Rēzeknes novada domes sēde (05.01.2017.)

Publicēts 30.12.2016

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 5. janvāra saistošo noteikumu Nr.79 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 4. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 5. janvāra saistošo noteikumu Nr.80 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 15. oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”” izdošanu.
3. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr.77 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” precizēšanu.
4. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā “Par pamatbudžeta un speciālā budžeta projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanai domei”.
5. Par Rēzeknes novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2017.–2020. gadam apstiprināšanu.
6. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.
7. Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
8. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V. B.
9. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J. S.
10. Par nekustamā īpašuma “..” Stoļerovas pagastā nodošanu atsavināšanai A. M.
11. Par nekustamā īpašuma “..” Stoļerovas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu.
12. Par dzīvokļa īpašuma Saules ielā (..), Pleikšņos, Ozolaines pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
13. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2015. gada 21. maija lēmumā “Par traktora T-150K un autogreidera DZ-99710 izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes bilances”.
14. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS “Zvejnieki” Lubāna ezerā.
15. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK “Coms” Rāznas ezerā.
16. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK “Ezersala” Rāznas ezerā.
17. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK “Ziemeļvējš” Rāznas ezerā.
18. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA “Madaras Z” Rāznas ezerā.
19. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS “Māsas” Rāznas ezerā.
20. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS “Česlavi” Viraudas ezerā Lendžu pagastā.
21. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017. gadam.
22. Par Viraudas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017. gadam.
23. Par Idzipoles ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017. gadam.
24. Par Labvārža ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017. gadam.
25. Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017. gadam.
26. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017. gadam.
27. Par Viraudas ezera (Lendžu pagastā) zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017. gadam.
28. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “CIETAIS RIEKSTS” Feimaņu pagastā.
29. Par 2008. gada 31. marta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.75 izbeigšanu ar J. S. Audriņu pagastā.
30. Par grozījumiem 2009. gada 1. marta lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumā Nr.22 ar P. D. Silmalas pagastā.
31. Par F. Ž. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu.
32. Par G. K. iesnieguma izskatīšanu.
33. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. P. Gaigalavas pagastā.
34. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. Ū. Kaunatas pagastā.
35. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J. R. Ozolmuižas pagastā.
36. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar S. S. Stružānu pagastā.
37. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. M. Stružānu pagastā.
38. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.
39. Par dzīvojamo telpu īres līgumu izbeigšanu.
40. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu D. B. Stružānu pagastā.
41. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Ē. M. Stružānu pagastā.
42. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu J. S. Stružānu pagastā.
43. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu K. L. Stružānu pagastā.
44. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu S. I. Audriņu pagastā.
45. Par projekta “Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas nacionālajā parkā” pieteikuma apstiprināšanu.
46. Par Rēzeknes novada pašvaldības projektu ideju priekšatlases vērtēšanas rezultātiem pašvaldības iesniedzamo projektu atlasei biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2.“Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
47. Par atļauju Jānim Troškam savienot amatus.
48. Par atļauju Monvīdam Švarcam savienot amatus.
Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0