Rēzeknes novada domes sēde (05.07.2012)

Publicēts 19.07.2012
Darba kārtība:
1. Par Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces Jeļenas Vabales ievēlēšanu
2. Par atļauju Jeļenai Vabalei savienot amatus
3. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.novembra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības un valsts nekustamo īpašumu maiņu Kaunatas pagastā”
4. Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Sergejam Čakšam Audriņu pagastā
5. Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Staņislavai Murašovai Lūznavas pagastā
6. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas ciemā” realizācijai
7. Par aizņēmuma ņemšanu ES ELFLA projekta „Nautrēnu pagasta sporta halles-kultūras nama rekonstrukcija un skatuves daļas būvniecība” Nr.10-01-L32100- 000330 realizācijai Nautrēnu pagastā
8. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciemā” realizācijai
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Antonijai Amatniecei
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Ņinai Baklanovai
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Anatolijam Kozlovam
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Viktoram Kozlovam
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Manefam Krivenko
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Mirdzai Loginovai
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Viktoram Seņkānam
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Filaleja Sobinova
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Liānai Percevai
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Vladislavam Ratnikam
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Antoņinai Toropcovai
20. Par izbraukuma tirdzniecības maksas noteikšanu pašvaldības organizētajos masu pasākumos – 2012.gada 12.jūlijā „Lauku dienā” un 2012.gada 21.jūlijā „Rēzeknes novada dienā”
21. Par autobusa SETRA S 210 HD izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes bilances
22. Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu un klašu dalīšanu grupās Rēzeknes novada vispārizglītojošo skolu klasēs
23. Par izmaiņu apstiprināšanu vasaras darba grafikā pirmsskolas izglītības iestādēs
24. Par Sološnieku ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2012.gadam
25. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Uldi Sangoviču
26. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Gunāru Sangoviču
27. Par līguma par medību platības izmantošanu noslēgšanu ar mednieku biedrību „Dabas draugi 1” Ozolaines pagastā
28. Par samaksas samazināšanu Antonam Melnim par īpašumā piešķirto zemi Nautrēnu pagastā
29. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0728 Ozolaines pagastā
30. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0675 Ozolaines pagastā
31. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Čornajas pagastā
32. Par Guntara Loča zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7880 002 0026 Pušas pagastā
33. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolaines pagastā
34. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Silmalas pagastā
35. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Silmalas pagastā
36. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0138 sadali Maltas pagastā
37. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7874 005 0304, 7874 005 0315 sadali Nagļu pagastā
38. Par atteikumu veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0096 sadali Lūznavas pagastā
39. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2012.gada 3.maija lēmumā „Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0784 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vladimiru Kuzņecovu Ozolaines pagastā”
40. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0251 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Buļi Čornajas pagastā
41. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0040 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viju Jeršovu Čornajas pagastā
42. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 005 0451 un 7850 005 0301 daļu iznomāšanu Edgaram Bikovskim Dricānu pagastā
43. Par pašvaldībai piekrītošā neapbūvētā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7862 006 0342 iznomāšanu Elenai Stashulei Kaunatas pagastā
44. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0144 zemes nomas līguma pagarināšanu ar Alvīni Apeini Lendžu pagastā
45. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1159 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Jāzepu Daugoviču Lendžu pagastā
46. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1187 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Lidiju Ižiku Lendžu pagastā
47. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1147 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Nadeždu Kuzņecovu Lendžu pagastā
48. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1063 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Antoņinu Silinieku Lendžu pagastā
49. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1050 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Tamāru Zeltiņu Lendžu pagastā
50. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1193 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Irēnu Znūteņu Lendžu pagastā
51. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0382 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Mačuku Lūznavas pagastā
52. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0055 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Leonīdu Počkajevu Ozolaines pagastā
53. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0324 daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Janīnu Senkāni Stoļerovas pagastā
54. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 005 0202 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aigaru Spruktu Stoļerovas pagastā
55. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 005 0179, 7846 010 0048 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Geronimu Buļi Čornajas pagastā
56. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1025 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Tatjanu Starodubcevu Lendžu pagastā
57. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0266 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Mačuku Lūznavas pagastā
58. Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0043 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Varvaru Saveļjevu Lūznavas pagastā
59. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 006 0218, 7868 006 0274, 7868 001 0646, 7868 003 0197, 7868 002 0422, 7868 002 0322, 7868 002 0295, 7868 002 0489, 7868 002 0346, 7868 001 0263, 7868 002 0400 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Artūru Tjušu Lūznavas pagastā
60. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0215 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Irinu Tretjakovu Lūznavas pagastā
61. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0577 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Leonīdu Počkajevu Ozolaines pagastā
62. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 006 0724 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Korsaku Sakstagala pagastā
63. Par grozījumiem 2007.gada 8.oktobra lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr. 6 ar Vjačeslavu Labanovu Mākoņkalna pagastā
64. Par grozījumiem 2007.gada 28.novembra lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.15 ar Mārīti Mundiciemu Mākoņkalna pagastā
65. Par grozījumiem 2007.gada 8.oktobra lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.7 ar Aleksandru Salovu Mākoņkalna pagastā
66. Par 2009.gada 15.jūlija zemes nomas līguma Nr.24 laušanu ar Tatjanu Terehovu un par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 003 0299 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sergeju Terehovu Griškānu pagastā
67. Par 2011.gada 14.decembra zemes nomas līguma laušanu ar Aleksandru Timošenkovu Lūznavas pagastā
68. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Linarda Lapas
69. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Anatolija Borisova
70. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Ilmāra Zvīdra
71. Par Silvijas Sutirinas nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
72. Par Lūcijas Pauras sūdzības izskatīšanu
73. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Irīnu Šilovu Strūžānu pagastā
74. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Jeļenai Vasiļjevai Ozolaines pagastā
75. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo Jeļenai Popovai Strūžānu pagastā
76. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Daci Ežmali Strūžānu pagastā
77. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Antoņinu Igauni Strūžānu pagastā
78. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Aleksandru Kononovu Strūžānu pagastā
79. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Ēriku Mazuri Strūžānu pagastā
80. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
81. Par grozījumiem personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
82. Par finansiālu atbalstu Rēzeknes latgaliešu kultūras biedrībai monogrāfijas par Francisku Varslavānu izdošanai
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0