Rēzeknes novada domes sēde (05.11.2020.)

Publicēts 29.10.2020

Darba kārtībā:

1. Par pašvaldības budžeta finansējamo pedagogu likmju skaitu Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

2. Par Dricānu bāriņtiesas priekšsēdētāju

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā

4. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J.

5. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2020.gada 2.jūlija lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības dzīvojamo fondu”

6. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0132 daļas Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli

7. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0280 daļas un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0248 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rožukalns” Ozolmuižas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna ielā 1, Kaunatas pagastā, mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaupēni” Nautrēnu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu

11. Par nekustamā īpašuma Franča Trasūna ielā 20, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai E.G. un V.P.

12. Par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 12, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai N.B.

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Strautiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Kalna ielā 5, Ilzeskalna pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

22. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2020.gada 17.septembra lēmumā „Par nekustamā īpašuma “Dmitriji” Ilzeskalna pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu”

23. Par IK “Svēteļu dīķi” ūdenstilpnes nomas un rūpnieciskās zvejas nomas līgumu izbeigšanu

24. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7860 003 0303, 7860 004 0209 un 7860 005 0066 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Kantinieku pagastā

25. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2186 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ozolaines pagastā

26. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0430 Bērzgales pagastā

27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0143 sadali Stoļerovas pagastā

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Radziņi” Čornajas pagastā

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Tērce” Griškānu pagastā

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Brīvzemnieki” un “Dzilnas” Vērēmu pagastā

31. Par medību tiesību nodošanu biedrībai “Mednieku klubs “Rikava”” Rikavas, Gaigalavas un Dricānu pagastā

32. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu A.S. Lendžu pagastā

33. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

34. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

35. Par naudas līdzekļu piešķiršanu no neparedzētiem gadījumiem valsts nodevas apmaksai

36. Par papildus finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiālei “Pilcene”

37. Par atzinības izteikšanu Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienā

38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mākoņkalna pamatskola”, Mākoņkalna pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu

39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 4-19, Dubuļi, Kaunatas pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu

40. Par pašvaldības dzīvokļu īpašuma Kalna iela 4-23, Dubuļi, Kaunatas pagastā izsoles atzīšanu par nenotikušu

41. Par pārtikas paku izsniegšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem attālinātās programmas apguves laikā

42. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2020.gada 6.augusta lēmumā “Par projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā””

43. Par papildus finansējumu projektu konkursam “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”

44. Par papildus finansējumu Bērzgales muižas jumta rekonstrukcijas darbiem

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi
Domes sēdes ieraksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0