Rēzeknes novada domes sēde (05.09.2013)

Publicēts 02.09.2013
Darba kārtība:
1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 5.septembra saistošo noteikumu Nr.5 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
2. Par Rēzeknes novada pašvaldības deleģētajiem pārstāvjiem vispārējās izglītības iestāžu padomē
3. Par lidmašīnas AN-2 pārņemšanu pašvaldības īpašumā
4. Par atļauju Voldemāram Silagaiļam savienot amatus
5. Par apbūvētu zemesgabalu nodošanu atsavināšanai Dacei Kukarei Kaunatas pagastā
6. Par nekustamā īpašuma „Skaistie ūdeņi” ar kadastra Nr.7894 002 0229 nosacītās cenas noteikšanu
7. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – 9/25 domājamo daļu no kopīpašuma „Gulbji” ar kadastra Nr.7882 002 0136 atsavināšanu Rikavas pagastā
8. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Lendžu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0161 daļas zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
9. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Lendžu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7866 005 0087 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
10. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Lendžu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7866 004 0100 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
11. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Lendžu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7866 005 0075 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
12. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Lendžu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0167 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
13. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0176 Mākoņkalna pagastā
14. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0825 Ozolaines pagastā
15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Viktoram Korziņinam uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7846 006 0118 Čornajas pagastā
16. Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Kaunatas pagastā
17. Par jaunizveidotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0731 statusa un lietošanas mērķa noteikšanu Maltas pagastā
18. Par zemes vienību statusa un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7872 005 0023 un 7872 005 0024 Mākoņkalna pagastā
19. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 001 0015 un 7850 001 0132, 7850 001 0014 un 7850 001 0128, 7850 001 0013 un 7850 001 0145 apvienošanu Dricānu pagastā
20. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 005 0318 un 7850 005 0319 apvienošanu Dricānu pagastā
21. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1371 sadali Maltas pagastā
22. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 1.augusta lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Novopoļje” Audriņu pagastā
23.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 008 0134 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pjotru Stecjuku Čornajas pagastā
24. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0254 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aivaru Bumbišu Ilzeskalna pagastā
25. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0188 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jeļenu Bogdanovu Kantinieku pagastā
26. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0355 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Tālivaldi Grišānu Kaunatas pagastā
27. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0081 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valdi Pizānu Kaunatas pagastā
28. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0117 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jemertijanu Tihomirovu Kaunatas pagastā
29. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0277 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valēriju Kononovu Mākoņkalna pagastā
30. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0277 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Radziadu Zaharovu Mākoņkalna pagastā
31. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 005 0407 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aldi Belinski Nautrēnu pagastā
32. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0586 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nadeždu Martužāni Ozolaines pagastā
33. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0315 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Leonīdu Počkajevu Ozolaines pagastā
34. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 001 0113 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Irinu Kiļuhu Sakstagala pagastā
35. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 002 0173, 7886 002 0224 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ivanu Orlovu Sakstagala pagastā
36. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0191 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jevģēniju Veselovu Sakstagala pagastā
37. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7876 001 2007, 7876 001 2006, 7876 001 2013 un 7876 001 2014 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Tatjanu Guoba Ozolaines pagastā
38. Par 2009.gada 5.februāra zemes nomas līguma Nr.83 pagarinājumu ar Jāni Gleizdu Ilzeskalna pagastā
39. Par 2010.gada 21.oktobra zemes nomas līguma izbeigšanu ar Daci Kukari, Andri Kukaru uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7862 001 0265, 7862 001 0402 un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Daci Kukari Kaunatas pagastā
40. Par grozījumiem 2007.gada 1.novembra zemes nomas līgumā ar Jāzepu Dērvinieku Dricānu pagastā
41. Par grozījumiem Ināras Razguļajevas zemes nomas līgumā Feimaņu pagastā
42. Par grozījumiem 2011.gada 2.jūnija zemes nomas līgumā Nr.87/767 ar Anatoliju Šariginu Rikavas pagastā
43. Par Rēzeknes novada domes 2013.gada 3.janvāra lēmuma ”Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0066 daļas iznomāšanu, līguma noslēgšanu ar Jevģēniju Žogoti Kantinieku pagastā” atcelšanu
44. Par smilts – grants un smilts atradnes „Gajeva – 2013.gada izpētes iecirknis” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA „Motors” Griškānu pagastā
45. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Annai Klapinai Silmalas pagastā
46. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Mārtiņam Ragozinam Stružānu pagastā
47. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Dainu Loginu Stružānu pagastā
48. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Annai Rancānei Stružānu pagastā
49. Par atteikumu īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamo dzīvojamo telpu Valentīnai Brinkevičai Stružānu pagastā
50. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Aleksandram Verjovkinam Stružānu pagastā
51. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Vitālijam Duminam Stružānu pagastā
52. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
53. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā
54. Par līdzfinansējumu biedrībai Audriņu nama jauniešu klubam „MAK” projektam
55. Par Pušas Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīcas remontdarbu izdevumu segšanu
56. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2013.gada 18.jūlija lēmumā „Par nekustamo īpašumu daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centram”
57. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada  16.augusta lēmumā „Par  pedagogu  darba  samaksas  noteikumu  piemērošanu  Rēzeknes  novada  pašvaldības  izglītības  iestādēs”
58. Par Stoļerovas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Vijas Senkānes atbrīvošanu no amata
59. Par Pedagogu darba samaksas noteikumu piemērošanu Rēzeknes novada pašvaldības skolu direktoriem
60. Par piekrišanu zemes iegūšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SAUBER” īpašumā Vērēmu pagastā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0