Rēzeknes novada domes sēde (06.03.2014)

Publicēts 04.03.2014
Darba kārtība:
 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas kodeksa normu piemērošanas kārtības apstiprināšanu
 2. Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Marijai Adijānei Bērzgales pagastā
 3. Par nekustamā īpašuma „Mazpumpuri” ar kadastra nr.7850 005 0486 nosacītās cenas noteikšanu
 4. Par neapbūvēta zemesgabala „Rolans”, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, atsavināšanas procedūras izbeigšanu
 5. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – „Tautas nams” – atsavināšanu Pušas pagastā – izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu
 6. Par kustamās mantas – automašīnas TOYOTA COROLLA izsoles atzīšanu par nenotikušu
 7. Par zemes vienības izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldes bilances
 8. Par aukstā ūdens apgādes, notekūdeņu attīrīšanas, transportlīdzekļu izmantošanas un pirts pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Čornajas pagastā
 9. Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
 10. Par Idzipoles ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
 11. Par Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu
 12. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 6.februāra lēmumā „Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam”
 13. Par mantojamās zemes platības un robežu noteikšanu Vasīlijam Vinogradovam Lūznavas pagastā
 14. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0500 piekritību pašvaldībai Lūznavas pagastā
 15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ezerzeme” ar kadastra numuru 7888 001 0087 sadali Silmalas pagastā
 16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauriņas 1” ar kadastra numuru 7888 010 0007 sadali Silmalas pagastā
 17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Upīši” ar kadastra numuru 7888 013 0033 sadali Silmalas pagastā
 18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Sārtkļavas” kadastra numuru 7888 010 0106 sadali Silmalas pagastā
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Tālivalža Kopela nekustamam īpašumam „Cerība” un Anitas Melnes nekustamam īpašumam „Saulīši” Bērzgales pagastā
 20. Par līgumu par medības platības izmantošanu noslēgšanu ar mednieku biedrības „Staltbriedis” Kantinieku pagastā
 21. Par līgumu par medību platības izmantošanas noslēgšanu ar mednieku biedrību „Enerģija” Čornajas pagastā
 22. Par smilts – grants un smilts atradnes „Lipuški” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA „Luna Baltica” Ozolaines pagastā
 23. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par 2011.gadu Daigai Šķesterei
 24. Par Daiņa Butlera nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
 25. Par zemnieku saimniecības „Pakalnu Māliņi” nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
 26. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Mārītes Gardas
 27. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Viktora Demčuka
 28. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Anitas Ivčenkovas
 29. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Svetlanas Goršanovas
 30. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Jāņa Ķepuļa
 31. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Birutai Laizānei Dricānu pagastā
 32. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ilonai Rubulei Čornajas pagastā
 33. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Inārai Kuzminai Lūznavas pagastā
 34. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Valijai Tutānei Strūžānu pagastā
 35. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Jeļenu Boļšakovu un īres līguma noslēgšanu ar Nadeždu Nosonu Strūžānu pagastā
 36. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Aleksandram Verjovkinam Strūžānu pagastā
 37. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
 38. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
 39. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
 40. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
 41. Par projekta „„Jauniešu mājas” izveide bērnu aprūpes iestādes bērniem pašvaldībā” līdzfinansējuma piešķiršanu
 42. Par atļauju Jānims Troškam, Vladimiram Bistrovam, Vitālijam Skudram, Eduardam Grišuļonokam un Edgaram Bļinovam savienot amatus
 43. Par aizņēmuma ņemšanu automašīnas iegādei Rēzeknes novada pašvaldības Maltas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0