Rēzeknes novada domes sēde (05.12.2013)

Publicēts 02.12.2013
Darba kārtība:
1.   Par noslēgtā Dāvinājuma (ziedojuma) līguma Nr.05-11/69 par dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 53,70 LVL” dāvinājumu saskaņošanu
2.   Par nekustamā īpašuma „Novadnieki P” ar kadastra Nr.7888 002 0331 nosacītās cenas noteikšanu
3.   Par zemes vienību izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes bilances
4.   Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai Oļega Hakjagova īpašumā Ozolaines pagastā
5.   Par Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2014.gadam
6.   Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2014.gadam
7.   Par Tiskādu ezera trīsuļodu kāpuru rāmju limitu sadali komerciālajai zvejai 2014.gadam
8.   Par Viraudas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2014.gadam
9.   Par Adamovas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
10.  Par Kauguru ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
11.  Par Labvārža ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
12.  Par Micānu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
13.  Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
14.  Par Balinovas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2014.gadam
15. Par Silmalas pagasta padomes 2007.gada 23.augusta lēmuma „Par dzīvojamās mājas reģistrācijai piesaistītās platības piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
16.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0236 piekritību pašvaldībai Kantinieku pagastā
17.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0337 piekritību pašvaldībai Silmalas pagastā
18.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7862 001 0016 sadali Kaunatas pagastā
19.  Par SIA „Rušonas kalns” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7852 010 0131 un 7852 010 0049 apvienošanu Feimaņu pagastā
20. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Aglenieci Bērzgales pagastā
21.  Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sarmu Donāni Bērzgales pagastā
22.  Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vivinu Kaļvu Bērzgales pagastā
23.  Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Janīnu Lipsi Bērzgales pagastā
24.  Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Olgu Pauniņu Bērzgales pagastā
25.  Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Olgu Pekšu Bērzgales pagastā
26.  Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Platpīri Bērzgales pagastā
27.  Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ludmilu Skruli Bērzgales pagastā
28.  Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ināru Solimu Bērzgales pagastā
29. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0036 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Buļi Čornajas pagastā
30.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0396 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dzintru Šmiti Kaunatas pagastā
31.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0277 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vladimiru Gavrilovu Mākoņkalna pagastā
32.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 002 0160 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Prikuli Mākoņkalna pagastā
33.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1140 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Natāliju Romanovu Ozolaines pagastā
34.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0750 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Stanislavski Ozolaines pagastā
35.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0520 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Kristīni Zuju Pušas pagastā
36.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0483 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ritu Baranovsku Sakstagala pagastā
37.  Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 003 0347, 7886 003 0410, 7886 003 0571, 7886 005 0084, 7886 005 0085 iznomāšanu, zemes  nomas līguma noslēgšanu ar   Kasparu  Dzeni  Sakstagala  pagastā
38.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0281 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0110 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Daci Ežmali Strūžānu pagastā
39.  Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0239 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Raivi Romančuku Gaigalavas pagastā
40.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0102 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Buļi Čornajas pagastā
41.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 009 0187 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Nikolaju Bogdanovu Mākoņkalna pagastā
42.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0220 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Olgu Galdiņu Mākoņkalna pagastā
43.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0328 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Artūru Galdiņu Mākoņkalna pagastā
44.  Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 008 0280, 7872 009 0105, 7872 009 0119 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Nikolaju Groševu Mākoņkalna pagastā
45.  Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 008 0326 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Solomeju Rukmani Mākoņkalna pagastā
46.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0468 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Aleksandru Sivuhu Mākoņkalna pagastā
47.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 007 0039 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Viktoru Streikišu Mākoņkalna pagastā
48.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0439 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Pāvelu Sumarokovu Mākoņkalna pagastā
49.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 007 0055 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Nadeždu Šupuļnieci Mākoņkalna pagastā
50.  Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 007 0045, 7872 007 0104, 7872 007 0123 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Zinu Zundu Mākoņkalna pagastā
51.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 009 0040 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Ivanu Čonku Kaunatas pagastā
52.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 009 0022 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Viju Isajevu Kaunatas pagastā
53.  Par grozījumiem 2012.gada 21.oktobra zemes nomas līgumā Nr.8-7.1/1487 ar Nikolaju Kurašovu Kantinieku pagastā
54.  Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līgumā Nr. 149 ar Alfrēdu Korsaku Sakstagala pagastā
55.  Par grozījumiem 2009.gada 30.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.81 ar Vladimiru Kovjazinu  Sakstagala pagastā
56.  Par 2009.gada 24.augusta zemes nomas līguma Nr.135 grozīšanu ar Klimentiju Maslobojevu Silmalas pagastā
57.  Par 2009.gada 25.jūnija zemes nomas līguma laušanu ar Grigoriju Morozovu Čornajas pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 002 0012
58.  Par 2011.gada 1.augusta zemes nomas līguma Nr.8-8.1/1049 laušanu ar Arvīdu Volku Gaigalavas pagastā
59.  Par 2011.gada 17.augusta zemes nomas līguma Nr.8-8.1/1081 laušanu ar Arvīdu Volku Gaigalavas pagastā
60.  Par 2012. gada 5. oktobra zemes nomas līguma laušanu ar Marutu Puisāni Ilzeskalna pagastā
61.  Par 2009.gada 27.augusta zemes nomas līguma Nr.24 laušanu ar Alekseju Borovikovu Mākoņkalna pagastā
62.  Par 2011.gada 15.jūlija zemes nomas līguma laušanu ar Janīnu Liuki Pušas pagastā
63.  Par 2009.gada 29.aprīļa zemes nomas līguma Nr.21 laušanu ar Vitāliju Ščadreniku Silmalas pagastā
64.  Par 2006.gada 17.maija zemes nomas līguma Nr.36 laušanu ar Līviju Bistrovu Ozolmuižas pagastā
65.  Par Jāņa Dzeņa nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
66.  Par Jāņa Ivulāna nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
67.  Par Sergeja Treņina nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
68.  Par Ivetas Saveļjevas nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
69.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Helēnas Rakickas
70.  Par Edgara Deržņikeļa nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
71.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no SIA „NGE”
72.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ēvaldam Ceiruļam Strūžānu pagastā
73.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar Jevgeņiju Safonovu Strūžānu pagastā
74.  Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Jūlijai Vošterienei Strūžānu pagastā
75.  Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Jānim Čerskim Strūžānu pagastā
76. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
77.  Par Lūznavas pagasta pārvaldes projekta „Kultūras mantojuma valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa (aizsardzības Nr.5819) Lūznavas (Glužņevas) muižas apbūve daļas – saimniecības ēkas – saglabāšana” stratēģijas apstiprināšanu
78.  Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Maltas 2.vidusskolas 11.klases skolniekam Iļjam Orlovam dalībai 21.Starptautiskajā bērnu un jauniešu radošo kolektīvu konkursā – festivālā
79.   Par apmaksātā papildatvaļinājuma piešķiršanu Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0