Rēzeknes novada domes sēde (05.08.2010)

Publicēts 05.08.2010
Darba kārtībā:
Par Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Par skolēnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs
Par pirmsskolas bērnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs
Par dzīvojamo telpu īres, nedzīvojamo telpu nomas maksas, maksas par transportlīdzekļu izmantošanu un pakalpojumiem apstiprināšanu Čornajas pagastā
Par biroja pakalopjumu apstiprināšanu Strūžānu pagastā
Par bezcerīgo parādu par komunālajiem pakalpojumiem norakstīšanu Strūžānu pagastā
Par Meirānu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2010.gadam
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Kasparu Siļuku
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Upeskrasts” Silmalas pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Vlado” Silmalas pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Kaktapļavas” Dricānu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Nirīši 2” Bērzgales pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Dīnzīdis” Vērēmu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Stūrītis” Griškānu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Bebri” Bērzgales pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ind. augļu dārzs 5 (9-171/170)” Ozolaines pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Laimas” Ozolaines pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Bistrovi” Ozolaines pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Baltiņš” Silmalas pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Baltiņš -5” Silmalas pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Baltiņš -1” Silmalas pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ind. augļu dārzs 5 (7-258)” Ozolaines pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Krūmiņi” Griškānu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Sprūževa M 14” Griškānu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Upmalas 4” Griškānu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Cerība 66” Ozolaines pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Brjanovi” Ozolaines pagastā
Par ziņu anulēšanu par Juriju Gonenko deklarēto dzīvesvietu
Par ziņu anulēšanu par Ļeva Ovčinnikova deklarēto dzīvesvietu
Par samaksas samazināšanu Ļubovai Švečenko par īpašumā piešķirto zemi Sakstagala pagastā
Par samaksas samazināšanu Jānim Gailim par īpašumā piešķirto zemi Ozolaines pagastā
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0455 Ozolaines pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Kurmīši” ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0269 Dricānu pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Medumi” ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0047 Dricānu pagastā
Par adreses piešķiršanu un nosaukuma apstiprināšanu zemes vienības daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0202 Ozolmuižas pagastā
Par Rēzeknes novada domes 2010.gada 3.jūnija lēmumā „Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Jaunā Košeļova” Griškānu pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7888 007 0360, 7888 007 0445 Silmalas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 004 0186 platības precizēšanu Nautrēnu pagastā
Par Jāņa Bondara lietošanā piešķirtās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0023 sadali, zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ieskaitīšanu zemes rezerves fondā Dricānu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.18 Ozolmuižas pagastā” 1.punktā
Par Daiņa Rudzīša nekustamā īpašuma „Rudzīši” sadali Ilzeskalna pagastā
Par Aināra Šulberga zemes īpašuma (lietojuma) ar kadastra numuru 7866 004 0034 sadali Lendžu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jurim Deglim uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0814 Rikavas pagastā
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību SIA „KLIO Rēzekne” nekustamā īpašuma „Akmentiņi 1” zemes vienību robežu pārkārtošanai   Ozolmuižas pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Vilmāra Paševiča īpašumam „Robeža” Audriņu pagastā
Par grozījumiem un papildinājumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 18.marta lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Vladislava Vorkaļa un Taisijas Vlasovas nekustamam īpašumam „Košeļova” Griškānu pagastā”
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jevģēniju Pavloviču Vērēmu pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jevsteziju Irinu Nikolajevu Vērēmu pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sandru Skruli Vērēmu pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Vilciņu Vērēmu pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vasīliju Bašmakovu Pušas pagastā
Par 2009.gada 27.jūnija zemes nomas līguma grozīšanu ar Juri Degli Rikavas pagastā
Par pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Ivaram Bumbišam Ilzeskalna pagastā
Par mantiska zaudējuma atlīdzināšanu Nikolajam Demjanovam
Par Riebiņu novada ierosinājumu pašvaldībām kopīgi organizēt Feimaņu un Rušonas ezeru apsaimniekošanu
Par personu reģistra, pašvaldības sociālo dzīvokļu izīrēšanai, apstiprināšanu
Par personu reģistra, pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Anatolijam Latišenokam Strūžānu pagastā
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Jurim Labanovam Strūžānu pagastā
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Elitai Tutānei Strūžānu pagastā
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Anitai Laganovskai Strūžānu pagastā
Par atteikumu izīrēt dzīvojamo telpu Ritai Jaudzemai Strūžānu pagastā
Par dienesta dzīvokļa izīrēšanu Gunitai Gleizdāne Strūžānu pagastā
Par Rēzeknes novada domes 2010.gada 18.marta lēmuma „Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu Strūžānu pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par aizdevuma procentu likmes samazināšanu ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Strūžānu pagasta Strūžānu ciemā, Valsts kases aizdevuma līguma Nr.A2/1/06/255-V/08/2 trančes Nr. P -128/2006”
Par neapbūvēta zemes gabala nodošanu atsavināšanai Jeļenai Čerņavkai Bērzgales pagastā
Par nekustamā īpašuma „Skangaļi” ar kadastra Nr. 7866 004 1127 nosacītās cenas noteikšanu
Par apbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr.7888 003 0034 Silmalas pagastā nosacītas cenas apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma „c.Vilkakrogs” ar kadastra Nr. 7862 001 0382 nosacītās cenas noteikšanu
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ozolzīles” Vērēmu pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ozoliņi” Vērēmu pagastā
Par galvojuma sniegšanu projektam „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā”
Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamu telpu Tatjanai Orlovai Kaunatas pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Dainai Loginai Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Oksanas Uzoliņas Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Džuljetas Strožas Dricānu pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ingai Bautrei Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Valijai Jaundžeikarei Strūžānu pagastā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0