Rēzeknes novada domes sēde (05.05.2011.)

Publicēts 05.05.2011
Darba kārtībā:
Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Rēzeknes novadā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā „Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Rēzeknes novadā”
Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projekta „Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rikavas pagasta iedzīvotāju vajadzībām” realizācijai
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Kaunatas ciemata katlu mājas apkures iekārtu atjaunošanai
Par atkritumu savākšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un tarifu apstiprināšanu Lendžu pagastā
Par atkritumu savākšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, biroja pakalpojumu, telpu nomu un transporta pakalpojumu sniegšanu Mākoņkalna pagastā
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Kaunatas ciemā
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Dubuļu ciemā
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr.7878 002 0344 Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā – izsoles rezultātu apstiprināšana
Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Dricānu pagastā
Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Gaigalavas pagastā
Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Kaunatas pagastā
Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Lendžu pagastā
Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Nautrēnu pagastā
Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Pušas pagastā
Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Sakstagala pagastā
Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Silmalas pagastā
Par Sedzera un Salāja ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2011.gadam
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vilhelmu Uškānu
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Beitānu
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7896 005 0576 Vērēmu pagastā
Par adreses „Atpūta Griškāni 117” piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0514 Griškānu pagastā
Par adreses „Atpūta Griškāni 366” piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7856 0010751 Griškānu pagastā
Par adreses „Gulbītis” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Čornajas pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 17.marta lēmumā „Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7888 007 0115 Silmalas pagastā”
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0398 platības precizēšanu Dricānu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0238 platības precizēšanu Silmalas pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 005 0057, 7858 005 0063 platības precizēšanu Ilzeskalna pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 012 0327, 7888 012 0327, 7888 012 0264, 7888 012 0328, 7888 012 0153, 7888 012 0169, 7888 012 0276 platības un robežu precizēšanu Silmalas pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6874 004 0082 Nautrēnu pagastā
Par Aivara Kairiša zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7872 003 0080 Mākoņkalna pagastā
Par Olgas Skripkas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7872 005 0027 Mākoņkalna pagastā
Par Semjona Borodulina zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7872 003 0141, 7872 003 0142 Mākoņkalna pagastā
Par Leonoras Borovikas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7872 003 0055 Mākoņkalna pagastā
Par Viktora Platača zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7872 002 0152 Mākoņkalna pagastā
Par Levkādijas Gribustes zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7872 002 0062, 7872 002 0063 Mākoņkalna pagastā
Par Jāņa Grigaļa zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0153, 7868 001 0715, 7868 001 0102, 7868 001 0489 Lūznavas pagastā
Par Venerandas Tetervenokas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0172 Dricānu pagastā
Par Pētera Tetervenoka zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0130 Dricānu pagastā
Par Ārijas Zariņas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0197 Dricānu pagastā
Par Janīnas Čačkas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0225 Dricānu pagastā
Par Jura Gailuma zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7858 001 0185 Ilzeskalna pagastā
Par Afanasija Tihomirova zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0014 Silmalas pagastā
Par Terēzes Desetnieces zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0181 Dricānu pagastā
Par Emīlijas Lizdikas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7850 007 0351, 7850 007 0412, 7850 007 0352, 7850 007 0423 Dricānu pagastā
Par Ādolfa Vaišļas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0262 Dricānu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Vitoldam Matčukam uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7868 006 0282, 7868 006 0286, 7868 006 0301 Lūznavas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nataļjai Ovčinnikovai Čornajas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 004 0055 piekritību pašvaldībai Ilzeskalna pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 009 0189 piekritību pašvaldībai Mākoņkalna pagastā
Par pašvaldībai piekritīgajām zemēm ar kadastra apzīmējumiem 7866 002 0093, 7866 003 0239, 7866 005 0205, 7866 003 0226 Lendžu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0070 ieskaitīšanu Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolmuižas pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0304 sadali un lietošanas mērķa noteikšanu Silmalas pagastā
Par Andras Zubko-Melnes  nekustamā īpašuma „Mežābeles” sadali Nautrēnu pagastā
Par  Daiņa Čudara nekustamā īpašuma „Bērziņsala” sadali Kaunatas pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa lēmumā „Par Nikolaja Čakša nekustamā īpašuma „Zarečje” sadali Kaunatas pagastā”
Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Nikolajam Smirnovam Feimaņu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0204 iznomāšanu Annai Macānei Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0145 iznomāšanu Antoņinai Masalei Nautrēnu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 007 0201, 7870 007 0187, 7870 007 0164, 7870 007 0202 iznomāšanu Leonīdam Počkajevam Maltas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1217 daļas iznomāšanu Ausmai Strodei Maltas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0213 iznomāšanu Pēterim Belinskim Nautrēnu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0145 iznomāšanu Leokādijai Voitkānei Nautrēnu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību  ar kadastra apzīmējumiem 7892 002 0268, 7892 002 0324 daļu iznomāšanu Varvarai Žukovskai Stoļerovas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību iznomāšanu Pēterim Greivuļam Dricānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0268 iznomāšanu Nadeždai Melnei Stoļerovas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0281 iznomāšanu Anatolijam Petuhovam Stoļerovas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0145 iznomāšanu Pēterim Sviklim Nautrēnu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0225 iznomāšanu Janīnai Čačkai Dricānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0130 iznomāšanu Pēterim Tetervenokam Dricānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0179 iznomāšanu Ārijai Zariņai Dricānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0044 iznomāšanu Venerandai Dzindzukai Dricānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0145 iznomāšanu Alevtinai Lukšānei Nautrēnu pagastā
Par pašvaldībai piekrītošā apbūvētā zemesgabala iznomāšanu Jānim Babrim Feimaņu pagastā
Par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu Andrejam Višņakovam Kantinieku pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemesgabalu iznomāšanu Patapijam Višņakovam Kantinieku pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0393 iznomāšanu Intai Lipskai Dricānu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 007 0351, 7850 007 0352, 7850 007 0412 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Emīliju Lizdiku Dricānu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7868 006 0282, 7868 006 0286, 7868 006 0301 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vitoldu Matčuku Lūznavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 001 0153, 7868 001 0715, 7868 001 0102 un pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 7868 001 0489 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Grigali Lūznavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0181 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Terēzi Desetnieci Dricānu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0478 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Džuljetu Stroži Dricānu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0172 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Venerandu Tetervenoku Dricānu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0192 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andreju Višņakovu Kantinieku pagastā
Par 2008.gada 26.maija zemes nomas līguma Nr. 12 laušanu ar Olgu Strodi Maltas pagastā
Par 2007.gada 3.septembra zemes nomas līguma laušanu ar Salomoniju Maksimovu Bērzgales pagastā
Par 2007.gada 12.novembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.10 laušanu ar Pjotru Jeršovu Ozolmuižas pagastā
Par 2009.gada 27.augusta zemes nomas līguma Nr.24 laušanu ar Maratu Boršču Mākoņkalna pagastā
Par smilts – grants un smilts atradnes „Akmenīši” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA „DOLO” Rēzeknes novada Čornajas pagastā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Kļimanova Andreja
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Tamāru Smirnovu Strūžānu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0