Rēzeknes novada domes sēde (07.01.2021.)

Publicēts 29.12.2020

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2020.gada 3.decembra lēmumā „Par līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “RĒZEKNES VĒSTIS”

2. Par nomas maksas samazinājumu SIA Alterra Plus ārkārtējās situācijas laikā

3. Par nekustamā īpašuma „Rītausma 294” Ozolaines pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Parka ielā 3, Vecružinā, Silmalas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

5. Par nekustamā īpašuma “Apeiņu lauks” Nautrēnu pagastā nodošanu atsavināšanai A.N.

6. Par nekustamā īpašuma “Kalna bezdelīgas” Nautrēnu pagastā nodošanu atsavināšanai A.B.

7. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienībā “Čornajas pagasta pārvalde”

8. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienībā “Kaunatas pagasta pārvalde”

9. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienībā “Stoļerovas pagasta pārvalde”

10. Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Nautrēnu pagastā

11. Par pamatlīdzekļa izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagastu apvienības bilances un nodošanu metāllūžņos

12. Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam

13. Par samaksas samazināšanu A.S. par īpašumā piešķirto zemi Gaigalavas pagastā

14. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0162 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Stružānu pagastā

15. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0313 sadali un robežu precizēšanu Ilzeskalna pagastā

16. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 5.novembra lēmumā „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0205 sadali Silmalas pagastā”

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Rita” un „Križovkas zelts” Feimaņu pagastā

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Priedītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0060 sadalīšanai Sakstagala pagastā

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Priedītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0061 sadalīšanai Sakstagala pagastā

20. Par 2014.gada 11.februāra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.7 izbeigšanu ar V.K. Kaunatas pagastā

21. Par smilts-grants un smilts atradnes “Bērzu māja” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA “ISMERI SK” Lūznavas pagastā

22. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu V.V. Stružānu pagastā

23. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās kārtas palīdzības reģistra

24. Par Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļa ievēlēšanu.

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0