A. L.-Č.

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai U. K.

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai E. P.

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai V. P.

22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai D.S.

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai N. S.

24. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai I. Š.

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai M. T.

26. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai N. T.

27. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai L.U.

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 8 k-3, Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. P.

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Zamostjes ielā 11, Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai P. L.

30. Par nekustamā īpašuma “1.Maija iela 89” Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai V.K.

31. Par nekustamā īpašuma “Mihails” Sakstagala pagastā nodošanu atsavināšanai M. O.

32. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009. gada 29. decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.11 Lendžu pagastā

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Manuhina” Griškānu pagastā

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Vēri” un “Grāvleja” Griškānu pagastā

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Degumnieki” Nautrēnu pagastā

36. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 002 0142 sadali Griškānu pagastā

37. Par 2008. gada 2. oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.33 darbības termiņa pagarinājumu un līguma grozījumiem ar D. M. Kantinieku pagastā

38. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA “Lauku pakalpojumi” Mākoņkalna pagasta Viraudas ezerā

39. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019. gadam

40. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019. gadam

41. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2019. gadam

42. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019. gadam

43. Par Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2019.gadam

44. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu J.D. Stružānu pagastā

45. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

46. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

47. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

48. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, telpu nomas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai izsoles rezultātu apstiprināšanu

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0