Rēzeknes novada domes sēde (06.05.2010)

Publicēts 06.05.2010
Darba kārtībā:
Par Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.26 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” izdošanu
Par Audriņu vidusskolas reorganizāciju
Par pabalsta piešķiršanu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai Irēnai Jurkānei
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 15.aprīļa lēmumā „Par Sedzera, Micānu, Meirānu, Umaņu, Pušas, Tiskādu, Pārtovas, Černostes, Ismeru-Žogotu, Pujatu un Viraudas (Mākoņkalna pagasts) ezeru zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai un pašpatēriņa zvejai 2010.gadam”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 15.aprīļa lēmumā „Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu ar Aivaru Bernānu”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 15.aprīļa lēmumā „Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Limani” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par Černostes, Adamovas un Salāju ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2010.gadam
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jevģēniju Lipkovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu ar Aleksandru Lipkovu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Niperu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Arturu Niperu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Armandu Šmauksteli
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Marčuku
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Andri Andinu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Kristīni Isajevu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Stepiņu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Beitānu
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Bērzu sala” Ozolaines pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Sprukti” Stoļerovas pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Riekstiņi” Bērzgales pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Vārpas” Ilzeskalna pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Bērzaine” Audriņu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Mežaroze 1” Ozolaines pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Krūgasola” Feimaņu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Karmīni” Rikavas pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamiem īpašumiem īpašumu „Lapsu Ala”  un „Lapsu ala” Kaunatas pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Akmeņi” Lendžu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Mārpuķīte 1” Čornajas pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Bites” Sakstagala pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Mežsargmājas” Sakstagala pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Jāņa sēta 2” Sakstagala pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Jāņa sēta 3” Sakstagala pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Olūti” Griškānu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Akmeņkalni 1” Čornajas pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Zaļumnieki” Silmalas pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ezerlīča māja” Čornajas pagastā
Par nosaukuma „Ūdenskrasti” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0089 Dricānu pagastā
Par nosaukuma „Robežnieki” maiņu, nosaukuma „Robežnieki 1” apstiprināšanu nekustamam īpašumam Silmalas pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem ar kadastra apzīmējumiem 7856 001 0267, 7856 001 0272, 7856 006 0080, 7856 006 0092 Griškānu pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem ar kadastra apzīmējumiem 7842 004 0199, 7842 004 0179, 7842 004 0157, 7842 004 0203, 7842 005 0375, 7842 005 0035, 7842 005 0079, 7842 005 0540, 7842 005 0433 Audriņu pagastā
Par apbūvētā zemes gabala nodošanu atsavināšanai Nikolajam Jegorovam Silmalas pagastā
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu, nosaukuma apstiprināšanu un adreses piešķiršanu SIA „Mehanizācija” Griškānu pagastā
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Stūrīši 1” Čornajas pagastā
Par Olimpiadas Bogdanovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0120 Kantinieku pagastā
Par Vaclava Kovaļevska zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0146 Griškānu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 18.marta lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Kalni” sadali Mākoņkalna pagastā”
Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0160 sadali Nautrēnu pagastā
Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 6876 005 0244 sadali Nautrēnu pagastā
Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 6876 005 0252 sadali Nautrēnu pagastā
Par Annas Brjanovas  nekustamā īpašuma „Brjanovi” sadali Ozolaines pagastā
Par Irēnas Driķes un Ritas Širinas nekustamā īpašuma „Apsītes” sadali Vērēmu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 17.septembra „Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Viļa Čekša nekustamā īpašuma sadalei
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1243 zemes robežu precizēšanu Maltas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0676 zemes robežu precizēšanu Maltas pagastā
Par nekustamā īpašuma „Lejasbērzi” zemes vienību platības precizēšanu Bērzgales pagastā
Par nekustamā īpašuma „Rudzupuķe” zemes vienības platības precizēšanu Silmalas pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Pušas Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu draudze” Pušas pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jevgēnija Čiževska nekustamajam īpašumam „Ievzieds” Pušas pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jāņa Tuča nekustamajam īpašumam „Rubeņkolni” Pušas pagastā
Par īres līguma noslēgšanu ar Jūliju Stirāni Strūžānu pagastā
Par īres līguma noslēgšanu ar Viktoru Tihonenkovu Strūžānu pagastā
Par īres līguma noslēgšanu ar Raimondu Rudzišu Strūžānu pagastā
Par īres līguma noslēgšanu ar Zinaīdu Rolovu Strūžānu pagastā
Par īres līguma noslēgšanu ar Aivaru Grozniju Strūžānu pagastā
Par īres līguma noslēgšanu ar Astrīdu Misu Strūžānu pagastā
Par īres līguma noslēgšanu ar Andželu Bazuli Strūžānu pagastā
Par īres līguma noslēgšanu ar Māri Gļaudu Strūžānu pagastā
Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projekta „Lūznavas pagastā Lūznavas un Veczosnas ciemu ielu rekonstrukcija” priekšfinansēšanai
Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projekta „Ceļu rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošanas darbi Mākoņkalna pagastā” finansējuma nodrošināšanai
Par galvojuma sniegšanu ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Maltā” īstenošanai
Par brīvas no ģenētiski modificētiem organismiem teritorijas noteikšanu un par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas aizliegumu Rēzeknes novada teritorijā
Par zemesgabala nomas līguma laušanu ar Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas nacionālā parka administrāciju
Par Rēzeknes rajona padomes 2009.gada pārskata apstiprināšanu
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Ūdens būve”
Par piedalīšanos ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. -2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektā „Vērēmu pagasta ceļa Nr.2 Sondori – Loborži rekonstrukcija” tā īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru un finansēšanas avotiem
Par noslēgtās Starpresoru vienošanās par VSAA Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā reģistrētās informācijas par Rēzeknes novadā dzīvojošiem sociālo pakalpojumu saņēmējiem nodošanu pašvaldībai saskaņošanu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0