Rēzeknes novada domes sēde (04.11.2010)

Publicēts 04.11.2010
Darba kārtībā:
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.septembra noteikumu Nr.2 „Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem Rēzeknes novada pašvaldībā” grozījumu apstiprināšanu
Par kustamās mantas – automašīnas NISSAN PRIMERA izsoles atzīšanu par nenotikušu
Par kustamās mantas – automašīnas NISSAN PRIMERA pārdošanu mutiskā izsolē ar lejupejošu soli
Par telpas, kas atrodas „Pagastmāja” Sakstagala pagastā, nomas tiesību izsoli
Par nekustamā īpašuma „Līči” Ilzeskalna pagastā nomas tiesību izsoli
Par koku ciršanu Kruku ciemā Silmalas pagastā
Par koku ciršanu Stogoršņu kapu teritorijā Ilzeskalna pagastā
Par koku ciršanu Pušas pagastā
Par koku ciršanu Griškānu pagastā
Par kapavietas nomas maksas noteikšanu
Par transportlīdzekļa izslēgšanu no bilances Bērzgales pagastā
Par transportlīdzekļu izslēgšanu no bilances Nautrēnu pagastā
Par samaksas samazināšanu Annai Belevičai par īpašumā piešķirto zemi Nautrēnu pagastā
Par nosaukuma „Šarkovski” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Griškānu pagastā
Par nosaukuma „Kaņepes” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7850 007 0035 Dricānu pagastā
Par nosaukuma „Līčupes” apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7850 008 0085 Dricānu pagastā
Par adreses „Ezīši” piešķiršanu nekustamam īpašumam Kaunatas pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7886 001 0002 Sakstagala pagastā
Par adreses „Valentīna” piešķiršanu Ozolaines pagastā
Par adreses „Lejas 1”piešķiršanu Nautrēnu pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6874 005 0001 Nautrēnu pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7886 001 0170 Sakstagala pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7878 003 0438 Ozolmuižas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Natālijai LUKAŠEVAI uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7876 005 0025, 7876 005 0096, 7876 006 0102 Ozolaines pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Vērēmu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0363 Audriņu pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valērijam Urbanovičam uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1015 un ieskaitīšanu zemes rezerves fondā
Par Rēzeknes rajona Audriņu pagasta 2007.gada 28.jūnija lēmuma sēdes (protokols Nr.7, 4.§) „Par zemes pastāvīgā lietotāja pastāvīgas lietošanas tiesību izbeigšanas” atzīšanu par spēku zaudējušu 4.1.55. punktu
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0330 platības un robežu precizēšanu Audriņu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0149 platības precizēšanu Dricānu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0058 platības precizēšanu Strūžānu pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7874 005 0126, 7874 005 0127 platību precizēšanu Nagļu pagastā
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0189 Dricānu pagastā
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6876 005 0382 Nautrēnu pagastā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem7842 004 0502, 7842 003 0377, 7842 003 0496, 7842 002 0283, 7842 005 0592, 7842 005 0577, 7842 005 0643, 7842 005 0432, 7842 005 0347 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Audriņu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0490 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ņinu Fadejevu Ozolaines pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0490 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Regīnu Solovjovu Ozolaines pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.l Audriņu pagastā”
Par zemes lietojuma ar kadastra numuru 7852 002 0046 sadali Feimaņu pagastā
Par nekustamā īpašuma „Jaunā Košeļeva” ar kadastra numuru 7856 002 0018 sadali Griškānu pagastā
Par nekustamā īpašuma zemes vienību apvienošanu ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0010, 7846 003 0146 Čornajas pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Akmentiņi 1” Ozolmuižas pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Krusti” Gaigalavas pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Laimiņi” Gaigalavas pagastā
Par piekrišanu zemes iegūšanai A/S „Danske Bank” īpašumā
Par piekrišanu zemes iegūšanai SIA „Kantinieku Bekons” īpašumā
Par 2004.gada 20.oktobra zemes nomas līguma laušanu ar Mairitu Musku Čornajas pagastā
Par 2005.gada 27.aprīļa zemes nomas līguma laušanu ar Antonu Dubkeviču Čornajas pagastā
Par 2009.gada 27.marta zemes nomas līguma laušanu ar Viju Šķesteri Nautrēnu pagastā
Par 2007.gada 28.novembra zemes nomas līguma laušanu ar Annu Leonovu Pušas pagastā
Par 2007.gada 5.oktobra zemes nomas līguma laušanu ar Valentīnu Beleviču Lūznavas pagastā
Par 2007.gada 13.septembra zemes nomas līguma laušanu ar Jekaterinu Ribakovu Audriņu pagastā
Par 2007.gada 01.oktobra zemes nomas līguma Nr.41 izbeigšanu ar Irinu Ivanovu Audriņu pagastā
Par 2007.gada 06.novembra zemes nomas līguma grozīšanu ar Mariju Strožu Strūžānu pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ivaru Kancānu Maltas pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Irēnu Naparovu Stoļerovas pagastā
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AVIR LTD”
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Māra Ozoliņa
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Pāvela Pušņakova
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Jeļenai Popovai Strūžānu pagastā
Par atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli Arvidas Misjunas Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Inesei Boļšijai Strūžānu pagastā
Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā
Par grozījumiem personu reģistra pašvaldības sociālo dzīvokļu izīrēšanai, apstiprināšanu
Par atbalstu biedrības „Gremdserve” projektam „Futbola un volejbola laukuma iekārtošanu Sakstagala pagastā”
Par atbalstu biedrības „Šodiena – Rītdienai” projektam „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras rekonstrukcija Ratnieku ciemā, kā arī sporta un atpūtas pamatlīdzekļu iegāde”
Par atbalstu biedrības „Bāreņu aprūpes centrs „KOPĀ AR MUMS”” projektam „Pludmales labiekārtošana bērniem un jauniešiem Rāznas ezera krastā”
Par atbalstu biedrības „Bāreņu aprūpes centrs „KOPĀ AR MUMS”” projektam „Ūdenssporta aktivizēšana un atpūtas iespēju dažādošana Rāznas ezera krastā”
„Bāreņu aprūpes centrs „KOPĀ AR MUMS”” projektam „”Teritorijas labiekārtošanas darbi un pludmales ierīkošana Mākoņkalna pagastā Lipuškos”
Par atbalstu biedrības „Mājupceļš” projektam „Bērnu rotaļu un spēļu laukuma ierīkošanai Ilzeskalna ciematā”
Par atbalstu biedrības „Mājupceļš” projektam „Sociālo pakalpojumu tīkla paplašināšana Ilzeskalnā – mobilās malkas sagatavošanas vienības izveide”
Par atbalstu biedrības „BUČAS” projektam „Videoprojekcijas nodrošināšana Feimaņu pagasta iedzīvotājiem”
Par atbalstu biedrības „Skudreņis” projektam „Rotaļu laukuma ierīkošana Nagļu pagastā”
Par atbalstu sieviešu klubs „Īveņa” projektam „Neturi sveci zem pūra” telpu aprīkojuma un tehnikas iegādei interešu grupām Sakstagala pagastā”
Par atbalstu biedrības „PROMALIJA” projektam „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai Liužas ciemā”
Par atbalstu biedrības „PROMALIJA” projektam „Ceļa un stāvlaukuma ierīkošana pie rakstnieka J.Klīdzēja atdusas vietas”
Par atbalstu biedrības „GAIGALA” projektam „Jauniešu biedrības telpas labiekārtošana un aprīkošana brīvā laika pavadīšanai Gaigalavas pagastā”
Par atbalstu biedrības „Seniori” projektam „Ģimeņu atbalsta centra izveide Feimaņos”
Par atbalstu biedrības „Gorki” projektam „Pakalpojumu centra „Vītoli” telpu aprīkojuma iegādei Sakstagala pagastā”
Par atbalstu biedrības „Gorki” projektam „Parks „Gorki” teritorijas aprīkojuma iegādei Sakstagala pagastā”
Par atbalstu biedrības „Biedrība „Visu Tev, Franci Trasūn” projektam „Biedrība „Visu Tev, Franci Trasūn” telpu izveide
Par atbalstu biedrības „Hokeja klubs „Rēzekne”” projektam „Hokeja kluba „Rēzekne” inventāra iegādei”
Par atbalstu biedrības Zirgu īpašnieku asociācija ”Latgales rikšotājs” projektam „Draivinga laukuma ierīkošana”
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0